Vaststelling grenzen bebouwde kommen: rectificatie

 

*Z0C6304E9F6*

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

 

Raadsvergadering : 17 juni 2021

Registratienummer : Z -20-127795/126862

Besluitnummer : 16

 

Vaststelling grenzen bebouwde kommen

 

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021;

 

overwegende dat in het kader van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg heeft plaatsgevonden met de Politie Rotterdam-Rijnmond, basiseenheid Goeree-Overflakkee, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde verkeersmaatregel wordt ingestemd;

 

gelet op artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming en artikel 8 van de Woningwet;

 

besluit:

Artikel I

De Bouwverordening Goeree-Overflakkee wordt gewijzigd als volgt.

 

A. Artikel 1.3, tweede lid, komt te luiden:

 

2. Als gebied binnen de bebouwde kom geldt het gebied, zoals dat door de raad bij afzonder-lijk besluit is vastgesteld.

 

B. Bijlage 13 (Kaartbijlagen) vervalt.

 

Artikel II

De grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende kaarten.

 

Artikel III

De grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Wet natuurbescherming worden vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende kaarten.

 

Artikel IV

De bevoegdheid om de grenzen van de bebouwde kommen vast te stellen op grond van de:

a. Bouwverordening Goeree-Overflakkee;

b. Wegenverkeerswet 1994;

c. Wet natuurbescherming;

wordt, voor zover het actualisatie van de bestaande komgrenzen betreft, gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.

 

Artikel V

Dit besluit treedt in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 17 juni 2021

griffier, voorzitter,

 

 

 

drs. G. Brand mr. A. Grootenboer-Dubbelman

 

Tegen artikel II en III van dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaar-schrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via mijn.rechtspraak.nl/start/burger. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

 

Bijlagen-kaarten komgrenzen

Naar boven