Verleende omgevingsvergunning Binnenweg t.h.v. nr. 80 en binnenterrein

Binnenweg t.h.v. nr. 80 en binnenterrein, de ontwikkeling van een VOMAR supermarkt met een ondergrondse parkeerkelder, een magazijn en 9 appartementen, wabonummer 801446, verzonden 9 juli 2021, reguliere procedure.

De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-5485797.

Procedures omgevingsvergunning

Afhandelingstermijn omgevingsvergunning

  • Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*

  • Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*

* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Bezwaar indienen bij een reguliere procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaarschrift zet In uw bezwaarschrift zet u in elk geval: • uw naam en adres; • de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft; • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee van het besluit); • de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met het besluit; • uw handtekening. U stuurt de brief met uw bezwaarschrift op tijd op Ons adres is: College van burgemeester en wethouders Postbus 352 2100 AJ Heemstede

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Naar boven