Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 228297algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Nadere regels betreffende de Wegsleepverordening gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op de artikelen 3 en 4 van de Wegsleepverordening gemeente Barneveld;

besluit:

 

vast te stellen de Nadere regels betreffende de Wegsleepverordening gemeente Barneveld:

Artikel 1 Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen met uitzondering van fietsen en bromfietsen wordt aangewezen:

  Van Eijck Mobility BV - Ede

  Kryptonstraat 27

  6718 WR Ede (Gelderland)

  E-mail: berging@eijck.com

  Tel: 0318-642300

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats voor het afhalen van weggesleepte voertuigen is maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur, zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 13.00 uur.

Artikel 2 Kosten van overbrengen en het bewaren van voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig tot 3.500 kilogram naar de in artikel 1 lid 1 genoemde bewaarplaats:

  • a.

   sleepkosten € 167,67, met uitzondering van weekend- en feestdagen dan bedragen de sleepkosten € 193,81;

  • b.

   administratieve kosten en stalling tot 23.59 uur 1e etmaal € 25,63;

  • c.

   stallingskosten per etmaal € 10,76.

 • 2.

  De voorrijkosten bedragen € 97,38. Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer de bergingswerkzaamheden nog niet zijn gestart en de eigenaar het voertuig alsnog kan verwijderen.

 • 3.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig boven 3.500 kilogram naar de in artikel 1 lid 1 genoemde bewaarplaats bedragen:

  • a.

   het uitrijden, wegslepen van een vrachtwagen combinatie / touringcar: € 225,00;

  • b.

   het sleep klaarmaken van het voertuig € 100,00;

  • c.

   het overbrengen naar de bewaarplaats en bedrijfsgereed maken € 125,00;

  • d.

   stallingskosten bedragen € 75,- per dag of een gedeelte daarvan;

  • e.

   kosten voor een loze rit: € 125,-.

 • 4.

  Voor het afhalen van voertuigen buiten openingstijden zoals genoemd in artikel 1 lid 2 geldt een toeslag van € 100,-.

 • 5.

  Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en kunnen eenmaal per jaar worden geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor het beroepsgoederenvervoer, sector overig vervoer van het CBS.

 • 6.

  De vergoeding verbonden aan het verzenden van de kennisgeving van overtreding en inbewaringstelling, de verkoop, eigendomsoverdracht om niet, of vernietiging van een voertuig, alsmede die van de in verband daarmee te verrichten taxatie, kunnen afzonderlijk worden vastgesteld en in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: ‘Nadere regels betreffende de Wegsleepverordening gemeente Barneveld’.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld op 18 mei 2021.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa

Secretaris

J.J. Luteijn,

Burgemeester