Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 227455ander besluit van algemene strekkingVastgesteld wijzigingsplan naast Vekenweg 20, de Weere

 

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend, dat met ingang van 16 juli 2021 voor een periode van zes weken ter inzage ligt:

 

Het op 24 juni 2021 ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan "naast Vekenweg 20, de Weere”.

 

Plangebied en inhoud

 

Het plangebied betreft een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ (zonder bouwvlak/ten behoeve van tuin), conform de binnenplanse wijzigingsmogelijkheid die in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2014’ is opgenomen.

 

Ter inzage ligging

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van vrijdag 16 juli 2021 gedurende zes weken bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer, tijdens aangepaste kantooruren ter inzage en via het internet is het wijzigingsplan in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0432.WPVekenweg20-VA01.

 

Beroep

Gedurende de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden die reeds een zienswijze hebben ingediend tegen het plan of belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan in te dienen een beroepschrift indienen.

 

Het beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Inwerkingtreding

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Als binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw D. Haak, telefoonnummer 0226-363333 of via dhaak@opmeer.nl.