Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 229680beleidsregelSubsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

 

gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht, Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;

 

besluit vast te stellen de subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • Adviesbedrijf: de adviseurs die bij Tûk Wenjen zijn aangesloten en die een aanvullend adviesgesprek verzorgen.

 • Aanvullend adviesgesprek: advies van adviesbedrijf over energiebesparende maatregelen voor de woning, zoals omschreven op de website van Tûk Wenjen (www.tukwenjen.nl). Wanneer we in de regeling spreken over adviesgesprek, wordt het aanvullend adviesgesprek bedoeld.

 • Algemene subsidieverordening: de laatstelijk vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente De Fryske Marren

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren

 • RRE: regeling reductie energieverbruik

 • Vouchernummer: een digitaal verkregen nummer via de site van Tûk Wenjen. Deze voucher heeft een waarde van €35,- en is door een woningeigenaar bij het adviesbedrijf in te wisselen voor informatie/advies met betrekking tot het reduceren van het energiegebruik van de eigen woning.

 • Woningeigenaar: een woning die eigendom is van een particulier. Aanvullende voorwaarde is dat deze woning ook als hoofdverblijf voor de aanvrager geldt.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de door het college aangewezen deelnemende adviesbedrijven. De deelnemende adviesbedrijven zijn op de website van Tûk Wenjen (www.Tûkwenjen.nl) genoemd en verzorgen een adviesgesprek.

 • 2.

  Een adviesgesprek heeft uitsluitend betrekking op aanvullende adviesproducten zoals omschreven op de website van Tûk Wenjen (www.tukwenjen.nl) onder “adviesproducten voucher regeling”.

 • 3.

  Een woningeigenaar is afnemer van het adviesgesprek en levert bij het gesprek een vouchernummer aan, die hij/zij heeft verkregen via de website van Tûk Wenjen.

 • 4.

  Het deelnemende adviesbedrijf verstrekt, bij inlevering van een vouchernummer, maximaal €35,- korting op het totaalbedrag aan afgenomen adviesgesprekken. Dit wordt bekostigd met de al door het adviesbedrijf ontvangen subsidie.

 

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3. Hierbij geldt voor de woningeigenaar een korting van maximum van €35,- per adviesgesprek.

 • 2.

  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet de adviesgesprekken die zijn gevoerd vóór het ontvangen van een definitief besluit van de subsidieverlening.

 

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een deelnemend adviesbedrijf kan maximaal voor 107 adviesgesprekken subsidie aanvragen. Dit aantal adviesgesprekken is inclusief de al ingediende adviesgesprekken die op grond van de vorige vastgestelde regeling Tûk Wenjen werden gehouden.

 • 2.

  Het adviesbedrijf bepaalt zelf de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag. Dit gebeurt op basis van een inschatting van het aantal te voeren adviesgesprekken. Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal ingeschatte gesprekken met een kortingsbedrag van €35,- te vermenigvuldigen. Hieraan is een maximum verbonden van €3.750,-. Hierin wordt ook het maximum van €3.000,- van de vorige vastgestelde regeling Tûk Wenjen meegerekend.

 

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1.

  Het totaalsubsidieplafond van de vernieuwde subsidieregeling ‘Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten’ 2021 bedraagt €15.000,-. Dit is inclusief de vorige vastgestelde subsidieregeling ‘Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten’.

 

Artikel 7. Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Artikel 8. Aanvraag

 • 1.

  De in artikel 7, tweede en derde lid van de Algemene Subsidieverordening genoemde vereisten zijn niet van toepassing.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 7, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening dient bij de aanvraag een overzicht te worden bijgesloten waaruit blijkt hoeveel adviesgesprekken het adviesbedrijf verwacht te gaan verstrekken t/m 31 december 2021 met een maximum van 107 gesprekken.

 

Artikel 9. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente De Fryske Marren dient een aanvrager voor subsidie op basis van deze regeling te worden aangevraagd;

 • a.

  Uiterlijk tussen 2 en 13 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 

Artikel 10. Bijzondere bepalingen/ verplichtingen

 • 1.

  Het adviesbedrijf is zelf verantwoordelijk om bij te houden hoeveel gesprekken gevoerd kunnen worden binnen het verkregen subsidiebedrag.

 • 2.

  Het adviesbedrijf mag het adviesgesprek uitsluitend verlenen aan eigenaren van de woning waarover het advies wordt gegeven.

 

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Ten aanzien van deze regeling blijven bepalingen genoemd onder artikel 10, derde lid, aanhef en onder f, h, j, p, q van de Algemene Subsidieverordening buiten toepassing.

 • 2.

  Per adviesbedrijf kan maximaal eenmalig een subsidie worden verstrekt.

 • 3.

  Aanvragen dienen te worden ontvangen voor 1 oktober 2021. Hierna worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen.

 

Artikel 12. Verantwoording

 • 1.

  Op grond van artikel 14, lid 2, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren dient de subsidieontvanger van een subsidie tot en met €10.000 voor 31 december 2021 een aanvraag tot vaststelling in.

 • 2.

  Een aanvraag tot vaststelling, zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, omvat een facturatie-overzicht waaruit blijkt hoeveel adviesgesprekken hebben plaatsgevonden vanaf de inwerkingtreding van de vorige vastgestelde subsidieregeling ‘Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten’. Deze facturatie bevat het vouchernummer van de adviesvrager.

 • 3.

  Wanneer minder adviesgesprekken hebben plaatsgevonden dan in de verleningsbeschikking is opgenomen, wordt het subsidiebedrag lager vastgesteld.

 

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

 

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De subsidieregeling vervalt per 31 december 2021 met dien verstande dat de voorwaarden die zijn gesteld van kracht blijven voor de verantwoording van de subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

 • 3.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten.

 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 12 juli 2021

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra