Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 225904omgevingsvergunningKeern 33 en 35

 

ontwerp besluit

 

Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder voor de realisatie van 25 appartementen op de percelen aan de Keern 33 en 35 in Hoorn

 

Bij de gemeente Hoorn is een verzoek ingediend ter vaststelling van een hogere waarde voor de realisatie van 25 appartementen op de percelen aan de Keern 33 en 35 in Hoorn.

 

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals appartementen, welke binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).

 

Uit het akoestisch onderzoek, dat in het kader van de realisatie van de appartementen is uitgevoerd, blijkt dat, als gevolg van het verkeer op zowel de Provincialeweg als de Keern, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder.

 

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Provincialeweg bedraagt ten hoogste 67 dB en is daarmee hoger dan de in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde. Voor de appartementen waar sprake is van een geluidbelasting vanwege het verkeer op de Provincialeweg van meer dan 63 dB, worden dove gevels toegepast.

 

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Keern bedraagt ten hoogste 61 dB en is daarmee lager dan de in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde.

 

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op grond van artikel 83 jo 110a van de Wet geluidhinder, met betrekking tot de Provincialeweg voor 14 appartementen een hogere waarde, variërend van 52 dB tot 63 dB, en met betrekking tot de Keern voor 9 appartementen een hogere waarde, variërend van 50 dB tot 61 dB, vast te stellen.

 

De stukken van dit ontwerp besluit liggen met ingang van 16 juli 2021 gedurende zes weken, ter inzage in het Stadhuis van Hoorn. Om de stukken buiten de openingstijden in te zien, kunt u een afspraak maken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met mevrouw S. Albitrouw of de heer A. de Vries, te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Hoorn.

 

Gedurende deze termijn kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder appartementen Keern 33-35 in Hoorn’.

 

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. Albitrouw of de heer A. de Vries.

 

Hoorn, 15 juli 2021

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn