Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 225278ander besluit van algemene strekkingWmo beleidsplan 2021-2025

Voorwoord

 

 

Namens het college van gemeente De Fryske Marren bied ik u het nieuwe Wmo beleidsplan 2021-2025 aan. In dit beleidsplan presenteer ik u de uitgangspunten en speerpunten van gemeente De Fryske Marren op het gebied van algemene ondersteuning voor alle inwoners en maatwerkvoorzieningen Wmo voor wie dit nodig heeft.

 

Met dit beleidsplan gaan we verder met het ontwikkelen en versterken van het sociaal domein

In de beleidsperiode 2017-2020 heeft de transformatie van het sociaal domein verder vorm gekregen. We hebben geïnvesteerd in het neerzetten van een goede structuur van het sociaal domein. Dit is een langdurig proces geweest en ontwikkelt zich nog steeds verder. Het sociaal domein is dynamisch, complex en omvangrijk. We beseffen dat onze beleidsvoornemens niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn. Voor de beleidsperiode 2021-2025 kiezen we daarom niet voor een nieuwe koers, maar doorgaan op de ingeslagen weg. Waar nodig sturen we bij en ontwikkelen we door. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze inwoners, maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties en zorgaanbieders.

 

De komende jaren werken we verder aan de inrichting van het sociaal domein door in te zetten op de volgende uitgangspunten:

 • iedereen doet (naar vermogen) mee: de inclusieve samenleving;

 • een sterke dragende samenleving met goede en toegankelijke basisvoorzieningen;

 • maatwerkvoorzieningen Wmo voor wie dit nodig heeft.

 

De samenwerking in het sociaal domein krijgt steeds meer vorm

Vraagstukken bekijken we niet langer alleen vanuit de afzonderlijke wetten zoals de Jeugdwet, Participatiewet of Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat om een integrale aanpak samen met al onze partners in de regio, in het belang van onze inwoners. Tegelijkertijd met het nieuwe Wmo beleidsplan 2021-2025 bieden wij u het nieuwe Participatie en Re-integratiebeleid 2021-2025 aan. Daar waar raakvlakken zijn is de inhoud van beide beleidsplannen op elkaar afgestemd. Ook met het beleidsveld Jeugd is regelmatig afstemming geweest. Op deze manier zetten we belangrijke stappen in meer integraliteit in het sociaal domein.

 

We streven naar een inwoner die verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en zijn omgeving

We vinden het belangrijk dat in onze samenleving iedereen (naar vermogen) mee kan doen. Van inwoners wordt verwacht dat zij in eerste instantie zelf in hun netwerk, via een inwonersinitiatief of in basisvoorzieningen, naar een oplossing zoeken voor een probleem. Daarbij ondersteunen we onze inwoners door de dragende samenleving en de basisvoorzieningen te ondersteunen en te versterken. Voor inwoners die het nodig hebben, zijn er maatwerkvoorzieningen Wmo beschikbaar.

 

Met trots bied ik u voorliggend beleidsplan aan,

 

Jos Boerland

Wethouder Wmo

 

1. Inleiding

 

 

1.1 Aanleiding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna Wmo). Op basis van artikel 2.1.2. van de Wmo 2015 stelt de gemeenteraad periodiek een plan vast met het gemeentelijke beleid over maatschappelijke ondersteuning. Het huidige Wmo beleidsplan loopt tot en met 2020. Dat betekent dat er een nieuw Wmo beleidsplan moet worden vastgesteld.

 

1.2 Context

Geen nieuwe koers, bestaand beleid is vertrekpunt

In dit Wmo beleidsplan is het huidige beleid als vertrekpunt genomen. In de beleidsperiode 2017-2020 heeft de transformatie van het sociaal domein verder vorm gekregen. Er is geïnvesteerd in het neerzetten van een goede structuur van het sociaal domein. Het nieuwe Wmo beleidsplan bevat daarom geen nieuwe koers, maar is gericht op het verder ontwikkelen en het borgen/continueren van de ontwikkelingen die zijn ingezet. Een overzicht van de bestaande beleidskaders die vertrekpunt zijn voor dit plan is terug te vinden in de bijlage.

 

Uitgangspunten voor vijf jaar, activiteiten voor twee jaar

De uitgangspunten en speerpunten in dit beleidsplan zijn geformuleerd voor de periode 2021-2025. De activiteiten zijn geformuleerd voor 2021 en 2022. Eind 2022 kijken we opnieuw naar het plan en beschrijven we, op basis van de ervaring van 2021 en 2022, activiteiten voor 2023, 2024 en 2025. Dit maakt het mogelijk om in de beleidsperiode in te spelen op tussentijdse ontwikkelingen.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. De wet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen om hun vragen op het gebied van zelfredzaamheid thuis en maatschappelijke participatie op te lossen. Gemeenten geven ondersteuning aan mensen die hier moeite mee hebben of waarbij dit niet lukt.

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een brede wet

Gemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het bieden van hulp en ondersteuning aan inwoners die dit nodig hebben, maar hebben ook een taak in het voorkomen dat inwoners een beroep moeten doen op hulp en ondersteuning (preventie). Andere belangrijke taken van gemeenten uit de Wmo zijn het verbeteren van de sociale samenhang, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Ook het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers is een taak van de gemeente.

 

Het is de bedoeling dat er in de gemeente een stevige basis van algemene voorzieningen is. Hiermee wordt op tijd herkend en/of voorkomen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Voor inwoners die extra hulp en ondersteuning nodig hebben, heeft de gemeente maatwerkvoorzieningen beschikbaar. Artikel 2.1.2. van de Wmo 2015 beschrijft de onderwerpen die terug moeten komen in het Wmo beleidsplan.

 

Een zo’n integraal mogelijke dienstverlening staat centraal

Vanuit de wet wordt van gemeenten verwacht dat zij een zo integraal mogelijke dienstverlening bieden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Daarom wordt in dit beleidsplan per activiteit aangegeven welke beleidsvelden nog meer betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteit.

 

Relatie nieuw Participatie en Re-integratiebeleid en jeugdbeleid

Naast een nieuw Wmo beleidsplan 2021-2025 is tegelijkertijd nieuw Participatie en Re-integratiebeleid 2021-2025 ontwikkeld. Daar waar raakvlakken zijn is de inhoud van de beleidsplannen op elkaar afgestemd. Zo wordt vanuit beide beleidsplannen gewerkt aan het uitgangspunt Iedereen doet (naar vermogen) mee: de inclusieve samenleving. Ook met het beleidsveld jeugd is regelmatig afstemming geweest en inhoud op elkaar afgestemd. Op deze manier werken we samen aan meer integraliteit in het sociaal domein.

 

Kernboodschap sociaal domein

De kernboodschap sociaal domein is uitgangspunt in het nieuwe beleidsplan. De rode draad in het sociaal domein is:

 

‘De inwoner draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. De gemeente stimuleert de samenleving om in beweging te komen, te ontwikkelen en mee te doen. We doen dit met lef!’.

 

De kernboodschap bevat verschillende onderdelen. Een toelichting op de verschillende onderdelen in de kernboodschap is terug te vinden in de bijlage.

 

Evaluatie van de activiteiten

De Adviesraad Sociaal Domein geeft in haar advies aan dat zij een evaluatie van de activiteiten missen en met name of de activiteiten bijdragen aan de gewenste resultaten. Er zijn een aantal evaluaties, zoals de Burgerpeiling bij het welzijnswerk en de cliëntervaringsonderzoeken. Maar we zullen er in de toekomst nog meer op letten of de inwoners daadwerkelijk gebaat zijn bij de door de gemeente ingezette activiteiten. In een volgende beleidsplan wordt dan opvolging gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie.

 

Trends en ontwikkelingen

De volgende trends en ontwikkelingen hebben impact op het sociaal domein en de beleidsvoornemens 2021-2025 in het nieuwe Wmo beleidsplan:

 • Doe het zelf: andere burger, andere overheid.

 • De relatie tussen burger en overheid verandert. Aan de ene kant nemen burgers meer initiatief en verwachten een overheid die ruimte geeft. Aan de andere kant laat de overheid meer aan burgers over. Er wordt verwacht dat zij meer eigen verantwoordelijkheid nemen en een beroep doen op ondersteuning binnen het eigen netwerk (familie, buurt, mantelzorgers). De rol van de gemeente is meer ondersteunend en kader scheppend. Dit betekent dat de rol van de gemeente wijzigt van ‘zorgen voor’naar ‘zorgen dat’.

 • Voorkomen: van curatief naar preventief.

 • In ondersteuning, zorg, werk en onderwijs verschuift de aandacht richting preventie en het voorkomen dat inwoners een beroep (hoeven) doen op ondersteuning. In de jeugdzorg en de langdurige zorg is er steeds meer aandacht voor het op tijd herkennen van risicovolle situaties en het op tijd ingrijpen om zwaardere zorg en ondersteuning te voorkomen. Vanuit deze trend zien we een verschuiving van de focus op bestrijding van ziekte en veel ondersteuning, naar de focus op het versterken van de gezondheid en zelfredzaamheid door het aanpassen van leefstijl en preventie.

 • Langer thuis: zorg dichtbij en integraal.

 • Door de stijgende levensverwachting, innovatie in de zorg en vergrijzing verandert de zorgvraag. Zorg en ondersteuning wordt vaker dichtbij of aan huis verleend. Door andere wensen over levenskwaliteit en keuzevrijheid, willen veel mensen ook op hogere leeftijd graag zo blijven leven zoals zij gewend zijn en thuis blijven wonen. Met als gevolg een andere woon-, ondersteuning- en zorgvraag. Gemeenten hebben dus te maken met een groeiend aantal thuiswonende inwoners met één of meerdere ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, welzijn of zorg. Van inwoners wordt verwacht dat zij meer eigen verantwoordelijkheid nemen en meer gebruik maken van de mogelijkheden in hun eigen netwerk.

 

Actuele ontwikkelingen

 

Coronacrisis

Continuering van zorg is in de coronaperiode een belangrijke taak van de gemeente. Meteen aan het begin van de coronacrisis is een coulanceregeling voor de zorgaanbieders vastgesteld. Aanbieders krijgen de ruimte om samen met de cliënt voldoende en passende invulling te geven aan de vorm van ondersteuning.

Door deze regeling is bereikt dat aanbieders de benodigde ondersteuning aan Wmo-cliënten, al dan niet in aangepaste vorm, kunnen voortzetten. Er is aandacht voor de situaties waar dat (nog) niet lukt, zowel op cliënt- als op aanbiedersniveau. Op basis van bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de VNG wordt de gemeente gecompenseerd in de extra kosten. Strengere maatregelen of een lockdown zorgen opnieuw voor uitdagingen. Een spoedige vaccinatie is hiervoor belangrijk. De invloed van de coronacrisis op de lange termijn is nog onduidelijk.

 

Financiën maatwerkvoorzieningen Wmo onder druk

Door verschillende externe ontwikkeling staan de financiën voor de maatwerkvoorzieningen Wmo onder druk. Bijvoorbeeld de aanzuigende werking van het abonnementstarief, demografische ontwikkelingen en de verzwaring van de benodigde zorg. Dit is een autonome ontwikkeling, waarbij de gemeente nauwelijks invloed heeft op de extra uitgaven door het openeinde karakter van de Wmo. Compensatie door het Rijk vanwege de invoering van het abonnementstarief is onzeker en in afwachting van een nieuw kabinet.

 

1.3 Terugblik

 

Activiteiten 2019 en 2020

In de bijlage is een overzicht opgenomen met de activiteiten 2019 en 2020 met een korte terugblik op wat er gerealiseerd is.

 

1.4 Uitgangspunten 2021-2025

Op basis van bestaand beleid staan de volgende drie uitgangspunten ook voor de periode 2021-2025 centraal:

 • iedereen doet (naar vermogen) mee: de inclusieve samenleving;

 • een sterke dragende samenleving met goede en toegankelijke basisvoorzieningen;

 • maatwerkvoorzieningen Wmo voor wie dit nodig heeft.

 

In de volgende hoofdstukken zijn per uitgangspunt een aantal speerpunten geformuleerd. De speerpunten beschrijven wat we willen bereiken: het gewenste resultaat na de beleidsperiode van het nieuwe beleidsplan. Per speerpunt zijn activiteiten geformuleerd. Hiermee geven we aan wat we gaan doen om het gewenste resultaat te bereiken. Per activiteit wordt aangegeven of het om een bestaande of een nieuwe activiteit gaat. Een bestaande activiteit komt uit eerder vastgesteld beleid, maar wordt wel benoemd voor de volledigheid van het beleidsplan. Nieuwe activiteiten zijn activiteiten die nog niet in bestaand beleid zijn vastgesteld.

 

Figuur 1. Positie uitgangspunten in de samenleving

 

2. Iedereen doet (naar vermogen) mee: de inclusieve samenleving

 

 

2.1 Inleiding

De gemeente vindt een inclusieve samenleving belangrijk. Hiermee bedoelen we dat we een samenleving willen waarin iedereen ertoe doet en iedereen er bij hoort.

 

2.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

 

 • 1.

  Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en iedereen er bij hoort: de inclusieve samenleving

Als gemeente willen we een samenleving zijn waarin iedereen ertoe doet en iedereen er bij hoort. Sommige inwoners ervaren op grond van afkomst, huidskleur, beperking , geslacht, seksuele voorkeur, geloof of leeftijd soms minder kansen om mee te doen. Daarom ontwikkelen we samen met onze inwoners een Actieplan inclusie. Daarin werken we uit wat we gaan doen om de samenleving inclusiever te maken. Hierin nemen we ook de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap mee. Dit verdrag regelt dat mensen met een beperking op basis van gelijkheid recht hebben om deel te nemen aan de samenleving en dezelfde toegang hebben tot alle onderdelen van de samenleving.

 

Sporten, bewegen, kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn

Sommige groepen ervaren drempels om aan sporten, bewegen, kunst en cultuur deel te nemen. Belemmeringen die inwoners ervaren op basis van bijvoorbeeld leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele voorkeur of sociale positie nemen we weg. We willen het aanbod kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle inwoners. In de Cultuurnota 2021-2024 werken we dit verder uit.

 

Met de beleidsnotitie sport en bewegen 2021-2025 ‘Scoren door samenspel’ willen we bereiken dat iedere inwoner een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. Vanuit het sport- en beweegbeleid is er aandacht voor kwetsbare inwoners en hoe hier zo goed mogelijk op ingespeeld wordt door sport- en beweegaanbieders.

 

Vanuit het Gezondheidsbeleid 2020-2024 en het sport- en beweegbeleid gaan we aan de slag met de openbare ruimte

We vinden het belangrijk dat openbare ruimtes, zoals scholen, winkels en gezondheidscentra, goed toegankelijk zijn voor iedereen. We zorgen voor voldoende voorzieningen in de openbare ruimte. Denk aan bankjes, toiletten, rolstoel-/rollatorvriendelijke stoepen en verlichting. Ook willen we meer ontmoetingsplekken organiseren die bijdragen aan meer contact tussen bewoners en de sociale samenhang in de buurt of wijk. Daarnaast is onze openbare ruimte (parken, strand, bos, water, fietspaden wandelpaden enzovoort) het grootste en goedkoopste sport- en beweegpark in onze gemeente. Met de beleidsnotitie sport en bewegen 2021-2025 richten we ons daarom ook op het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte voor sporten, bewegen, ontspannen en gezond genieten.

 

Vanaf 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking

Gemeenten krijgen dan meer ruimte om gezondheid en welzijn mee te nemen bij ruimtelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij vergunningen of de inrichting van woonwijken. Samen met het team ruimtelijke ontwikkeling werken we aan de verbinding tussen het fysieke en sociale domein. Het doel: een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoner.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Het ontwikkelen van een breed gedragen Actieplan inclusie, wat in samenwerking met inwoners wordt geschreven.

Basisvoorzieningen

2021

Bestaand

We zorgen ervoor dat kunst en cultuur voor alle inwoners toegankelijk is. We werken dit verder uit in de Cultuurnota 2021-2024.

Cultuur

Basisvoorzieningen

2021

Bestaand

We blijven sport- en beweegaanbieders ondersteunen in hoe om te gaan met kwetsbare doelgroepen via onder andere de inzet van verenigingsondersteuning.

Sport en bewegen

Basisvoorzieningen

Participatie

2021, 2022

Bestaand

Het uitvoeren van de activiteiten uit beleidsnotitie sport en bewegen 2021-2025 ‘Scoren door samenspel’, gericht op sporten en bewegen voor kwetsbare doelgroepen.

Sport en bewegen

Basisvoorzieningen

Participatie

2021, 2022

Bestaand

Het uitvoeren van de activiteiten uit het Gezondheidsbeleid 2020-2024.

Gezondheid

2021, 2022

Bestaand

We onderzoeken de mogelijkheden om de toegankelijkheid van openbare ruimtes te verbeteren en meer ontmoetingsplekken organiseren.

Gezondheid

Ruimtelijke ontwikkeling

Sport en bewegen

2021, 2022

Bestaand

Samen met het team ruimtelijke ontwikkeling ontwikkelen we een proeftuin om een gezamenlijk vraagstuk binnen het thema gezonde leefomgeving uit te werken.

Gezondheid

Ruimtelijke ontwikkeling

2021

Nieuw

 

 • 2.

  Zoveel mogelijk inwoners nemen actief deel aan de samenleving

Met de Participatiewet wil de overheid bereiken dat iedereen (naar vermogen) meedoet. Voor sommige inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt is een werkervaringsplek of een soortgelijk traject lastig. De gemeente wil daarom kwetsbare inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren om (weer) mee te doen in de samenleving. Dit kan door het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld geleid vrijwilligerswerk. Bij geleid vrijwilligerswerk wordt de kwetsbare inwoner met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding aan vrijwilligerswerk geholpen. Dit wordt dus door anderen geregeld en/of ingericht. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder en/of de manier waarop wordt deelgenomen. Een maatwerkbenadering is hierbij belangrijk. Kwetsbare inwoners worden gestimuleerd om hun talenten te gebruiken. De gemeente faciliteert vrijwilligersorganisaties om dit mogelijk te maken door hen een goede ondersteuningsstructuur te bieden.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Inwoners die (nog) ver van de arbeidsmarkt staan stimuleren om te participeren in de samenleving via vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld vanuit activeringstrajecten vanuit de Wurkjouwer.

Participatie, Vrijwilligers

Basisvoorzieningen

2021, 2022

Bestaand

Voor ondersteuning bij geleid vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligers(organisaties) terecht bij de lokale ondersteuningspunten.

Basisvoorzieningen

Vrijwilligers

Participatie

2021, 2022

Bestaand

We hebben extra aandacht voor jongeren vanuit Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (Vso) en kwetsbare jongeren die geen onderwijs volgen. Door een goede samenwerking met docenten Vso/Pro, RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), het sociaal wijkteam en de jongerencoaches van Pastiel.

Participatie

Jeugd

Onderwijs

Wmo beleid

2021, 2022

Bestaand

 

Toelichting activiteit extra aandacht voor jongeren:

Vanuit het Participatie en Re-integratiebeleid 2021-2025 wordt gewerkt aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren. Deze jongeren krijgen extra aandacht binnen het sociaal wijkteam door verbinding te maken tussen de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, maar ook de inzet van het RMC. Een uitgebreidere toelichting op dit speerpunt is terug te vinden in het Participatie en Re-integratiebeleid 2021-2025.

 

 • 3.

  Inwoners kunnen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. We verwachten van onze inwoners dat zij zelf actief aan de slag gaan met het passend maken van hun woning voor de toekomst. Daarvoor zijn zij als eerste zelf financieel verantwoordelijk. Vanuit de gemeente zetten we in op bewustwording voor de gevolgen van langer zelfstandig wonen voor inwoners met en zonder een beperking. Daarnaast zorgen we ervoor dat inwoners een zinvolle dag invulling hebben en naar vermogen meedoen in de samenleving.

 

Met ‘Samen Thuis in de Wijk’ zetten we ons in voor een fijne en veilige woonomgeving voor iedereen

In gemeente De Fryske Marren wonen steeds meer mensen met een grotere zorgvraag in de buurt of wijk. Dit vraagt vaak om een goede ondersteuning van betrokken partijen, zoals: zorgaanbieders, buurtwerkers, gemeente en woningcorporaties. Met ‘Samen Thuis in de Wijk’ hebben deze partijen afgesproken zich gezamenlijk in te zetten om het zelfstandig wonen in de buurt of wijk voor iedereen, met en zonder zorgvraag, fijn en veilig te laten zijn. We voeren de samenwerkingsafspraken uit en ontwikkelen ‘Samen Thuis in de Wijk’ verder door. Bijvoorbeeld door het bieden van een zachte landing in de wijk.

 

Begripsverklaring:

Met zachte landing in de wijk bedoelen we dat het belangrijk is dat als iemand zelfstandig in de buurt of wijk woont of komt wonen, aan de volgende onderdelen wordt voldaan:

 • goed wonen, veilig thuis;

 • passende ondersteuning;

 • waardevolle daginvulling;

 • gezonde financiën; en

 • fijne leefomgeving.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Een vervolg geven aan de bewustwordingscampagne langer zelfstandig thuiswonen ‘Thuis Best’.

Wonen

Wmo beleid

2021, 2022

Bestaand

Regie voeren op de uitvoering van de gemaakte samenwerkingsafspraken ‘Samen Thuis in de Wijk’.

Wonen

Wmo beleid

2021, 2022

Bestaand

Het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak voor het gebruiken van talenten van inwoners om een zinvolle daginvulling in te richten en daarmee eenzaamheid tegen te gaan.

Basisvoorzieningen

Wmo beleid

2021, 2022

Nieuw

Het inventariseren van onderdelen uit het landelijke Programma Langer Thuis die in onze gemeente nog ontbreken en deze waar nodig invoeren in gemeente De Fryske Marren.

Wmo beleid

Wonen

Mantelzorg

Vrijwilligers

2021, 2022

Nieuw

 

 • 4.

  Snelle en succesvolle inburgering, participatie en integratie van nieuwkomers

We willen dat nieuwe inwoners met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk meedoen in onze gemeente. En dat ze ook zo snel mogelijk werk vinden. Met andere woorden succesvol inburgeren, participeren en integreren. De gemeente maakt daarom kennis met nieuwkomers, als het kan al vanuit het asielzoekerscentrum. Samen met hen wordt via een brede intake een persoonlijk plan (PIP) gericht op inburgering en participatie opgesteld. In dit plan speelt kennis(maken) met de nieuwe leefomgeving, de lokale samenleving en welzijn een belangrijk rol. Samen met de verschillende netwerkpartners in het werkveld zorgt de gemeente ervoor dat nieuwkomers vanaf het begin aan de slag gaan met hun eigen toekomst en (zelf)redzaam worden in onze gemeente.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Integratie en inburgering van nieuwkomers mogelijk maken door middel van maatschappelijke begeleiding. Dit programma is gericht op ondersteuning met praktische zaken (wonen, financiën, zorg en onderwijs) en kennismaking met de gemeente en nieuwe leefomgeving (inclusief verenigingen en organisaties).

Inburgering en integratie

Participatie

Basisvoorzieningen

 

2021, 2022

Bestaand

Op basis van de Huisvestigingswet mensen met een verblijfstatus in de gemeente huisvesten in de sociale huursector en mogelijk aanvullende huisvesting in bestaande gebouwen en/of tijdelijke woningen.

Wonen

Inburgering en integratie

Participatie

2021, 2022

Bestaand

Via het uitvoeringsplan Inburgering, Participatie en Integratie worden, vooruitlopend op de wet Inburgering 2022, nieuwkomers en oudkomers ondersteund en gestimuleerd om mee te doen in de (lokale) samenleving en op de arbeidsmarkt.

Inburgering en integratie

Participatie Basisvoorzieningen

 

2021

Bestaand

Het ontwikkelen van een beleidsplan inburgering waarmee de gemeente inburgeringsplichtige nieuwkomers op het gebied van inburgering, participatie en integratie ondersteunt.

Inburgering en integratie

Participatie

Basisvoorzieningen

Gezondheid

2021

Nieuw

 

Begripsverklaring:

Oudkomers: statushouders die al in gemeente De Fryske Marren wonen, maar nog niet participeren.

Nieuwkomers: nieuwe statushouders die nog gehuisvest moeten worden in gemeente De Fryske Marren.

 

 • 5.

  Armoede en schulden samen aanpakken van preventie tot nazorg

Vanuit het beleidsplan ‘Armoede en Schulden samen aanpakken van preventie tot nazorg 2020-2025’ zorgen we ervoor dat alle inwoners die leven in armoede of financiële problemen ervaren, mee kunnen doen. Armoede en schulden zijn maatschappelijk problemen. We gaan deze samen met onze partners aanpakken vanuit verschillende perspectieven: laaggeletterdheid, gezondheid, sociaal netwerk en financiën. De gemeente verstrekt verschillende soorten inkomensondersteuning en zet daarnaast actief in op activiteiten gericht op preventie en vroegsignalering. De budgetcoaches (onderdeel van het sociaal wijkteam) functioneren als een eerste aanspreekpunt voor inwoners met beginnende of problematische schulden. Zij gaan in gesprek met de inwoner om de situatie in kaart te brengen. Samen met de inwoner gaan ze aan de slag met een plan gericht op het oplossen van de (beginnende) schulden en de onderliggende problematiek.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Het uitvoeren van het Beleidsplan Armoede en schulden samen aanpakken van preventie tot nazorg 2020-2025.

Armoede en schulden

Participatie Wonen

2021, 2022 en verder

Bestaand

 

3. Een sterke dragende samenleving met goede toegankelijke basisvoorzieningen

 

 

3.1 Inleiding

De gemeente verwacht van haar inwoners dat zij in eerste instantie zelf in hun netwerk, via een inwonersinitiatief of in basisvoorzieningen, naar een oplossing zoeken voor een probleem. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke begrippen. De inwoner draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. De gemeente ondersteunt inwoners hierin door de dragende samenleving en basisvoorzieningen te ondersteunen en te versterken. Een sterke sociale basis draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen (naar vermogen) meedoet.

 

Wat bedoelen we met dragende samenleving?

Met dragende samenleving bedoelen we dat wat inwoners zelf doen of zelf zouden kunnen doen, voor zichzelf, voor elkaar en gezamenlijk. Het gaat dan om het individuele niveau (mantelzorg, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk), maar ook het collectieve niveau (verenigingen, clubs, buurt- en inwonersinitiatieven, religieuze organisaties). De dragende samenleving zorgt ervoor dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, langer zonder of met minder professionele hulp zelfstandig kunnen blijven wonen, veilig over straat kunnen en zelfstandig kinderen groot kunnen brengen. De gemeente ondersteunt de dragende samenleving waar mogelijk en zet zich in om de dragende samenleving te versterken.

 

Wat bedoelen we met basisvoorzieningen?

Basisvoorzieningen zijn algemene voorzieningen en activiteiten die in buurten en wijken nodig zijn voor het goed functioneren van de samenleving. Deze basisvoorzieningen zijn toegankelijk voor alle inwoners. Het zijn voorzieningen waar alle inwoners van gemeente De Fryske Maren (kunnen) komen en zonder verwijzing gebruik van (kunnen) maken. Een basisvoorziening heeft een regulier aanbod. Er wordt bijvoorbeeld informatie en advies geboden, maar ook voorlichting en preventie. De gemeente zet zich in voor een breed aanbod van basisvoorzieningen. Hier wordt op tijd herkend of en wordt voorkomen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.

 

3.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

 

 • 1.

  Elke buurt of wijk heeft voldoende voorzieningen binnen bereik

De gemeente verwacht dat inwoners in eerste instantie zelf op zoek gaan naar een oplossing voor een maatschappelijke vraag. Om inwoners hierin te ondersteunen willen we dat elke buurt of wijk de voorzieningen en activiteiten heeft die nodig zijn voor het goed functioneren van de buurt of wijk. Deze voorzieningen zijn vindbaar en toegankelijk voor alle inwoners. Een voorziening hoeft niet altijd een locatie te zijn, bijvoorbeeld een ontmoetingsplek. Onder voorzieningen verstaan we ook de aanwezigheid van een buurtwerker.

 

We willen de sociale samenhang en leefbaarheid in stad, dorpen, wijken en buurten behouden en waar nodig versterken of verbeteren. Verbondenheid tussen inwoners zorgt voor stabiliteit en balans in hun wijk en buurt. Naast gezonde en prettige leefomstandigheden, houdt dit in dat inwoners naar elkaar omzien. Ze houden, samen met professionals, bij de meer kwetsbare inwoners in de wijk en buurt een oogje in het zeil. Dit met als doel om signalen op tijd te herkennen en actie te ondernemen wanneer zaken fout dreigen te gaan.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Het monitoren, evalueren en bijsturen van de uitvoering van de welzijnsopdracht ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ door welzijnsorganisatie Sociaal werk De Kear.

Basisvoorzieningen

2021, 2022

Bestaand

Het zichtbaar maken van basisvoorzieningen per wijk of buurt, bijvoorbeeld met het digitale platform DFMcentraal.

Basisvoorzieningen

2021, 2022

Bestaand

Het stimuleren van zo goed en zoveel mogelijk gebruik van het digitaal platform DFMcentraal waarmee inwonersinitiatieven en basisvoorzieningen per wijk of buurt zichtbaar zijn.

Basisvoorzieningen

Communicatie

Cultuur

2021, 2022

Bestaand

Dorpencoördinatoren en buurtwerkers zijn samen de ogen en oren van de gemeente in de dorpen en buurten. Zij werken samen aan het behouden en waar nodig versterken van de sociale samenhang en de leefbaarheid in de dorpen en buurten.

Basisvoorzieningen

Dorpencoördinatoren

2021, 2022

Bestaand

Met de pilot ‘Doen wat voor de hand ligt’, worden inwoners met (zorg)vragen naar basisvoorzieningen doorverwezen waar mogelijk.

Basisvoorzieningen

Wmo beleid

2021

Bestaand

Het ontwikkelen van sociaal-cultureel accommodatiebeleid waarmee duidelijk wordt welke criteria de gemeente hanteert voor het organiseren van accommodatie voor inwoners en vrijwilligersorganisaties.

Basisvoorzieningen

Cultuur

Vrijwilligers

2021

Nieuw

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein doorontwikkelen en verbreden

Bibliotheekbeleid

Basisvoorzieningen

VVE

Participatie

Cultuur

2021, 2022

Bestaand

 

Toelichting pilot ‘Doen wat voor de hand ligt’:

In Oudehaske en Rottum is eind 2020 de pilot ‘Doen wat voor de hand’ ligt gestart. Met de pilot ‘Doen wat voor de hand ligt’ verwijzen we inwoners naar basisvoorzieningen. Medewerkers van het sociaal wijkteam, het klantencontactcentrum van de gemeente en sociaal werk De Kear beoordelen (zorg)vragen van inwoners en verwijzen inwoners waar mogelijk door naar basisvoorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen.

 

 

 • 2.

  We stimuleren inwoners om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving

Inwonersinitiatieven versterken de sociale kracht in een wijk of buurt. De gemeente stimuleert en versterkt inwonersinitiatieven. Hiermee willen we bereiken dat de sociale samenhang in een wijk of buurt behouden blijft of toeneemt. Inwoners ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun leefomgeving.

 

We stimuleren dorpshuizen om zich in te spannen voor de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen door middel van het Wmo-convenant. Het Wmo-convenant benoemt de activiteiten die de dorpshuizen organiseren. De gemeente stelt hier tegenover dat dorpshuizen geen gemeentelijke heffingen over het dorpshuisgedeelte hoeven te betalen.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Het versterken en stimuleren van inwonersinitiatieven.

 

Inwonersinitiatieven

Wmo beleid

Leefbaarheid

2021, 2022

Bestaand

De bibliotheek inzetten als ondersteuner voor inwonersinitiatieven door ruimte, collectie en faciliteiten beschikbaar te stellen.

Bibliotheekbeleid

Inwonersinitiatieven

2021, 2022

Bestaand

Dorpshuizen stimuleren om zich in te spannen voor de samenleving door middel van het Wmo-convenant.

Wmo beleid

Dorpshuizenbeleid

 

2021, 2022

Bestaand

Het actualiseren van het dorpshuizenbeleid in samenspraak met dorpshuizen en plaatselijke belangen.

Dorpshuizenbeleid

Dorpencoördinatoren

 

2021

Bestaand

 

 • 3.

  Alle inwoners hebben voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden, zodat zij zichzelf (naar vermogen) kunnen redden

De ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. Kennis en informatie is steeds belangrijker. (Digi)taalvaardig en goed geïnformeerd zijn, vormen basisvoorwaarden om goed mee te kunnen doen in een samenleving. Een samenleving waarin de zelfredzaamheid van inwoners steeds meer gestimuleerd wordt. Inwoners die laaggeletterd zijn ervaren hier moeite mee. Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven en/of het gebruik van schriftelijke en digitale informatie. Wij vinden het belangrijk dat inwoners beschikken over voldoende (digi)taal- en rekenvaardigheden om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de samenleving. De gemeente zet zich in om laaggeletterdheid te verminderen en te voorkomen. Dit doen we samen met lokale netwerkpartners.

 

Taalvaardigheid begint al op jonge leeftijd

Daarom bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan jonge kinderen, zodat zij zich optimaal ontwikkelen. Hiermee willen we taalachterstanden van peuters en kleuters voorkomen en/of aanpakken. We ontwikkelen een VVE beleidsplan waarin we beschrijven hoe we toe willen naar een zo groot mogelijk bereik van doelgroeppeuters op VVE-locaties. We maken resultaatafspraken met het basisonderwijs en de kinderopvang. Ook werken we de doorgaande leerlijn van kinderopvang naar basisonderwijs verder uit.

 

Begripsverklaring:

Doelgroeppeuters: peuters die een indicatie hebben gekregen van de Jeugdgezondheidszorg omdat ze een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben. We willen zoveel mogelijk doelgroeppeuters bereiken. Een bereik van 100% zou betekenen dat 100% van de geïndiceerde peuters een VVE-aanbod krijgt.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Het ontwikkelen van bibliotheekbeleid voor de periode 2021-2025.

Bibliotheekbeleid

2021

Nieuw

Samen met de gemeenten in de arbeidsmarktregio Fryslân worden jaarlijks afspraken gemaakt over de WEB-middelen (Wet educatie beroepsonderwijs).

Bibliotheekbeleid

Participatie

2021, 2022

Bestaand

Het versterken van de lokale en regionale samenwerking op het gebied van laaggeletterdheid.

Bibliotheekbeleid

Participatie

VVE

2021, 2022

Bestaand

Het stimuleren en faciliteren van een gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid door bijvoorbeeld het faciliteren van Digi-taalhuizen waar inwoners terecht kunnen om hun (digi)taal- en rekenvaardigheden te vergroten en versterken.

Bibliotheekbeleid

Participatie

VVE

2021, 2022

Bestaand

Het ontwikkelen van een VVE beleidsplan waarin we beschrijven hoe we omgaan met de laatste ontwikkelingen op het gebied van VVE.

VVE

2021

Nieuw

Het uitvoeren van het nieuwe VVE beleidsplan.

VVE

Bibliotheekbeleid

Participatie

2021 en verder

Nieuw

 

 • 4.

  Inwoners groeien gezond op en ontwikkelen een gezonde leefstijl

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid. Hiervoor heeft de gemeente het Gezondheidsbeleid 2020-2024 vastgesteld. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Gezondheid gaat over meedoen in de samenleving, het uitvoeren van betekenisvol werk en/of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Dit wordt ook wel Positieve Gezondheid genoemd.

 

Vanuit het gezondheidsbeleid wordt gewerkt aan vijf ambities:

 • 1.

  Gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving;

 • 2.

  Levensverwachting kwetsbare inwoners verhogen;

 • 3.

  Aan de slag met druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen;

 • 4.

  Vitaal ouder worden;

 • 5.

  Gezonde leefstijl stimuleren en behouden.

 

Het gezondheidsbeleid richt zich op de ondersteuning van kwetsbare inwoners

Niet voor iedereen is het mogelijk om de juiste keuzes te maken en de dagelijkse verleidingen te weerstaan. Met de ambitie ‘levensverwachting kwetsbare inwoners verhogen’ gaan we bijvoorbeeld aan de slag met het Zorgpad vroegsignalering kwetsbare zwangeren. Hiermee willen we de samenwerking rondom geboortezorg versterken. Zo geven we elke inwoner een zo goed mogelijke start. Daarnaast stimuleren we een gezonde leefstijl bij inwoners om te voorkomen dat zij ondersteuning nodig hebben. We richten ons daarbij op overgewicht, problematisch alcoholgebruik, drugsgebruik en roken en het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van jongeren.

 

Kinderen leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor toekomstige (on)gezondheid en gedrag

Sport en bewegen bij kinderen helpt bij de fysieke en mentale ontwikkeling en heeft een grote pedagogische waarde. Daarom ondersteunen we vanuit de beleidsnotitie sport en bewegen 2021-2025 sportbestuurders bij het creëren van een veilig sportklimaat voor kinderen en jeugdigen, zodat zij gezond opgroeien.

 

Voor inwoners met een (verhoogd risico op) gezondheidsachterstand is blijvend sporten en bewegen van grote meerwaarde op de gezondheid en het welzijn

Sporten en bewegen kan bijdragen aan het herstel of het voorkomen van achteruitgang van de gezondheid en draagt daardoor bij aan lagere zorgkosten. Vanuit het sport- en beweegbeleid stimuleren we sport- en beweegaanbieders om nauwer samen te werken met (zorg)organisaties zoals de GGD, fysiotherapeuten, huisartsen en het sociaal wijkteam.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Het uitvoeren van de activiteiten uit het Gezondheidsbeleid 2020-2024.

Gezondheid

Sport en bewegen

2021, 2022

Bestaand

Het inkopen van extra diensten van de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) die aansluiten bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid en gericht zijn op collectieve preventie.

Gezondheid

2021, 2022

Bestaand

Met de pilot ‘Welzijn op Recept’ starten we een samenwerking op tussen huisartsenpraktijken en sociaal werk De Kear waarmee welzijnsinterventies worden ingezet om de lichamelijke en mentale gezondheid van inwoners te vergroten.

Basisvoorzieningen

Gezondheid

2021, 2022

Bestaand

Het uitvoeren van de activiteiten uit beleidsnotitie sport en bewegen 2021-2025 ‘Scoren door samenspel’, gericht op sporten en bewegen voor kinderen en inwoners met een verhoogd risico op een gezondheidsachterstand.

Sport en bewegen

Gezondheid

Jeugd

2021, 2022

Nieuw

 

Toelichting pilot ‘Welzijn op recept’:

Met de pilot ‘Welzijn op Recept’ investeren we in de fysieke en mentale gezondheid van inwoners in de volle breedte. Mensen met psychosociale problemen komen vaker bij de huisarts dan andere mensen. Een deel van deze mensen heeft geen medicijnen of psychologische hulp nodig en kan op een andere manier geholpen worden. Bijvoorbeeld als het gaat over sociale problemen, schulden of eenzaamheid. In Lemmer zetten huisartsen binnen het Zorgplein al een aantal jaren in op de verbinding met welzijn. Met de pilot ‘Welzijn op Recept’ sluiten we hierbij aan. Vanuit deze pilot werken huisartsenpraktijken nauw samen met sociaal werk De Kear. De huisarts heeft vanuit de pilot de mogelijkheid om inwoners door te verwijzen naar een welzijnscoach. De welzijnscoach kijkt samen met de inwoner welke welzijnsinterventies het beste bij hem of haar past om zijn of haar gezondheid in de volle breedte te verbeteren.

 

 • 5.

  Het voorkomen, op tijd signaleren en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet zijn de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor een ketenbrede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met een ketenbrede aanpak bedoelen we de samenwerking tussen onder andere het sociaal wijkteam, Veilig Thuis, politie, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, hulpverlenende instanties en scholen. Samen met deze ketenpartners onderhouden en bouwen we verder aan de stevige en duurzame basis voor het voorkomen en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeente De Fryske Marren.

 

Met ‘The Village’ zetten we in op een veilige omgeving voor ieder kind

Binnen het gemeentelijke programma ‘Tink om us Bern’ (voorheen de pedagogische visie), is samen met beroepsopvoeders een pedagogische visie opgesteld met als uitgangspunt: ‘It takes a village to raise a child’. Met dit uitgangspunt willen we bereiken dat scholen, naschoolse opvang, sportclubs en vrijwilligers zich bewust zijn van dat zij deel uitmaken van ‘The Village’. Ook als het om de veiligheid van jeugdigen en jongeren gaat.

 

Begripsverklaring:

The Village: de organisaties en mensen die deel uit maken van ‘The Village’ dragen bij aan een veilig omgeving voor ieder kind en ziet dit als een bijdrage in het ‘gewoon opvoeden’ van kinderen. Bijvoorbeeld door het bieden van ondersteuning aan ouders of als bij-opvoeder naast de ouders. Ook organisaties die actief zijn op het gebied van maatschappelijke ondersteuning in de gemeente zijn onderdeel van ‘The Village’. Daarom hebben deze organisaties een meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief een kindcheck) die zij toepassen wanneer dit nodig is. Daarnaast hebben zij een aandachtsfunctionaris aangesteld waarmee hun deskundigheid geborgd is.

 

Kindcheck: de kindcheck houdt in dat een organisatie in de contacten met volwassenen nagaat of er kinderen in het gezin zijn en inschat of zij veilig zijn.

 

Definities begrippen huiselijk geweld en kindermishandeling:

Voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn meerdere begrippen toepasbaar. We gebruiken in Friesland de volgende definities, waarbij we de landelijke vastgestelde formuleringen volgen:

 • Veiligheid: in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is veiligheid een belangrijk onderdeel. In het bijzonder gaat het om de veiligheid van alle betrokkenen en kinderen. In de landelijke visie Gefaseerde Ketenzorg is de volgende definitie voor veiligheid opgenomen: ‘veiligheid is de aanwezigheid van krachten die hebben laten zien voldoende en gedurende lange tijd te beschermen tegen het gevaar. Het gevaar bestaat uit de feitelijke onveilige gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan en waarover zorg is dat ze zich herhalen’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen veiligheid op de korte termijn (directe veiligheid) en veiligheid op de lange termijn (stabiele veiligheid).

 • Huiselijk geweld: onder huiselijk geweld verstaan we: ‘geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd’. Met huiselijke kring bedoelen we (ex-)partners, familieleden en huisvrienden. Het woord huiselijk verwijst niet naar de plaats van het delict (het kan zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden), maar naar de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Bij huiselijk geweld kan het gaan om lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Het gaat over verschillende vormen van geweld, zoals (ex-)partnergeweld, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of geweld tegen ouders.

 • Kindermishandeling: onder kindermishandeling verstaan we: ‘elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel’. Het gaat hierbij om: seksuele mishandeling, fysieke mishandeling, emotionele/psychische mishandeling, fysieke verwaarlozing, emotionele/psychische verwaarlozing en getuige zijn van partnergeweld.

 • Ouderenmishandeling: onder ouderenmishandeling van een ouder persoon (iemand van 65 jaar of ouder) verstaan we: ‘het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/ of psychische en/ of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal een waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid’.

 • Geweld in afhankelijkheidsrelaties: onder geweld in afhankelijkheidsrelaties verstaan we: ‘alle vormen van geweld waarbij afhankelijkheidsrelaties bestaan tussen slachtoffer(s) en pleger(s).’ Afhankelijkheidsrelaties zijn relaties die zich kenmerken door een ongelijkwaardige verdeling van economische en sociale middelen. Zowel huiselijk geweld, kindermishandeling als ouderenmishandeling, maar ook uitbuiting en mensenhandel zijn vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Hierin heeft de gemeente een verantwoordelijkheid. Als het gaat om geweld binnen organisaties ligt de verantwoordelijkheid bij de betreffende organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan geweld uitgeoefend door professionals of vrijwilligers tegenover hun cliënten, maar ook door cliënten tegenover elkaar. Hiervan kan melding worden gedaan bij de organisatie zelf en/of de verantwoordelijke inspectie van de rijksoverheid.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Het actualiseren van het Actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling De Fryske Marren 2016-2017.

Wmo beleid

Jeugd

2021

Bestaand

Het uitvoeren van de activiteiten uit het geactualiseerde Actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling De Fryske Marren.

Wmo beleid

Jeugd

2021, 2022

Nieuw

Het ontwikkelen van samenhangend beleid dat gericht is op sociale veiligheid, mensenhandel, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wmo beleid

Jeugd

 

2021

Nieuw

Het actualiseren van het provinciaal Actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis 1999-2022.

Wmo beleid

Jeugd

2022

Bestaand

 

 • 6.

  We versterken de maatschappelijke functie van sport, bewegen en cultuur

Sport, bewegen en cultuur zijn onderdeel van de sociale basis in de samenleving. Sport, bewegen en cultuur hebben een maatschappelijke functie op het gebied van ontmoeting tussen inwoners, het versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten en dragen bij aan de fysieke en mentale gezondheid van inwoners. Inwoners die voldoende sporten en bewegen wonen langer zelfstandig thuis, blijven aantoonbaar vitaler in lichaam en geest en voeren langer zelfstandig activiteiten uit. Sport- en beweegprogramma’s kunnen bijdragen aan het verminderen van de inzet van gespecialiseerde zorg of de zorg effectiever maken. We stimuleren en faciliteren de onderlinge samenwerking en verbinding tussen sport- en beweegaanbieders, zorgaanbieders en welzijnswerk om sport en bewegen in te zetten voor doelen als participatie, preventie, arbeids(re)integratie en zelfredzaamheid.

 

Kunst en cultuur zorgen ervoor dat mensen zich minder snel eenzaam voelen, geeft zingeving en zorgt voor sociale ontmoetingen. Kunst en cultuur vervullen een belangrijke functie voor de leefbaarheid in een buurt of wijk en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Culturele programma’s houden inwoners actief en versterken de sociale verbinding tussen inwoners onderling, stad, dorp, wijk en buurt. Door de inzet van culturele activiteiten en projecten ontstaat er een cultureel actief netwerk en willen we voorkomen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. De gemeente zorgt ervoor dat inwoners culturele voorzieningen kunnen vinden en er gebruik van kunnen maken.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

In samenwerking met sociaal werk de Kear en het Sportbedrijf De Fryske Marren passen we effectief bewezen sport- en beweeginterventies toe en monitoren we of de beweegrichtlijnen worden gehaald.

