Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 230428verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit aanwijzen snelheidszone 30 km/h Almersdorperweg te Opperdoes

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

 

Gezien het in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) vastgestelde beleid ten aanzien van Duurzaam Veilig,

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegencategorisering de Almersdorperweg deels een verblijfsfunctie heeft;

 • de Almersdorperweg in het GVVP deels is aangewezen als erftoegangsweg met een toegestane maximumsnelheid van 30km/h;

 • volgens Duurzaam Veilig dit gedeelte van de Almersdorperweg dient te worden uitgevoerd met klinkerbestrating;

 • volgens Duurzaam Veilig de kruisingen van de Almersdorperweg met overige wegen dienen te worden uitgevoerd met verhoogde plateaus met een twaalf centimeter hoge sinus op- en afgang;

 • langsrijdend verkeer op klinkerbestrating en hoge plateaus kunnen leiden tot schade aan niet onderheide huizen van omwonenden als gevolg van trillingen;

 • er daarom besloten is de reeds bestaande asfaltverharding te handhaven boven klinkerbestrating;

 • er daarom besloten is uitvoering te geven aan het aanbrengen van licht verhoogde plateaus van vier centimeter op de kruisingen;

 • bij toepassing van asfaltverharding en licht verhoogde plateaus de kans op een snelheidsremmend effect gering is;

 • uit snelheidsmetingen echter blijkt dat, ondanks de asfaltverharding en licht verhoogde plateaus, 85 procent of minder van het langsrijdende verkeer snelheden behaalt die vergelijkbaar zijn met gemiddeld gemeten snelheden van andere 30 km/h-zones in de gemeente Medemblik;

 • op de Almersdorperweg, ten noorden van het perceel Almersdorperweg 19, de overgang naar een andere maximumsnelheid duidelijk herkenbaar is;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van een verkeersbord ten behoeve van een maximumsnelheid;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van woonkern Opperdoes en in beheer en onderhoud van de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie waarbij is aangegeven dat bij de gemaakte keuzes en het effect daarvan op de zogenaamde V85, de snelheid die door 85 procent van het langsrijdend verkeer niet wordt overschreden, handhaving door de politie niet mogelijk is gezien het vigerend beleid van het Openbaar Ministerie, totdat met aanvullende maatregelen de inrichting passend is gemaakt bij de limiet van 30 km/h;

Besluit:

 • door plaatsing van de verkeersborden A01-ZB (begin zone (30)) en A02-ZB (einde zone (30)) van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-43-A-OPP, de Almersdorperweg te Opperdoes tussen het perceel Almersdorperweg 19 en het kruispunt Almersdorperweg/Noorderpad, aan te duiden als weg waarop een maximumsnelheid van 30 km/u geldt;

 • dat dit besluit in werking treedt zes weken na publicatie in het digitale gemeenteblad.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker verkeer en vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@Medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

  Per e-mail of internet

  Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

  Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

  Voorlopige voorziening

  Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

  Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.