Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 229045verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit aanwijzen uitvaarverbod Oosterhaven en Westerhaven te Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien het verzoek van Stadshavens Medemblik B.V. voor het instellen van een tijdelijk vaarverbod om uit te varen in de havens van Medemblik,

 

Gelet op:

 • de Scheepvaartverkeerswet, de artikelen: artikel 2 lid 1 onder a, 3˚, artikel 3 lid 1, artikel 4 lid 1 en artikel 5 lid 1;

 • het besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, de artikelen: artikel 2, artikel 3, artikel 5 en artikel 6;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • de Scheepsvaartverkeerswet, het binnenvaartpolitiereglement en het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

   

Overwegende dat:

 • op zaterdag 28 augustus 2021 het evenement de 24-uurs zeilrace van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers wordt gehouden;

 • als gevolg van dit evenement aanvullende maatregelen van kracht worden in de Buitenhaven en Middenhaven (Oosterhaven) en Westerhaven in de kern Medemblik;

 • het bevoegd gezag het noodzakelijk acht om ter verzekering van de veiligheid en de vlotte doorvaart van de scheepvaart, het niet wenselijk is dat schepen gedurende de binnenkomst van de deelnemende schepen de haven mogen verlaten,;

 • het bevoegd gezag het noodzakelijk acht in dit gebied nadere regels te stellen en daartoe de onder ‘besluit’ genoemde maatregelen te nemen;

 • deze maatregelen genomen wordt om de veiligheid op het water te verzekeren;

 • deze maatregelen, gelet op artikel 3 lid 1a van het scheepsvaartverkeerswet, strekt tot:

  - het verzekeren van de veiligheid en vlotte verloop van het scheepsvaartverkeer;

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het instellen van een vaarverbod;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Medemblik en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie;

   

Besluit:

 • op zaterdag 28 augustus 2021 van 17.00 tot 22.00 uur in te stellen een verbod om uit te varen in het gedeelte van de Middenhaven en Buitenhaven (Oosterhaven) dat begrensd wordt door de Kwikkelsebrug en het aansluitende water van het IJsselmeer;

 • op zaterdag 28 augustus 2021 van 17.00 tot 22.00 uur in te stellen een verbod om uit te varen in het gedeelte van de Westerhaven dat begrensd wordt door de Kwikkelsebrug en de Westerhavensluis. Gedurende deze periode zal er geen bediening van de Westerhavensluis plaatsvinden;

 • het verbod ter plaatse kenbaar te maken door het aanbrengen van het verkeersteken van het model A.1 als genoemd in de Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) aan de Kwikkelsebrug met toegevoegd de tekst ‘op 28-08-2021 van 17.00 – 22.00 uur’ en het aanbrengen van het verkeersteken van het model B.1b als genoemd in de Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) aan het begin van het havenhoofd aan de zijde van het IJsselmeer, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met als kenmerk 2021-54-A-MED;

 • het verkeersbesluit te laten gelden op 28 augustus 2021 van 17:00 uur tot 22:00 uur;

 • dat dit besluit in werking treedt zes weken na publicatie in het digitale gemeenteblad.

 

namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer en Vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Martine Fit via 0229 856000 of via apv@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

   

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.