Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2021, 226663ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Westvoorne - ontwerpdelegatieplan - Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne – Veegplan 2 – Aelbrechtsweg 7 Oostvoorne

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpdelegatieplan Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne: Veegplan 2 (locatie Aelbrechtsweg 7 Oostvoorne) ter inzage wordt gelegd. Het kenmerk van het plan is NL.IMRO.0614.OPWestvoorneHerz02-0010. De stukken liggen met ingang van 15 juli 2021 voor een periode van zes weken ter inzage.

Het ontwerpdelegatieplan bekijkt u via de website http://westvoorne.crotec-omgevingsplan.nl. Tijdens de inzagetermijn van het ontwerpdelegatieplan kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpdelegatieplan heeft betrekking op het perceel Aelbrechtsweg 7 Oostvoorne. De op het perceel aanwezige agrarische bedrijfswoning wordt voorzien van de aanduiding “wonen in een plattelandswoning”. Hiermee mag de woning ook worden bewoond door personen zonder binding met het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf. De mogelijkheid voor het oprichten van een agrarische bedrijfswoning komt te vervallen.

Digitale planvorming

De Omgevingswet gaat uit van een digitale werkwijze. De systematiek van het ontwerpdelegatieplan is hierop afgestemd. Dit betekent onder andere ook dat een papieren versie van het nieuwe plan niet werkbaar is. Als u begeleiding wilt bij het raadplegen van het ontwerpdelegatieplan, of u geen beschikking heeft over internet, dan kunt u worden geholpen bij team VROM van de sector Grondgebied.

Corona-maatregelen 

In verband met Corona-maatregelen is het gemeentehuis alleen op afspraak te bezoeken. Indien u een papieren versie van het ontwerpdelegatieplan wilt inzien of hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Servicepunt Westvoorne via telefoonnummer 14 01 81

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunnen door een ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpdelegatieplan worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Wanneer u een mondelinge zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via het Servicepunt Westvoorne, telefoonnummer 14 01 81.

 

Rockanje, 14 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Westvoorne

De secretaris, P. van der Wurff

De burgemeester, P.E. de Jong