Ontwerpbestemmingsplan Boornzwaag – Langweerder Wielen, gemeente De Fryske Marren, ter inzage

 

Met ingang van 29 januari 2021 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘ Boornzwaag – Langweerder Wielen ‘ voor iedereen ter inzage in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Plangebied

Het plangebied ligt direct ten zuiden van de rijksweg A7 en ligt in de nabijheid van het talud van de brug over de Langweerder Wielen. Het plangebied is afgestemd op de ligging van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ (vastgesteld op 24 februari 2010).

 

Doel

Tot op heden is het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ niet tot ontwikkeling gekomen en zijn de gronden in gebruik gebleven voor overwegend agrarische doeleinden en deels natuur. Genoemd bestemmingsplan had tot doel om een hotel met aanverwante voorzieningen zoals een conferentiecentrum, een restaurant, en een spa/sauna planologisch mogelijk te maken met havenfaciliteiten ten behoeve van de gasten en bezoekers.

Omdat er geen zicht is op realisatie van het hotelplan is onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ waaronder de actualiteit van deze ontwikkeling. Gebleken is dat er geen plannen meer zijn om het hotelplan te realiseren.

Naar aanleiding daarvan wil de gemeente het bestemmingsplan ‘Hotel Langweerder Wielen’ weg bestemmen en het bestaande overwegend agrarische gebruik en deels natuur planologisch terug bestemmen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet hierin.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Daarnaast is informatie over het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl . Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl , het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPBOO19LANGWWIELEN-ON01 .

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van De Fryske Marren. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Boornzwaag-Langweerder Wielen

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan en over het al dan niet overnemen van de eventuele zienswijzen.

 

Joure, 28 januari 2021.

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.

 

Naar boven