Besluitenlijst college 6 juli 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 6 juli 2021 de volgende besluiten genomen:

Principemedewerking herontwikkeling Streekpark Klein Oisterwijk (Oirschotsebaan 6 te Oisterwijk)

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van Streekpark Klein Oisterwijk middels een vergroting van de oppervlakte voor bouwwerken ten behoeve van recreatieve nachtverblijven en recreatiewoningen en een verandering van de gebruiksfuncties. Het college informeert de raad via een raadsinformatiebrief.

 

Verlengen termijn Monumentencommissie

Het college heeft besloten om de zittingstermijn van de huidige monumentencommissie te verlengen en de openstaande vacature in te vullen. Door de verlenging van de termijn kan op een goede manier vorm worden gegeven aan de samenstelling van de nieuwe adviescommissie en sluit de zittingstermijn aan op die van de nieuwe adviescommissie onder de Omgevingswet. (indicatie: 1 juli 2022).

 

Principeverzoek Schoolstraat 67

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor gedeeltelijke sloop van de bestaande aanbouwen van de bestaande woning, splitsing van het perceel en nieuwbouw van één woning op het gesplitste perceel aan Schoolstraat 67 te Moergestel. De gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd via bijgaande raadsinformatiebrief.

 

Art 42 eikenprocessierups

Het college heeft besloten de vragen die de fractie Pro stelde inzake het bestrijden van de eikenprocessierups met bijgaande brief te beantwoorden

 

Woonplaatsbeginsel

Het college heeft ingestemd met het verzoek om over te gaan tot ondertekening convenant Wetwijziging woonplaatsbeginsel.

 

Raadsinformatiebrief uitstel en planning Omgevingswet

Het college informeert de raad over het uitstel van de invoering van de Omgevingswet en wat dit uitstel voor invloed heeft op de planning van bijbehorende raadsvoorstellen.

 

TVS 3 (Q1 2021)

Het college heeft besloten om een aanvraag voor de regeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Q1 2021” (TVS Q1 2021) in te dienen. In dit verband wordt de huur van de gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode van 1 januari t/m 31 maart 2021 gedeeltelijk kwijtgescholden. De verenigingen worden hierover geïnformeerd.

 

RIB GHO belastingwerkzaamheden vanaf 2022

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief GHO belastingwerkzaamheden vanaf 2022 en heeft deze toegezonden aan de raad.

Naar boven