Sport en bewegen

Basisvoorzieningen

2021, 2022

Bestaand

Het faciliteren van een jaarlijks overleg tussen sport- en beweegaanbieders, zorgaanbieders en welzijnswerk, zodat zij elkaar leren kennen, er gezamenlijke initiatieven en ideeën ontstaan en worden uitgewerkt. De buurtwerker sport en bewegen wordt hierbij ingezet als verbinder.

Sport en bewegen

Basisvoorzieningen

Wmo beleid

2021, 2022

Nieuw

Het ontwikkelen van een cultuurnota 2021-2024 waarin de inzet van cultuur als preventie verder wordt uitgewerkt.

Cultuur

2021

Nieuw

Het eenmalig ondersteunen van programmatische culturele activiteiten die bijdragen aan een levendige gemeente met goede en toegankelijke basisvoorzieningen en een sterke sociale verbinding tussen inwoners.

Cultuur

2021, 2022

Bestaand

Het inzetten van cultuurcoaches voor:

het ontwikkelen van culturele activiteiten en projecten waarmee we willen voorkomen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig hebben;

het ontwikkelen van cultuur-educatieve programma’s voor het onderwijs en de verbinding van culturele activiteiten binnen en buiten de school. De activiteiten worden uitgevoerd in het kader van het provinciale uitvoeringsprogramma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK).

Cultuur

2021, 2022

Bestaand

Culturele basisvoorzieningen stimuleren om een programma te bieden voor kwetsbare doelgroepen, zodat zij (naar vermogen) mee kunnen doen in de samenleving.

Cultuur

2021

Bestaand

 

 • 7.

  Er is een goede ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties)

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage in de zorg aan hun naaste. Dit gaat vaak goed, maar sommige mantelzorgers hebben ondersteuning nodig. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor hun omgeving en voor de samenleving. Veel mantelzorgers zijn trots op de mantelzorg die zij verlenen, maar het kan veel van iemand vragen op fysiek en emotioneel gebied. Een mantelzorger is, naast mantelzorger, ook partner, kind, werknemer, scholier en/of vrijwilliger. Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk dat er balans is tussen de verschillende taken en rollen. Goede ondersteuning voor mantelzorgers helpt bij het in balans houden van draaglast en draagkracht. Wij hebben veel waardering voor inwoners die mantelzorger zijn. Daarom organiseren we vanuit het Mantelzorgbeleid 2021-2025 ondersteuning om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren.

 

Naast mantelzorgers zijn er ook veel vrijwilligers actief in de gemeente. Vrijwilligers zijn van groot belang voor de samenleving. De gemeente zorgt voor een goede ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers(organisaties). De gemeente faciliteert bijvoorbeeld het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) wat door sociaal werk De Kear wordt uitgevoerd. Vrijwilligers kunnen hier terecht voor informatie, advies, scholing en bemiddeling van vrijwilligers(vacatures).

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Samen met lokale netwerkpartners organiseren we een ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Dit ondersteuningsaanbod is afgestemd op de behoeften van mantelzorgers.

Mantelzorg

2021, 2021

Bestaand

We onderzoeken de mogelijkheden voor het inrichten van respijtzorg en een regionaal respijthuis.

Mantelzorg

2021

Bestaand

Het vergroten van de bewustwording bij mantelzorgers en de omgeving van de mantelzorger over wat mantelzorg is en hen informeren over welke ondersteuningsmogelijkheden die er voor mantelzorgers zijn.

Mantelzorg

2021, 2022

Nieuw

Het verbeteren van de samenwerking tussen vrijwillige en professionele (zorg)organisaties op het gebied van aan mantelzorgers.

Mantelzorg

2022

Bestaand

We kijken samen met de mantelzorger naar zijn/haar specifieke behoefte als mantelzorger. We maken bijvoorbeeld afspraken over:

huishoudelijke hulp bij de mantelzorger;

vormen van vervangende mantelzorg (respijtzorg), zoals thuisopvang, dagopvang en kortdurend verblijf;

de inzet van informele zorg in de vorm van zorgvrijwilligers en andere mensen uit het eigen netwerk;

de inzet van de mantelzorgmakelaar voor hulp bij wet- en regelgeving, het bespreekbaar maken van de combinatie mantelzorg en werk en praktische ondersteuning.

Mantelzorg

Wmo beleid

2021, 2022

Bestaand

Het erkennen en waarderen van mantelzorgers door het verstrekken van de mantelzorgwaardering, het faciliteren van lotgenotencontact en de organisatie van de dag van de mantelzorg.

Mantelzorg

2021, 2022

Bestaand

Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan waarin de actiepunten uit het Mantelzorgbeleid 2021-2025 verder worden uitgewerkt.

Mantelzorg

2021

Nieuw

Het faciliteren van een lokaal ondersteuningspunt waar vrijwilligers(organisaties) terecht kunnen voor informatie, advies, scholing en bemiddeling van vrijwilligers(vacatures)

Vrijwilligers

2021, 2022

Bestaand

Het uitwerken van een voorstel waarin we beschrijven hoe we aan vrijwilligerswaardering vorm en inhoud gaan geven en dit in samenwerking met sociaal werk De Kear uitvoeren.

Vrijwilligers

2021, 2022

Nieuw

Het stimuleren en faciliteren van samenwerking door bijvoorbeeld het organiseren van een goede structuur voor kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming tussen het welzijnswerk, vrijwilligers- en professionele organisaties, gemeente en sociaal wijkteam, zodat inwoners optimaal ondersteund worden.

Basisvoorzieningen

Vrijwilligers

Mantelzorg

Wmo beleid

2021, 2022

Bestaand

Het ontwikkelen van een cultuurnota 2021-2024 waarin ook de ondersteuning aan vrijwilligers binnen culturele organisaties verder wordt uitgewerkt.

Basisvoorzieningen

Cultuur

 

2021

Nieuw

 

 • 8.

  Samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders zorgen we voor een zo integraal mogelijke dienstverlening

We vinden het belangrijk dat de samenwerking en afstemming op het gebied van medische ondersteuning (zoals huisartsen en fysiotherapeuten), de wijkverpleegkundige, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en het welzijn rondom inwoners, in buurten en wijken verbetert. Met als doel zoveel mogelijk de juiste en passende hulp te bieden: niet te veel en niet te weinig. De gemeente neemt daarom deel aan de pilot ‘Wijkgericht werken’ waarin gebouwd wordt aan een stevige duurzame en lokale samenwerking tussen professionals, zoals: huisartsenzorg, wijkverpleging, het sociaal wijkteam en het welzijnswerk.

 

Daarnaast heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het regioplan Integrale Ouderenzorg Tjongerschans en omstreken. Met de samenwerkingsovereenkomst ondersteunen we het doel van dit regioplan: het blijvend versterken en verstevigen van een integraal zorg-, welzijn- en ondersteuningsaanbod. De patiënt/cliënt/inwoner staat hierbij centraal en ontvangt passende zorg. Dichtbij waar het kan en verder weg als het moet.

 

Toelichting pilot ‘Wijkgericht werken’:

De samenwerking binnen de pilot ‘Wijkgericht werken’ richt zich op dat professionals elkaar beter kunnen vinden, overleggen en samenwerken. Over individuele casussen, maar ook over vaker voorkomende problemen waar dan een oplossing voor gezocht wordt. Bijvoorbeeld inwoners die zelfstandig wonen en daarbij ondersteuning nodig hebben.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Deelnemen aan de pilot ‘Wijkgericht werken’, waarin gebouwd wordt aan een stevige duurzame en lokale samenwerking tussen huisartsenzorg, wijkverpleging, het sociaal wijkteam en het welzijnswerk.

Wmo beleid

Gezondheid

Basisvoorzieningen

2021

Bestaand

Deelnemen aan het regioplan Integrale ouderenzorg rondom ziekenhuis De Tjongerschans en omstreken, waarmee ingezet wordt op het blijvend versterken en verstevigen van een integraal zorg-, welzijn- en ondersteuningsaanbod.

Wmo beleid

Basisvoorzieningen

2021

Bestaand

 

4. Maatwerkvoorzieningen Wmo voor wie dit nodig heeft

 

 

4.1 Inleiding

Maatwerkvoorzieningen Wmo zijn beschikbaar voor inwoners die hulp nodig hebben om thuis te kunnen wonen. Bijvoorbeeld voor inwoners met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische aandoening. Het gaat om voorzieningen zoals:

 • huishoudelijke hulp;

 • rolstoel-, vervoers- en woonvoorzieningen;

 • dagbesteding voor inwoners;

 • individuele begeleiding van inwoners;

 • kortdurend verblijf ergens anders, respijtzorg of logeeropvang;

 • persoonlijke verzorging gericht op zelfredzaamheid van inwoners;

 • het bieden van (ambulant) beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

 

Maatwerkvoorzieningen zijn niet vrij toegankelijk

De toegang tot maatwerkvoorzieningen loopt via het sociaal wijkteam en wordt afgestemd op de individuele situatie van de inwoner. De zorg en ondersteuning worden uitgevoerd door zorgaanbieders die een contract met de gemeente hebben. Als een andere oplossing of een basisvoorziening voldoende is, wordt er geen maatwerkvoorziening toegekend. Door een sterke dragende samenleving met goede toegankelijke basisvoorzieningen te ontwikkelen, proberen we te voorkomen dat inwoners direct maatwerkvoorzieningen nodig hebben.

 

4.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

 

 • 1.

  De gemeente heeft voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben

Sommige inwoners zijn niet of onvoldoende in staat om zich volledig te redden in de samenleving. Daarvoor biedt de gemeente maatwerkvoorzieningen. Een maatwerkvoorziening kan bestaan uit een hulpmiddel (zoals een rolstoel of scootmobiel), huishoudelijke hulp, ondersteuning thuis of in een groep en andere vormen van ondersteuning. De ondersteuning is als eerste gericht op het herstellen of versterken van de zelfredzaamheid en het versterken van het eigen netwerk van de inwoner. De toegang tot maatwerkwerkvoorzieningen verloopt via het sociaal wijkteam en wordt afgestemd op de individuele situatie. Het sociaal wijkteam bespreekt de mogelijkheden met de inwoner.

 

De gemeente zorgt voor goede zorg en ondersteuning tegen de laagst mogelijke haalbare kosten

De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende aanbod is aan zorg en ondersteuning dat past bij de verschillende hulpvragen van de inwoners. Daarom sluit de gemeente contracten af met meerdere zorgaanbieders, die bijvoorbeeld ondersteuning thuis, in een groep of andere vormen van ondersteuning bieden. Met de zorgaanbieders maakt de gemeente afspraken over de te bereiken doelen, het resultaat, de kwaliteit en de continuïteit van de zorg en ondersteuning. Dit doen we door resultaatgericht te werken en resultaatgericht te bekostigen.

 

De gemeente vindt een goede kwaliteit van zorg en ondersteuning belangrijk. We vertrouwen op de deskundigheid van onze zorgaanbieders. Om de goede kwaliteit te bewaken en stimuleren, stellen we kaders voor de zorgaanbieders op met duidelijke selectie- en kwaliteitseisen. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op landelijk vastgestelde kaders en uitgangspunten die over kwaliteit beschreven zijn in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. We bewaken de afgesproken resultaten en evalueren regelmatig, zodat we kunnen bijsturen wanneer dit nodig is.

 

Keuzevrijheid is in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 een belangrijk uitgangspunt

Het gaat dan niet alleen om de keuze tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura, maar ook van welke (gecontracteerde) zorgaanbieder de inwoner zorg in natura wil ontvangen. Door het bieden van keuzevrijheid hebben inwoners de mogelijkheid om zoveel mogelijk zelf regie te voeren op de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Volledige keuzevrijheid is niet altijd mogelijk. De gemeente zorgt er wel voor dat er voldoende keuzevrijheid is in de op kwaliteit geselecteerde zorgaanbieders die een contract hebben met de gemeente.

