Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 228264ander besluit van algemene strekkingBesluit van de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barneveld tot vaststelling van het Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers gemeente Barneveld

De raad, het college van burgemeester en wethouders, alsmede de burgemeester van de gemeente Barneveld, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op artikel 170, tweede lid van de Gemeentewet en de Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Barneveld;

besluiten:

 

vast te stellen het

 

Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers gemeente Barneveld

 

1 Reikwijdte protocol

Dit protocol moet mede worden bezien in het kader van artikel 170, tweede lid, van de Gemeentewet. Hierin ligt de zorgplicht vast van de burgemeester ten aanzien van het bevorderen van de bestuurlijke integriteit binnen de gemeente. Indien collega-raadsleden, collega-bestuurders, ambtenaren, organisaties, bedrijven of burgers een redelijk vermoeden hebben van schending van bestuurlijke integriteit door een raadslid of een wethouder van de gemeente kunnen zij een melding doen bij de burgemeester.

Indien er sprake is van een redelijk vermoeden van schending van bestuurlijke integriteit door de burgemeester, kunnen collega-bestuurders, ambtenaren, organisaties, bedrijven of burgers zich melden bij de Commissaris van de Koning.

 

2 Definities

 • Integriteitsschending: een gedraging van een raadslid of een wethouder, die in strijd is met het handelen als 'goed volksvertegenwoordiger' of 'goed bestuurder'. Het kan gaan om handelingen in strijd met geschreven of ongeschreven regels, waaronder bepalingen uit de Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Barneveld of strafbare feiten.

 • Melding: het afgeven van een in behandeling te nemen, als zodanig bedoeld, signaal over een mogelijk integriteitsschending.

 • Externe integriteitsdeskundige: Deskundige die door de burgemeester kan worden ingeschakeld om advies te geven over integriteitsvraagstukken en die kan dienen als klankbord. Deze deskundige is het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester kan ook andere deskundigen raadplegen.

3 Klankbord

Leden van raad en college zoeken, alvorens een melding over een raadslid of een wethouder in te dienen, actief een klankbord op als zij geconfronteerd worden met integriteitsvraagstukken. Dit klankbord kan men vinden bij de burgemeester of de griffier (raadsleden) respectievelijk de gemeentesecretaris (collegeleden). Vraagstukken over de uitleg en de strekking van de bepalingen van de Gedragscode en dit Protocol worden voorgelegd aan en besproken in het Presidium.

 

4 Melding na signaal

Een mogelijke integriteitsschending door een raadslid of een wethouder kan gesignaleerd worden door collega-raadsleden, collega-bestuurders, ambtenaren, organisaties, bedrijven of burgers, die hier melding van kunnen doen bij de burgemeester. Een melding hoeft niet noodzakelijkerwijs te gaan over een vaststaand feit. Er kan ook sprake zijn van een vermoeden. Indien de persoon in kwestie een melding doet, moet het echter wel om een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden gaan, gebaseerd op eigen kennis of eigen waarneming. Alleen dan worden de meldingen door de burgemeester in behandeling genomen. Een melder kan aangeven anoniem te willen blijven maar moet in elk geval bekend zijn bij de burgemeester.

 

5 Meldpunt

Integriteitsmeldingen worden schriftelijk of mondeling gedaan bij de burgemeester. Hij is het (vertrouwelijke) meldpunt voor alle signalen van (mogelijke) integriteitsschendingen door raadsleden of wethouders. De burgemeester houdt na een melding strakke regie op het administratieve proces en zorgt in alle fases voor verslaglegging. De burgemeester laat zich hierin bijstaan door de griffier respectievelijk de gemeentesecretaris en desgewenst de extern integriteitsdeskundige.

 

6 Duiding en beoordeling melding

Beoordeling integriteitsmeldingen

De burgemeester bespreekt integriteitsmeldingen over een raadslid met de griffier en over een wethouder met de griffier en/of de gemeentesecretaris en desgewenst met de externe integriteitsdeskundige. De melder wordt te zijner tijd door de burgemeester geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling. Een integriteitsmelding wordt getoetst op:

 • de aard van het feit;

 • de ontvankelijkheid van de melding;

 • de ernst van de zaak;

 • de valideerbaarheid van feiten en omstandigheden;

 • de positie of persoon van de bron en de persoon van het lid van de gemeenteraad of de wethouder in kwestie;

 • de geloofwaardigheid/waarschijnlijkheid en de feitelijkheid van signalen;

 • de spoedeisendheid/actualiteit van de melding.

