Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 229192verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit aanwijzen snelheidszone 30 km/h Burgemeester Avisstraat te Midwoud

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

 

Gezien de aanleg van het uitbreidingsplan Tripkouw-Oost II te Midwoud,

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • het uitbreidingsplan Tripkouw-Oost II wordt gerealiseerd;

 • in het kader van Duurzaam Veilig en de daarbij behorende wegencategorisering de Burgemeester Avisstraat een verblijfsfunctie heeft;

 • de Burgemeester Avisstraat is aangewezen als erftoegangsweg met een toegestane maximumsnelheid van 30km/h;

 • uit vormgeving en inrichting van de Burgemeester Avisstraat redelijkerwijze een maximumsnelheid van 30km/h voortvloeit;

 • deze vormgeving en inrichting volgens Duurzaam Veilig gerealiseerd wordt met behulp van plateaus op de kruispunten en klinkerbestrating op de wegvakken;

 • de verkeersintensiteit van het gemotoriseerde verkeer op de Burgemeester Avisstraat laag is zodat de verblijfsfunctie niet wordt aangetast;

 • op de Burgemeester Avisstraat geen potentieel gevaarlijke punten zijn waaraan met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging extra aandacht moet worden besteed;

 • de Burgemeester Avisstraat volledig valt binnen een snelheidszone 30 km/h, die duidelijk herkenbaar in het straatbeeld van Midwoud aanwezig is door middel van bebording van het type A01 en A02 uit Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het instellen van een snelheidsregime;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van woonkern Midwoud en in beheer en onderhoud van de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

Besluit:

 • door het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/h op de Burgemeester Avisstraat te Midwoud, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-25-A-MID, de Burgemeester Avisstraat te Midwoud aan te duiden als straat waarop een maximumsnelheid van 30 km/h geldt;

 • dat dit besluit in werking treedt zes weken na publicatie in het digitale gemeenteblad.

 

Namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker verkeer en vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@Medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

  Per e-mail of internet

  Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

  Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

  Voorlopige voorziening

  Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

  Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.