 

We voorkomen inzet van zware ondersteuning door laagdrempelige ondersteuning aan te bieden

Het sociaal wijkteam zoekt samen met de inwoner naar oplossingen dichtbij. Het sociaal wijkteam kan ook zelf kortdurende zorg en ondersteuning bieden. Er wordt gezocht naar de meest passende samenwerking tussen professionele (formele) en vrijwillige (informele) ondersteuning en begeleiding. De gemeente stimuleert zorgaanbieders om in deze samenwerking uit te gaan van een cliëntgerichte benadering. Dat betekent dat zorgaanbieders de ruimte krijgen om de passende zorg en ondersteuning voor de inwoner zelf vorm te geven. Hierdoor verwachten we dat minder zware zorg en ondersteuning mogelijk is voor een kortere periode. De gemeente daagt zorgaanbieders in de inkoop van maatwerkvoorzieningen uit om met innovatieve oplossingen te komen. Een creatieve aanpak die bijdraagt aan verbindingen leggen tussen problemen en kansen wordt door ons gestimuleerd.

 

Technologie is één van de oplossingen voor de groeiende vraag aan zorg

Door de steeds hogere levensverwachting wordt de druk op de zorg steeds groter. De toepassing van technologie wordt gezien als één van de oplossingen om in de toekomst te kunnen voldoen aan de groeiende zorgvraag. Technologie kan inwoners helpen om langer zelfredzaam te zijn. De gemeente stimuleert zorgaanbieders om gebruik te maken van nieuwe innovatieve oplossingen die hieraan bijdragen.

 

Inwoners uit detentie of een maatschappelijke opvanginstelling worden goed begeleid bij het indienen van een bijstandsaanvraag

Wanneer mensen uit detentie terugkeren in de gemeente of zelfstandig gaan wonen na een verblijf in een maatschappelijke opvanginstelling, is het belangrijk dat zij op tijd een uitkering ontvangen. Wanneer er problemen ontstaan bij het aanvragen van een bijstandsuitkering bestaat de kans dat dit terugval of herhaling tot gevolg heeft. Met een goede begeleiding bij het indienen van een bijstandsaanvraag voorkomen we dit. Binnen het werkproces van een bijstandsaanvraag maken we ruimte voor maatwerk. Hiermee willen we voorkomen dat mensen die uit detentie komen of die zelfstandig gaan wonen na een verblijf in een maatschappelijke instelling of zonder eigen huisvesting, in de financiële problemen komen. Doordat zij bijvoorbeeld geen geld hebben voor het eerste levensonderhoud of de meest noodzakelijke woninginrichting.

 

Met het cliëntervaringsonderzoek krijgen we inzicht in hoe inwoners de dienstverlening, zorg en ondersteuning in het sociaal domein ervaren en waar verbeteringen mogelijk zijn

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te (laten) voeren naar de ervaringen van cliënten met de zorg en ondersteuning. Naast het verplichte cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo en Jeugdwet, onderzoeken we ook de cliëntervaring voor de Participatiewet. We pakken dit dus sociaal domein breed op. Het cliëntervaringsonderzoek is één van de instrumenten om resultaten in het sociaal domein te monitoren. Met de uitkomsten krijgen we een beeld van hoe inwoners onze dienstverlening en de kwaliteit van de zorg en/of ondersteuning hebben ervaren.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Het uitvoeren van de aanbesteding van de maatwerkvoorzieningen Wmo voor de ondersteunende dienstverlening (resultaatgerichte inkoop).

Wmo beleid

2021

Bestaand

We stellen kwaliteitskaders op die passen bij resultaatgerichte inkoop. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op landelijk vastgestelde kaders en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Wmo beleid

2021

Bestaand

Het door ontwikkelen van kwaliteitstoezicht en contractmanagement. Het bewaken van de naleving van contractafspraken en waar nodig handhaven op kwaliteit en resultaten.

Wmo beleid

2021

Bestaand

Het stimuleren van technologische innovatieve oplossingen door zorgaanbieders.

Wmo beleid

2021, 2022

Bestaand

Binnen het werkproces bijstandsaanvraag wordt ruimte gemaakt om maatwerk te leveren aan inwoners die uit detentie komen of zelfstandig gaan wonen na een verblijf in een maatschappelijke opvanginstelling.

Participatie

Wmo beleid

2021

Nieuw

We voeren jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek onder cliënten van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uit. Op basis van de uitkomsten voeren we verbeteringen door in de dienstverlening.

Wmo beleid

Jeugd

Participatie

2021, 2022

Bestaand

 

 • 2.

  Voor jongeren loopt de overgang van kind naar volwassene (18-/18+) zo soepel mogelijk

Vanaf 18 jaar zijn jongeren voor de wet volwassen. Voor veel jongeren is dat in het geval van maatschappelijke deelname nog niet het geval. Vooral kwetsbare jongeren of jongeren in een kwetsbare omgeving lopen hierbij risico. Deze jongeren ervaren op meerdere leefgebieden problemen. Een groot risico is dat zij uit het zicht verdwijnen en er geen aandacht voor hen is. Om deze groep jongeren te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid, is een integrale en preventieve aanpak nodig op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en (beschermd) wonen. Ook samenhang met jeugdbeleid is belangrijk. Wanneer een jongere 18 jaar wordt valt hij/zij namelijk niet meer onder de Jeugdwet en kan hij/zij geen jeugdhulp meer ontvangen.

 

Vanuit het armoede- en schuldenbeleid ‘Armoede en Schulden samen aanpakken van preventie tot nazorg 2020-2025’ wordt ingestoken op preventie bij life-events die invloed hebben op de financiële situatie. Een voorbeeld hiervan is het bereiken van de leeftijd van 18 jaar waarmee een jongere volwassen wordt. Jongeren die bijna 18 jaar worden en hun ouders/verzorgers ontvangen een brief van de gemeente, waarin staat met welke veranderingen de jongeren en hun ouders/verzorgers te maken krijgen.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

We organiseren voor de overgang 18-/18+ een doorlopende lijn binnen het totale aanbod zorg en ondersteuning en zorgen ervoor dat jeugdigen geen hinder hebben van verschillende wettelijke kaders en financiering. Waar mogelijk organiseren we dit lokaal, waar nodig regionaal.

Wmo beleid

Jeugd

Participatie

2021

Nieuw

Vanuit het armoede- en schuldenbeleid sturen we een brief naar 18-jarigen en hun ouders/verzorgers waarin we hen informeren over de veranderingen wanneer een jeugdige 18 jaar wordt.

Armoede en schulden

Jeugd

2021, 2022

Bestaand

 

 • 3.

  Er is voldoende ondersteuning voor inwoners met psychische of psychosociale problemen

Vanaf 1 januari 2021 vindt de decentralisatie van beschermd wonen plaats. We vinden het belangrijk dat er voldoende ondersteuning is voor inwoners met psychische of psychosociale problemen, zowel intramuraal als extramuraal.

 

Beschermd wonen is vanaf 1 januari 2021 bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Een zorgaanbieder voor beschermd wonen vangt de cliënt (voor een bepaalde periode) in een gecontroleerde omgeving op. Dit betekent dat meer inwoners een lokale maatwerkvoorziening Wmo krijgen. Het doel van beschermd wonen als taak voor alle gemeenten is inwoners met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in buurten en/of wijken te ondersteunen. Dit vraagt om voldoende voorzieningen, kennis, geschikte woningen en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars.

 

De gemeente moet de maatwerkvoorzieningen Wmo voor beschermd wonen zelf inkopen

In het inkooptraject worden we geadviseerd door ervaringsdeskundigen: organisaties die beschermd wonen bieden en inwoners die er gebruik van maken. In Friesland pakken we dit inkooptraject samen op met alle Friese gemeenten. Daarnaast moet de gemeente genoeg geschikte woningen hebben voor de verschillende doelgroepen, waaronder mensen die vanuit een beschermde woonomgeving weer zelfstandig gaan wonen. Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 1 januari 2021 terecht in de Wet langdurige zorg als zij voldoen aan de criteria.

 

Begripsverklaring

Intramuraal: met intramuraal bedoelen we een verblijf in een instelling of thuis met zorg die vergelijkbaar is met zorg in een instelling. Het gaat om mensen met een indicatie voor een zogenaamd ‘zorgprofiel’.

Extramuraal: met extramuraal bedoelen we iemand die thuis woont en thuis zorg uit de Wet langdurige zorg krijgt, maar geen zorgprofiel ontvangt.

Zorgprofiel: in een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Welke zorgverlening binnen het zorgprofiel het meest passend is voor de cliënt, bepalen zorgaanbieder en cliënt.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

We nemen deel aan de provinciaal gezamenlijke inkoop van beschermd wonen waarin afspraken worden gemaakt over de voorzieningen voor intramuraal beschermd wonen.

Wmo beleid

2021

Bestaand

We ontwikkelen lokale ondersteuningsproducten voor mensen met psychische of psychosociale problemen.

Wmo beleid

Basisvoorzieningen

2021

Nieuw

Het uitvoeren van de afspraken die in het kader van het Actieprogramma Weer Thuis! in de provincie Friesland gemaakt worden.

Wmo beleid

Wonen

2021

Nieuw

Het uitvoeren en door ontwikkelen van de gemaakte samenwerkingsafspraken Samen Thuis in de Wijk.

Wmo beleid

2021, 2022

Bestaand

 

Toelichting Actieprogramma Weer Thuis!:

Om kwetsbare mensen zoveel mogelijk gewoon in de wijk te laten wonen, hebben Friese gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties het Actieprogramma Weer Thuis! ondertekend. Binnen dit actieprogramma maken zij onder andere gezamenlijke afspraken over hoe de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar de wijk verbeterd kan worden. Naast psychiatrische zorg en begeleiding, ondersteunen de organisaties cliënten bij dagbesteding, werk, sociale contacten.

 

 • 4.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar voor al onze inwoners

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners. Het gaat dan niet alleen om cliëntondersteuning in de Wmo, maar ook om cliëntondersteuning voor de Jeugdwet en Participatiewet.

 

We vinden het belangrijk dat voor inwoners die daar behoefte aan hebben, onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is

Hiermee willen we de regie van de cliënt (en zijn omgeving) bij zijn/haar hulpvraag versterken. Cliëntondersteuning wordt geboden door een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner helpt inwoners hun weg vinden op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner geeft informatie, advies en algemene ondersteuning. Hij/zij kan bijvoorbeeld aanschuiven bij het gesprek met het sociaal wijkteam en denkt met de inwoner mee. Inwoners worden door de gemeente gewezen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning en kunnen hier gratis gebruik van maken.

 

Om onafhankelijke cliëntondersteuning een impuls te geven, doet we mee met het koploperproject

Het koploperproject is een landelijk project van de VNG, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Samen met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland doet gemeente De Fryske Marren mee met dit project. Met het koploperproject krijgen we inzicht in of de huidige inrichting van onafhankelijke cliëntondersteuning goed aansluit op de behoefte van de inwoner, wat verbeteracties zijn en versterken we de lokale en de regionale samenwerking.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Het projectplan koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning uitvoeren. We gaan aan de slag met twee ambities:

het evalueren van de huidige inrichting en onafhankelijke cliëntondersteuning doorontwikkelen, bijvoorbeeld door de bekendheid een impuls te geven.

Het versterken van de lokale en regionale samenwerking.

Wmo beleid

Jeugd

Participatie

2021

Nieuw

Afstemming en overleg over de gemaakte afspraken met de partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden in de gemeente.

Wmo beleid

Jeugd

Participatie

2021, 2022

Bestaand

 

 • 5.

