Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 228997ander besluit van algemene strekkingBurgemeester van Zaltbommel -AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT STATION ZALTBOMMEL

 

 

De burgemeester van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

Overwegende dat:

 

 • 1.

  In 2017 is besloten tot invoering van cameratoezicht in de omgeving van het NS station in Zaltbommel (begrenst door de Oude Stationsweg, Koningin Wilhelminaweg en Stationsweg);

 • 2.

  hiertoe is besloten omdat er dagelijks veel mensen samenkomen op en of nabij het NS station in Zaltbommel en er zich de afgelopen jaren diverse incidenten en ongeregeldheden bij het NS station (en bijbehorende parkeerterreinen en fietsenstalling) hebben voorgedaan;

 • 3.

  het aanwijzingsbesluit cameratoezicht NS station is verlopen en dient te worden uitgebreid vanwege de aanleg van een nieuw parkeerterrein en fietsenstalling;

 • 4.

  het uitbreiden van cameratoezicht ten behoeve van het toezicht in openbare gebieden kan bijdragen aan een effectieve handhaving van de openbare orde en een blijvende preventieve werking kan hebben op de aanpak van (jeugd)overlast, en het beperken van vormen van veel voorkomende criminaliteit;

 • 5.

  de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke verordening Zaltbommel 2021 kan besluiten tot het invoeren, verlengen en uitbreiden van cameratoezicht voor een bepaalde duur op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • 6.

  de parkeervoorzieningen rondom het station, alsmede de fietsenstalling zijn uitgebreid en om die reden ook het cameratoezicht in het stationsgebied dient te worden uitgebreid;

 • 7.

  de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • 8.

  in overleg met de politie in het belang van de handhaving van de openbare orde de noodzaak van cameratoezicht op deze locatie is bepaald;

 • 9.

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel, te weten de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

 

b e s l u i t :

 

ter handhaving van de openbare orde in het stationsgebied van Zaltbommel het cameratoezicht in te voeren voor een periode van vijf jaar, te weten vanaf 12 juli 2021 tot en met 12 juli 2026

De locaties van de camera’s en het te bestrijken gebied zijn op de bij dit besluit behorende bijlage aangegeven.

 

 

Zaltbommel, 12 juli 2021

Burgemeester

P.C. van Maaren

 

Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift bij de burgemeester indienen. Een bezwaarschrift stuurt u naar: de burgemeester van Zaltbommel, postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u deze opschorting wenst, kunt u - tegelijk met uw bezwaarschrift - een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen. Een verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen. Een elektronische handtekening (DigiD) is dan vereist. Kijk op de site mijn.rechtspraak.nl/start/burger voor de precieze voorwaarden.

 

 

BIJLAGE 1 te bestrijken gebied cameratoezicht Station NS e.o. te Zaltbommel