Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 228283algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van de raad van de gemeente Barneveld tot vaststelling van een nieuwe Wegsleepverordening gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 1420;

 

gelet op de artikelen 149 Gemeentewet, 173, tweede lid Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

besluit:

 

vast te stellen de Wegsleepverordening gemeente Barneveld

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet, worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Barneveld aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden

Het college stelt in nadere regels de plaats van bewaring van voertuigen en openingstijden daarvan vast, met uitzondering van fietsen en bromfietsen.

Artikel 4 Kosten van overbrengen en het bewaren van voertuigen

Het college stelt in nadere regels de kosten van het overbrengen en het bewaren van voertuigen vast. Deze tarieven kunnen eenmaal per jaar worden geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor het beroepsgoederenvervoer, sector overig vervoer van het CBS.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 130 vierde lid, 164 zevende lid en 174 eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Verzending afschriften

Op grond van artikel 4 van het besluit wordt een afschrift van deze verordening verzonden aan de officier van justitie, de districtschef van de politie en de directies van Provincie en Rijkswaterstaat.

Artikel 7 Inwerkingtreding verordening, intrekking oude verordening en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2.

  De Wegsleepverordening gemeente Barneveld 2020 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Wegsleepverordening gemeente Barneveld’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,