  Financieel kader

 

Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid geld voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit geld wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Gemeenten hebben de vrijheid om het Wmo budget, binnen de grenzen van de wet, in te zetten zoals zij dat zelf wensen.

 

Voor de uitvoering van het Wmo beleid wordt veel samengewerkt met andere beleidsonderwerpen

Naast het Wmo budget heeft de gemeente geld in de begroting opgenomen voor taken die uitgevoerd worden die bijdragen aan het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning, maar niet betaald worden uit het Wmo budget. Een voorbeeld hiervan is het welzijnswerk.

 

In het beleidsplan is onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe activiteiten

Een bestaande activiteit komt uit eerder vastgesteld beleid, maar wordt benoemd voor de volledigheid van het beleidsplan. Nieuwe activiteiten zijn activiteiten die nog niet in bestaand beleid zijn vastgesteld.

 

Voor de bestaande activiteiten in de beleidsplan, wordt gebruik gemaakt van bestaand budget

Als het nodig is om het ingezette beleid aan te scherpen en het bestaande budget hiervoor niet genoeg is, dan wordt er extra geld aangevraagd via de perspectiefnota.

 

In het beleidsplan zijn 77 activiteiten opgenomen, waarvan 22 nieuwe activiteiten

Per speerpunt is benoemd om welke nieuwe activiteiten het gaat. In onderstaande tabel wordt bij elke nieuwe activiteit aangegeven of er nieuw budget/aanvullend budget nodig is. Als dat zo is, wordt dit via de perspectiefnota aangevraagd. In de besluitvorming over de perspectiefnota vindt prioritering en afweging plaats over of nieuw budget/aanvullend budget wordt goedgekeurd.

 

Uitgangspunt: iedereen doet (naar vermogen) mee: de inclusieve samenleving

Nieuwe activiteiten

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Nieuw budget/aanvullende financiële middelen nodig

Vanaf begrotingsjaar

Iedereen doet mee: de inclusieve samenleving

Samen met het team ruimtelijke ontwikkeling ontwikkelen we een proeftuin om een gezamenlijk vraagstuk binnen het thema gezonde leefomgeving uit te werken.

Gezondheid

Ruimtelijke ontwikkeling

 

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Inwoners kunnen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven

Het ontwikkelen van een gebiedsgerichte aanpak voor het gebruiken van talenten van inwoners om een zinvolle dag invulling in te richten en daarmee eenzaamheid tegen te gaan.

Basisvoorzieningen

Wmo beleid

2021, 2022

 

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Het inventariseren van onderdelen uit het landelijke Programma Langer Thuis die in onze gemeente nog ontbreken en deze waar nodig invoeren in gemeente De Fryske Marren.

Wmo beleid

Wonen

Mantelzorg

Vrijwilligers

2021, 2022

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Snelle en succesvolle inburgering, participatie en integratie van nieuwkomers

Het ontwikkelen van een beleidsplan inburgering waarmee de gemeente inburgeringsplichtige nieuwkomers op het gebied van inburgering, participatie en integratie ondersteunt.

Inburgering en integratie

Participatie

Basisvoorzieningen

Gezondheid

2021

Nieuw

Ja

Voor de uitvoering van het nieuwe beleidsplan inburgering wordt waarschijnlijk voor het begrotingsjaar 2023 een aanvraag voor de perspectiefnota ingediend.

 

Uitgangspunt: een sterke dragende samenleving met goede toegankelijke basisvoorzieningen

Nieuwe activiteiten

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Nieuw budget/aanvullende financiële middelen nodig

Vanaf begrotingsjaar

Elke buurt of wijk heeft voldoende voorzieningen binnen bereik

Het ontwikkelen van sociaal-cultureel accommodatiebeleid waarmee duidelijk wordt welke criteria de gemeente hanteert voor het organiseren van accommodatie voor inwoners en vrijwilligersorganisaties.

Basisvoorzieningen

Cultuur

Vrijwilligers

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Alle inwoners hebben voldoende taal-, reken- en digitale vaardigheden, zodat zij zichzelf (naar vermogen) kunnen redden

Het ontwikkelen van bibliotheekbeleid voor de periode 2021-2025.

Bibliotheekbeleid

 

2021

Nieuw

Ja

Voor de uitvoering van het nieuwe bibliotheekbeleid wordt waarschijnlijk voor het begrotingsjaar 2023 een aanvraag voor de perspectiefnota ingediend.

Het ontwikkelen van een VVE beleidsplan waarin we beschrijven hoe we omgaan met de laatste ontwikkelingen op het gebied van VVE.

VVE

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Het uitvoeren van het nieuwe VVE beleidsplan.

VVE

Bibliotheekbeleid

Participatie

2021, 2022 en verder

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Inwoners groeien gezond op en ontwikkelen een gezonde leefstijl

Het uitvoeren van de activiteiten uit beleidsnotitie sport en bewegen 2021-2025 ‘Scoren door samenspel’, gericht op sporten en bewegen voor kinderen en inwoners met een verhoogd risico op een gezondheidsachterstand.

Sport en bewegen

Gezondheid

Jeugd

2021, 2022

Nieuw

Ja

Voor de uitvoering van het nieuwe sport- en beweegbeleid wordt waarschijnlijk voor het begrotingsjaar 2023 een aanvraag voor de perspectiefnota ingediend.

Het voorkomen, op tijd signaleren en duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Het uitvoeren van de activiteiten uit het geactualiseerde Actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling De Fryske Marren.

Wmo beleid

Jeugd

2021, 2022

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Het ontwikkelen van samenhangend beleid dat gericht is op sociale veiligheid, mensenhandel, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wmo beleid

Jeugd

 

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

We versterken de maatschappelijke functie van sport, bewegen en cultuur

Het faciliteren van een jaarlijks overleg tussen sport- en beweegaanbieders, zorgaanbieders en welzijnswerk, zodat zij elkaar leren kennen, er gezamenlijke initiatieven en ideeën ontstaan en worden uitgewerkt. De buurtwerker sport en bewegen wordt hierbij ingezet als verbinder.

Sport en bewegen

Basisvoorzieningen

2021, 2022

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Het ontwikkelen van een cultuurnota 2021-2024 waarin de inzet van cultuur als preventie verder wordt uitgewerkt.

Cultuur

 

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Er is een goede ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties)

Het vergroten van de bewustwording bij mantelzorgers en de omgeving van de mantelzorger over wat mantelzorg is en hen informeren over welke ondersteuningsmogelijkheden er voor mantelzorgers zijn.

Mantelzorg

2021, 2022

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan waarin de actiepunten uit het Mantelzorgbeleid 2021-2025 verder worden uitgewerkt.

Mantelzorg

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Het uitwerken van een voorstel waarin we beschrijven hoe we aan vrijwilligerswaardering vorm en inhoud gaan geven en dit in samenwerking met sociaal werk De Kear uitvoeren.

Vrijwilligers

2021, 2022

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Het ontwikkelen van een cultuurnota 2021-2024 waarin ook de ondersteuning aan vrijwilligers binnen culturele organisaties verder wordt uitgewerkt.

Basisvoorzieningen

Cultuur

 

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

 

Uitgangspunt: maatwerkvoorzieningen Wmo voor wie dit nodig heeft

Nieuwe activiteiten

Beleidsveld(en)

In welk jaar?

Bestaande of nieuwe actie?

Nieuw budget/aanvullende financiële middelen nodig

Vanaf begrotingsjaar

De gemeente heeft voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben

Binnen het werkproces bijstandsaanvraag wordt ruimte gemaakt om maatwerk te leveren aan mensen die uit detentie komen of zelfstandig gaan wonen na een verblijf in een maatschappelijke opvanginstelling.

Participatie

Wmo beleid

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Voor jongeren loopt de overgang van kind naar volwassene (18-/18+) zo soepel mogelijk

We organiseren voor de overgang 18-/18+ een doorlopende lijn binnen het totale aanbod zorg en ondersteuning en zorgen ervoor dat jeugdigen geen hinder hebben van verschillende wettelijke kaders en financiering. Waar mogelijk organiseren we dit lokaal, waar nodig regionaal.

Wmo beleid

Jeugd

Participatie

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Er is voldoende ondersteuning voor mensen met psychische en psychosociale problemen

We ontwikkelen lokale ondersteuningsproducten voor mensen met psychische of psychosociale problemen.

Wmo beleid

Basisvoorzieningen

2021

Nieuw

Ja

De decentralisatie beschermd wonen betekent dat de middelen niet meer naar de centrumgemeente gaan, maar naar alle lokale gemeenten. Dit is geoormerkt geld van de Rijksoverheid dat via de perspectiefnota 2022 wordt aangevraagd.

Het uitvoeren van de afspraken die in het kader van het Actieprogramma Weer Thuis! in de provincie Friesland gemaakt worden.

Wmo beleid

Wonen

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing

Onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar voor al onze inwoners

Het projectplan koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning uitvoeren. We gaan aan de slag met twee ambities:

het evalueren van de huidige inrichting en onafhankelijke cliëntondersteuning doorontwikkelen, bijvoorbeeld door de bekendheid een impuls te geven.

Het versterken van de lokale en regionale samenwerking.

Wmo beleid

Jeugd

Participatie

2021

Nieuw

Nee

Niet van toepassing. Dit project wordt gefinancierd door middel van een rijkssubsidie van het ministerie van VWS.

 

 

 

Bijlage 1: beleidskaders

 

In het Wmo beleidsplan 2021-2025 is het bestaande beleid van gemeente De Fryske Marren als vertrekpunt genomen. Bij sommige speerpunten wordt verwezen naar specifiek beleid waar activiteiten verder staan uitgewerkt. Bijvoorbeeld het Gezondheidsbeleid 2020-2024. Daarnaast is ook een link gelegd met beleidsnotities van de gemeente die in ontwikkeling zijn en op korte termijn richting besluitvorming gaan. Het gaat om de volgende beleidskaders/notities:

 

 • Notitie Iedereen doet mee: de inclusieve samenleving;

 • Gezondheidsbeleid 2020-2024;

 • Samenwerkingsafspraken ‘Samen thuis in de Wijk’;

 • Uitvoeringsplan Inburgering, Participatie en Integratie 2020;

 • Beleidsplan ‘Armoede en Schulden samen aanpakken van preventie tot nazorg 2020-2025’;

 • Opdracht Welzijnswerk De Fryske Marren;

 • Gemeentelijke programma ‘Tink om ús Bern’ (voorheen de pedagogische visie);

 • Landelijke visie Gefaseerde Ketenzorg;

 • Actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling De Fryske Marren 2016-2017;

 • Regionaal actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling Fryslân 2016-2017;

 • Provinciaal Actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis 1999-2022;

 • Woonvisie 2019-2023;

 • Coalitieakkoord 2019-2022;

 • Mééér dan stenen! Het dorpen-, stads en wijkenbeleid van gemeente De Friese Meren 2014-2018.

 

Beleidskaders in ontwikkeling

De kaders van deze nieuwe beleidsplannen zijn meegenomen in dit Wmo beleidsplan. De beleidsplannen zelf worden na besluitvorming toegevoegd:

 • Cultuurnota 2021-2024;

 • Beleidsnotitie sport en bewegen 2021-2025 ‘Scoren door samenspel;

 • Mantelzorgbeleid 2021-2025.

 

Bijlage 2: toelichting begrippen kernboodschap sociaal domein

 

De kernboodschap sociaal domein De Fryske Marren bevat verschillende onderdelen. Hieronder lichten we de verschillende onderdelen nader toe.

 

Kernboodschap sociaal domein De Fryske Marren:

De inwoner draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. De gemeente stimuleert de samenleving om in beweging te komen, te ontwikkelen en mee te doen. We doen dit met lef!