De beoordeling wordt voorzien van een deugdelijke motivatie en kan leiden tot de één van de volgende conclusies:

 • 1.

  De schending betreft een te gering feit om onderzoek te rechtvaardigen. Als er sprake is van een dergelijke lichte schending bespreekt de burgemeester dit (vertrouwelijk) met het betrokken raadslid of de wethouder.

 • 2.

  Er zijn onvoldoende aanwijzingen voor onderzoek. Als er onvoldoende aanwijzingen zijn om te constateren dat er sprake is van een integriteitsschending, bespreekt de burgemeester dit (vertrouwelijk) met het betrokken raadslid of de wethouder.

 • 3.

  Er is aanvullende informatie nodig. Als er niet genoeg informatie is om de eventuele schending te kunnen beoordelen is er vooronderzoek nodig. Dit vooronderzoek vindt plaats in opdracht van de burgemeester.

 • 4.

  Er is een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Indien er (tevens) een redelijk vermoeden van een strafbaar feit bestaat, dient door de burgemeester aangifte te worden gedaan bij bet Openbaar Ministerie. Na overleg met de Officier van Justitie worden alle beschikbare gegevens door de burgemeester ter beschikking gesteld aan Justitie. Na aangifte bepaalt de Officier van Justitie of nader onderzoek nodig is. Een bestuurlijk en strafrechtelijk onderzoek sluiten elkaar niet uit.

 • 5.

  Er is een feitenonderzoek naar (mogelijke) integriteitsschendingen noodzakelijk. Integriteitsonderzoek is nodig om te beoordelen of signalen en/of vermoedens over schendingen van integriteit op waarheden en derhalve op redelijke gronden berusten. In overleg met de griffier respectievelijk de gemeentesecretaris geeft de burgemeester opdracht tot het uitvoeren van een integriteitsonderzoek. De opdracht wordt verleend, zo nodig na overleg met de externe integriteitsdeskundige.

 • 6.

  Er dreigt een schending. Wanneer er geen sprake is van schending, maar bijvoorbeeld een schending dreigt, dan wordt geen onderzoek verricht maar zal de burgemeester dit met het raadslid of de wethouder (vertrouwelijk) bespreken.

7 Voorbereiding onderzoek

Onderzoeksvoorstel en opdrachtformulering

Indien de burgemeester voornemens is een feitenonderzoek in te stellen doet de burgemeester in overleg met de griffier respectievelijk de gemeentesecretaris een voorstel voor de opzet van het onderzoek. De burgemeester informeert de Commissaris van de Koning.

Het onderzoeksvoorstel kan, afhankelijk van de zaak, de volgende elementen bevatten (niet limitatief):

 • aanleiding;

 • afbakening opdracht;

 • gewenst resultaat opdracht;

 • omgang met tussentijdse wijzigingen;

 • onderzoeksvragen;

 • onderzoeksmethoden;

 • wijze verslaglegging van onderzoekshandelingen;

 • voor het onderzoek noodzakelijke kennis;

 • onderzoeksplanning, -capaciteit, -kosten (op basis van offerte aanvragen);

 • budget;

 • lijst met mogelijke onderzoeker(s);

 • voorkeur voor interne en/of externe onderzoeker(s);

 • rolverdeling opdrachtgever en opdrachtnemer;

 • inbreng en beperkingen onderzoekers;

 • rechten en plichten onderzoekers;

 • interne en externe communicatie over de voortgang en vervolgstappen;

 • wijze van rapportage (al dan niet inclusief conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad);

 • procedure hoor en wederhoor;

 • wijze beschikbaarstelling en openbaar making van de rapportage en mogelijkheid van het stellen van vragen.

8 Opdrachtverstrekking

Indien de burgemeester besluit een onderzoeksvoorstel te honoreren, besluit hij of dit onderzoek in eigen beheer wordt uitgevoerd dan wel of het onderzoek wordt uitbesteed.

