Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2021, 228551beleidsregelBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Westvoorne)

Het college van burgemeester en wethouders van de Westvoorne,

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Participatiewet;

overwegende dat:

 

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

 

besluit:

 

 • 1.

  De “Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Westvoorne” volledig in te trekken.

 • 2.

  De “Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Westvoorne” versie juli 2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de Westvoorne;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen, waarbij uitsluitend de beschikbare geldmiddelen in aanmerking wordt genomen. De maximale vermogensvrijlating wordt nu als volgt:

  • -

   Alleenstaande: € 6.295,-;

  • -

   Alleenstaande ouder, gehuwden en samenwonenden: € 12.590,-.

 • 2.

  De peildatum voor het vaststellen van het vermogen is 31 januari 2021.

 • 3.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19);

 • 4.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag ontvangt.

 • 5.

  De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand Westvoorne‘ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK heeft alleen betrekking op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

 

 • a.

  kosten van huur van een woning waar aanvrager zelf in woont en de rekenhuur meer bedraagt dan de maximale huurtoeslaggrens;

 • b.

  kosten van de hypotheekrente voor de woning waar aanvrager zelf in woont;

 • c.

  op de noodzakelijke kosten wordt maandelijks € 430,- in mindering gebracht zijnde de eigen bijdrage per maand in de noodzakelijke kosten;

 • d.

  inkomen in de maand januari 2021 (peilmaand) wat meer bedraagt dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm wordt voor 100% als draagkracht aangemerkt en wordt op de tegemoetkoming in mindering gebracht.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt ingediend door een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2021;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021;

  • c.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand januari 2021.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 november 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 9.000,- per huishouden.

Artikel 9 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit een uitkering;

 • c.

  inkomen uit verhuur; en

 • d.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 10 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 14 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021 onder gelijktijdige en volledige intrekking van de “Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Westvoorne”.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 november 2021.

Artikel 15 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Westvoorne”.

Aldus vastgesteld op 29 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders,