Gecoördineerd ter inzage: vastgesteld bestemmingsplan en overige besluiten ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem maken op grond van het bepaalde in artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Arnhem op 16 december 2020 het bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’ (landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.925-0301) heeft vastgesteld en dat ten behoeve van deze gebiedsontwikkeling ook andere, hierna in deze publicatie genoemde besluiten zijn genomen.

Gemeentelijke coördinatieregeling

Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad van Arnhem besloten om ten behoeve van het project Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk toepassing te geven aan artikel 3.30, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling). Dit besluit is door burgemeester en wethouders bekendgemaakt op 18 januari 2018. De gemeentelijke coördinatieregeling voorziet erin dat het bestemmingsplan en andere voor het project benodigde besluiten gezamenlijk worden voorbereid en gelijktijdig worden bekendgemaakt. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en de overige besluiten dient dan in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Met ingang van 1 februari 2019 hebben het ontwerp-bestemmingsplan en de overige ontwerp-besluiten gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan en bij het nemen van de overige besluiten.

Bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’

Het bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’ voorziet in het omvormen van het gebied tot een uiterwaardenpark. Voor het Meinerseiland voorziet het plan in groen- en woonfuncties, en voor het deelgebied Stadsblokken worden woon- en andere functies (o.a. lichte bedrijvigheid, cultuur en recreatie en horeca) mogelijk gemaakt. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden onder meer de ‘witte vlekken’ uit het bestemmingsplan ‘Stadsblokken-Meinerswijk 2015’ ingevuld. Het gaat daarbij grofweg om de locatie van de voormalige steenfabriek Meinerswijk, de locatie Stadsblokkenweg 1 (de jachtwerf), de voormalige ASM-haven en het festivalterrein. Rond deze deelgebieden worden ook bestaande bestemmingen aangepast waarbij percelen met een agrarische bestemming de bestemming natuur krijgen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is door de raad besloten om enkele wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp-plan. Het betreft enkele wijzigingen op de verbeelding en in de regels, en enkele wijzigingen die verband houden met het op juiste wijze inpassen van de Waterwetvergunning.

Milieueffectrapport (MER)

Ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan is een MER gemaakt. In dit MER zijn de milieueffecten ten gevolge van de voorgenomen ontwikkelingen beschouwd en vergeleken met de referentiesituatie. Op deze manier hebben de milieubelangen een volwaardige plek gekregen bij de besluitvorming.

Het MER is opgenomen als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft advies uitgebracht over het MER. Ook dit advies is als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan gevoegd.

Waterwetvergunning

Onderdeel van het project vormt het mogelijk maken van ophogingen met daarop bebouwing in de uiterwaarden en veranderingen van de vegetatie in de uiterwaarden. Teneinde de ophogingen met bebouwing mogelijk te maken dienen er maatregelen genomen te worden die de waterstand doen verlagen. Voor het totale plan, inclusief de waterstand verlagende maatregelen (waaronder het realiseren van een nevengeul), is een Waterwetvergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vereist. Deze vergunning is op 11 januari 2021 verleend.

Ontgrondingenvergunning

Vanwege onder andere de aanleg van een nevengeul en overige verlagingen van het maaiveld in het gebied is het nodig om een terrein met een oppervlakte van in totaal ca. 10,6 ha te ontgronden. Hiervoor is een ontgrondingenvergunning nodig van het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland. Deze vergunning is op 13 januari 2021 verleend.

Vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb)

Uit een uitgevoerde natuurtoets blijkt dat er effecten optreden op natuurwaarden. Voor het project is daarom in de eerste plaats een ontheffing nodig op grond van de Wnb. Deze ontheffing is op 12 januari 2021 verleend.

Het project heeft ook stikstofdepositie tot gevolg. In verband hiermee is een vergunning op basis van de Wnb nodig. Deze vergunning is, onder andere gebruik makend van ruimte uit het stikstofregistratiesysteem, op 14 oktober 2020 verleend.

Raadplegen stukken

Het bestemmingsplan, het MER, de Waterwetvergunning, de ontgrondingenvergunning, de Wnb-ontheffing en de Wnb-vergunning, inclusief alle bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 26 januari 2021 gedurende een periode van 6 weken (tot en met 8 maart 2021) ter inzage op het stadhuis, Koningstraat 38 in Arnhem.

Het bestemmingsplan 'Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk' is met ingang van 26 januari 2021 op het internet in te zien. De interactieve digitale verbeelding van het bestemmingsplan is te raadplegen op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.925-0301

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.925-0301/

Het bestemmingsplan, het MER, alle andere besluiten en alle bijbehorende stukken zijn op te vragen door een mailtje te sturen aan VergunningenSBMW@arnhem.nl.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging (van 26 januari 2021 tot en met 8 maart 2021) staat beroep open tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit tot verlening van de Waterwetvergunning, het besluit tot verlening van de ontgrondingenvergunning, het besluit tot verlening van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en het besluit tot verlening van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Het beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Beroep staat open voor:

 

  • 1.

    Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan en/of de andere ontwerp-besluiten;

  • 2.

    Een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend, maar bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de definitieve besluiten zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-besluiten;

  • 3.

    Een belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp-besluiten, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

Degene die beroep heeft ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zowel voor het indien van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de exacte voorwaarden vermeld.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen de besluiten. Pro forma beroep is dus niet mogelijk. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven