Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening gemeente Asten 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op:

 

 • -

  artikelen 156, eerste en tweede lid van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

 • -

  artikel 10 van de Legesverordening 2021;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juli 2021;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2021.

Artikel 1  

Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij Legesverordening gemeente Asten 2021 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 56,55

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,55

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45

1.2.5.3

van een Vervangende Nederlandse identiteitskaart (artikel 23 b Paspoortwet)

€ 36,45

1.2.6

vervallen

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 50,90

1.2.8

Het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een tweede paspoort bedraagt hetzelfde als voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een eerste paspoort zoals hiervoor aangegeven.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 2 augustus 2021.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2021’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 6 juli 2021.

Het college voornoemd,

Secretaris,

mr. W.M.A. Verberkt

Burgemeester,

A.A.H.C.M van Extel-van Katwijk

Naar boven