Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 227912omgevingsvergunningSondel, Jacobus Boomsmastraat 64: m.e.r.-beoordelingsbeslissing (MR 20210008)

Burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren maken overeenkomstig artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gericht op een verandering en uitbreiding van het bedrijf Maatschap P.H., T.P. en M.P. van der Goot aan Jacobus Boomstrastraat 64 te Sondel, er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Aanmeldingsnotitie 

Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is voor de voorgenomen activiteit een m.e.r.-beoordeling verplicht. Uit toetsing van de door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie, ingediend door Overdijk Bestemmingsplan- en milieuadvies, volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft op 06-07-2021 dan ook besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. Het besluit is op 06-07-2021 verzonden naar de initiatiefnemer.

Inzien 

Het besluit en de m.e.r.-aanmeldingsnotitie liggen tot en met 17 augustus 2021 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer.

Reageren 

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbenden kunnen tot en met 20 mei 2016 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Andere belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wabo voor de betreffende activiteit.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.