De burgemeester verleent schriftelijk opdracht aan de onderzoeker(s) en laat hiervoor een financiële verplichting vastleggen. De burgemeester kan de voorzitter van de fractie van het betrokken raadslid informeren dan wel, indien het betrokken raadslid zelf fractievoorzitter is, de plaatsvervangend fractievoorzitter.

 

9 Kennisgeving

Uit zorgvuldigheid draagt de burgemeester er zorg voor dat de kring van behandelaars van de melding zo klein mogelijk blijft. De burgemeester stelt, voor zover de feiten dit toelaten, de melder en het betrokken raadslid of de betrokken wethouder vertrouwelijk op de hoogte van de aanvang van het onderzoek. Het is primair aan het raadslid om de functie als raadslid, al dan niet tijdelijk, niet uit te oefenen of neer te leggen. Het is primair aan de wethouder om zijn functie-uitoefening tijdens een integriteitsonderzoek te beoordelen.

 

10 Uitvoering onderzoek

Waarborgen voortgang onderzoek

Na de beslissing over het verrichten van onderzoeken, bewaakt de burgemeester de voortgang van het onderzoeksproces. De burgemeester is eindverantwoordelijk voor de wijze waarop (tijd, kwaliteit en budget) het onderzoek plaatsvindt. Tot het moment van openbaarmaking van het onderzoeksrapport wordt geheimhouding opgelegd op alles wat te maken heeft met het onderzoek.

De burgemeester kan besluiten bepaalde documenten niet openbaar te maken. Ook kan hij het raadslid of de wethouder tijdens het onderzoek de toegang tot bepaalde ruimtes en/of informatie ontzeggen.

De betrokkene wordt in beginsel altijd geïnformeerd. Het is ook denkbaar dat er situaties zijn waarbij dit niet kan. Er moet altijd naar bevind van zaken worden gehandeld. Elke zaak is anders, dit kan niet goed in regels worden vastgelegd.

 

11 Rapportage

In de rapportage wordt door de onderzoekers verantwoord op welke wijze zij stapsgewijs hun onderzoek hebben verricht. De onderzoekers bespreken de conceptrapportage met de burgemeester en vervolgens geven zij het raadslid of de wethouder waar onderzoek naar is verricht, de gelegenheid kennis te nemen van het rapport inclusief de bijlagen. Dit gebeurt door hem of haar uit te nodigen om het rapport te komen inzien. Het toepassen van hoor en wederhoor is een wezenlijk onderdeel van de afronding van het onderzoek. Indien dit raadslid of deze wethouder op- en aanmerkingen heeft, dienen deze schriftelijk te worden vastgelegd en eventueel als een addendum opgenomen te worden in de definitieve onderzoeksrapportage. De onderzoekers onthouden zich (in het rapport en daarbuiten) van eigen opvattingen inzake (de consequenties van) de beoordeling van de al dan niet aan de orde zijnde integriteitsschending.

 

12 Communicatie

Communicatie over de voorgang van het onderzoek geschiedt, in overleg met de griffier respectievelijk de gemeentesecretaris, onder verantwoordelijkheid van de burgemeester.

 

13 Afronding onderzoek

Bespreking rapportage

De onderzoekers bieden het eindrapport aan de burgemeester aan, die beslist of het nodig is het presidium te informeren. Indien het presidium wordt geïnformeerd, beslist het presidium of de kwestie wordt geagendeerd in een raadsvergadering.

 

14 Nazorg

De burgemeester plant na deze raadsvergadering een evaluatiegesprek in met het raadslid of de wethouder waarnaar onderzoek is verricht.

 

15 Onvoorziene situaties

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet of vanwege de situatie niet zonder meer toepasbaar is, beslist de burgemeester over de meest passende wijze van handelen.

 

16 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit protocol treedt in werking op 16 juli 2021.

Dit protocol wordt aangehaald als Protocol voor mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers gemeente Barneveld.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld op 8 juni 2021,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa,

Secretaris

J.J. Luteijn,

Burgemeester

De burgemeester voornoemd,

J.J. Luteijn