 

We streven naar een inwoner die verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en zijn omgeving

Hierbij beginnen we met het zelf organiserend vermogen van de inwoner, zijn plan, wat hij zelf kan en wil. Waar nodig met ondersteuning vanuit zijn sociale netwerk of met ondersteuning vanuit onze gemeente. We richten ons daarbij niet op een deel van de inwoners, maar op álle inwoners.

 

Wat bedoelen we met in beweging komen, ontwikkelen en meedoen?

 • In beweging komen: zelf actie ondernemen en een eigen plan maken in plaats van afwachten. Het betekent actief zijn, je kunnen verplaatsen en initiatief tonen.

 • Ontwikkelen: ontwikkelen betekent vooruitgang, het versterken van het zelf organiserend en probleemoplossend vermogen. Ontwikkelen doe je je hele leven lang. Je past je steeds weer aan bij een veranderde situatie en verandert zelf mee.

 • Meedoen: meedoen is samenwerken. Samenwerken in alle vormen: samenwerken in een dorp, samenwerken tussen professionals en vrijwilligers én samenwerken met de gemeente. Meedoen is een bijdrage leveren, er voor elkaar zijn, een plek te hebben en ertoe doen. Dit geldt voor alle contacten en activiteiten binnen het sociaal domein. De bijdrage kan per persoon en situatie verschillend zijn. Daar houden we rekening mee.

 

We doen dit met lef!

Dit betekent dat we goed aansluiten bij de werkelijke vraag van de inwoner en samen nieuwe mogelijkheden realiseren en oplossingen op maat vinden.

 

Bijlage 3: terugblik activiteiten 2019-2020

 

In het uitvoeringsprogramma 2019-2020 dat hoort bij het Wmo beleidsplan 2017-2020 zijn per uitgangspunt een aantal speerpunten met activiteiten geformuleerd. Deze bijlage bevat een terugblik op de activiteiten van 2019 en 2020.

 

EEN STERKE DRAGENDE SAMENLEVING MET GOEDE EN TOEGANKELIJKE BASISVOORZIENINGEN

Speerpunt: elke buurt of wijk heeft voldoende voorzieningen binnen bereik

Acties

Is de actie gerealiseerd?

De welzijnsorganisatie De Kear begeleiden bij de uitvoering van de welzijnsopdracht 'van zorgen voor naar zorgen dat'.

Gerealiseerd. Deze actie wordt gecontinueerd in 2021 en verder. Op basis van voortschrijdend inzicht en opgedane ervaringen wordt er in 2021 geëvalueerd wat mogelijk leidt tot herinterpretatie van de opdracht.

Het zichtbaar maken van basisvoorzieningen per wijk of buurt.

Deze actie is gerealiseerd door middel van een dynamisch digitaal platform (DFMcentraal).

Het behouden van en zo nodig verbeteren van de sociale samenhang en leefbaarheid door een bredere inzet van dorpencoördinatoren en welzijnswerkers die gebiedsgericht samenwerken.

Dit is een doorlopende actie. De gebiedsgerichte samenwerking met de buurtwerkers van scoiaal werk De Kear is in 2020 beperkt gebleven door corona.

Het maken van een dynamisch digitaal platform met inwonersinitiatieven en basisvoorzieningen. Vormgegeven, gevuld en bijgehouden voor en door inwoners en professionals.

Actie gerealiseerd. DFMcentraal is sinds 2020 in de lucht.

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein doorontwikkelen en verbreden.

Op dit moment wordt de rol van de bibliotheek steeds meer vergroot in het sociaal domein. Er zijn verbindingen tussen VVE, participatie, welzijn, gezondheid en de bibliotheek. De bibliotheek heeft een meerjarenbeleidsplan opgesteld 2020-2022. De bibliotheek zet zich in op thema's als zelfredzaamheid, onderwijs, participatie, positieve gezondheid. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de bibliotheek een belangrijke partner is in het sociaal domein.

Speerpunt: alle inwoners beschikken over voldoende (digi)taalvaardigheden

Acties

Is de actie gerealiseerd?

De bibliotheek is er voor alle inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het vergroten of versterken van hun (digi)taalvaardigheid.

De bibliotheek faciliteert het Digi-Taalhuis en organiseert diverse projecten waarbij de (digi)taalvaardigheid van inwoners wordt vergroot/versterkt.

Samen met de gemeenten in de arbeidsmarktregio Fryslân worden jaarlijks afspraken gemaakt over de WEB-middelen (Wet educatie beroepsonderwijs).

Samen met de gemeenten in de arbeidsmarktregio Fryslân worden jaarlijks afspraken gemaakt over de WEB-middelen. De financiering WEB loopt via de arbeidsmarktregio Fryslân. De aanbesteding WEB voor is voor 2021 en 2022 gegund aan het Friesland College.

Het stimuleren en faciliteren van een gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid door bijvoorbeeld het faciliteren van Digi-taalhuizen in de gemeente waar inwoners terecht kunnen om hun (digi)taalvaardigheid te vergroten en versterken.

Vanaf september 2019 is er een aanjager laaggeletterdheid werkzaam in de gemeente. Samen met de ketenpartners worden in het taalnetwerk acties bedacht en uitgevoerd gericht op het vinden van inwoners die moeite hebben met (digi) taalvaardheden en worden zij toegeleid naar informele hulp zoals het digi-taalhuis. Daarnaast wordt jaarlijks in de Week van het lezen en schrijven extra aandacht besteed aan laaggeletterdheid.

Het maken van resultaatafspraken met organisaties die VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aan bieden, met als doel de taalvaardigheid van kinderen te vergroten.

De eerste resultaatafspraken zijn geformuleerd. Het bijbehorende convenant wordt begin januari 2021 ondertekend. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Speerpunt: inwoners voelen zich zinvol en nuttig

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Samen met partijen die zich bezighouden met zingeving werken we aan het bevorderen van een zinvol en nuttig leven van onze inwoners. Hierbij hebben we aandacht voor alle leeftijden, van jong tot oud.

Dit is een doorlopende actie. Het maakt deel uit van de opdracht en werkwijze van De Kear (zelfredzaamheid, participatie, eenzaamheid bestrijden en daarbij uitgaan van wat iemand wél kan en wil voor zichzelf en/of zijn omgeving).

We brengen in beeld wat er binnen ons beleid geregeld is voor ouderen en wat de aandachtspunten zijn.

De voor de rapportage benodigde inventarisatie is bijna afgerond. De rapportage volgt in het eerste kwartaal van 2021.

Speerpunt: versterken van de maatschappelijke functie van sport, bewegen en cultuur

Acties

Is de actie gerealiseerd?

De kwantiteit en de kwaliteit van accommodaties zijn een voorwaarde om de maatschappelijke functie te versterken. Wij willen de accommodaties effectiever en efficiënter gebruiken. Aansluiting tussen vraag en aanbod en multifunctioneel gebruik spelen daarbij een belangrijke rol.

Dit is een doorlopende activiteit. Inmiddels beschikken we over een vraag/aanbod analyse rapportage die we hierbij gebruiken.

Het optimaal inzetten van beweegcoaches in de gemeente op het gebied van organisatorische ondersteuning voor sport- en beweegorganisaties, inwoners wijzen op deelname aan sport en bewegen, organiseren van effectieve interventies, screenen leerlingen van basischolen op motorische beperkingen en verbeteringen bewerkstelligen.

De inzet van de buurtwerkers sport en bewegen betrekken wij bij het sport- en beweegbeleid.

Tijdens dagbesteding activiteiten aanbieden die bijdragen aan een gezonde leefstijl voor kwetsbare inwoners.

Deze actie moet nog opgepakt worden. Het vraagt om een nauwere samenwerking tussen partijen en dat kost tijd.

Het optimaal inzetten van cultuurcoaches voor het ontwikkelen van cultuur-educatieve programma's voor het onderwijs en de verbinding van culturele activiteiten binnen en buiten school.

Gerealiseerd vanuit het provinciale kader van KEK 2 (Kultueredukaasje mei Kwaliteit) dat loopt van 2017-2020. Deze activiteit loopt door in het kader van de provinciale uitvoering van KEK 3 2021-2024.

Het incidenteel ondersteunen van programmatische activiteiten cultuur die bijdragen aan een levendige gemeente.

Gerealiseerd vanuit de gemeentelijke subsidieregeling culturele activiteiten.

Het ontwikkelen van een beleidsnotitie sport en bewegen. Onderwerpen die hierin worden meegenomen worden zijn:

* Leefstijlinterventie in het basispakket;

* Nationaal Sportakkoord;

* Right to Challenge;

* Rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport;

* Aangepast sporten;

* Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

De nieuwe beleidsnotitie Sport en bewegen wordt zo spoedig mogelijk ter besluitvorming voorgelegd.

Speerpunt: inwoners groeien veilig en gezond op en ontwikkelen een gezonde leefstijl

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Meer aandacht voor positief opvoeden en opgroeien door bijvoorbeeld het aanjagen van inwonersinitiatieven en pilots van basisvoorzieningen op dit gebied en gebruik maken van het aanbod van de GGD.

Vanuit de gemeentelijke subsidieregeling Gezond opgroeien onderwijs kunnen scholen een beroep doen op subsidie voor het opstarten van eenmalige activiteiten die bijdragen aan het gezond opgroeien van jeugd en/of een gezond opvoedklimaat voor de jeugd.

Professionals en inwoners weten signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en hier adequaat op te reageren.

Dit is een doorlopende activiteit.

Slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling krijgen effectieve hulp, die aansluit op de hulpvraag met als uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. Het sociaal wijkteam werkt met een ondersteuningsplan, dat samen met betrokkenen wordt opgesteld.

Dit is een doorlopende activiteit.

Nota gezondheidsbeleid ontwikkelen waarbij de gezondheidssituatie van onze inwoners en de aanpak gezondheidsachterstanden als vertrekpunt wordt genomen.

Gerealiseerd. Het nieuwe Gezondheidsbeleid 2020-2024 is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Jongeren op gezond gewicht door middel van de uitvoering van het project JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Gerealiseerd en ook meegenomen als actie in het nieuwe Gezondheidsbeleid 2020-2024.

Jongeren met opvoed- en opgroeimoeilijkheden krijgen voldoende lichaamsbeweging.

Dit wordt meegenomen in de nieuwe beleidsnotitie Sport en bewegen.

Speerpunt: de verbinding tussen formele en informele organisaties onderling moet vanzelfsprekend worden

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Formele en informele organisaties hebben voldoende handvatten om signalen bij (kwetsbare) inwoners te herkennen en weten waar zij met signalen en zorgen naar toe kunnen.

Dit is een doorlopende activiteit. Medewerkers in de basisvoorzieningen hebben een belangrijke signalerende, preventieve en ondersteunende functie. Zij moeten weten waar zij met signalen en zorgen naar toe kunnen.

Optimale samenwerking tussen ketenpartners en betrokkenen op alle onderdelen van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (preventie, hulp en veiligheid), om zo de continuïteit van hulp te borgen en risico’s te verkleinen.

Dit is een doorlopende activiteit.

Het stimuleren en faciliteren van onderlinge samenwerking en verbinding tussen basisvoorzieningen.

Dit is een doorlopende activiteit.

De samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, basisvoorzieningen, sociaal wijkteam en/of eerstelijnszorg versterken.

Dit is een doorlopende activiteit.

Het stimuleren van een goede structuur voor kennisuitwisseling, samenwerking en afstemming tussen ondersteuningspunten mantelzorg en vrijwilligers(organisaties), vrijwilligers- en professionele organisaties, gemeente en sociaal wijkteam, zodat inwoners optimaal ondersteund worden.

Dit is een doorlopende activiteit Dit maakt deel uit van de opdracht aan sociaal werk De Kear. De Kear geeft daar invulling aan door twee keer per jaar een Breed Overleg te organiseren en ook tussendoor - als een spin in het web - contact te houden met alle netwerkpartners.

Speerpunt: we stimuleren inwoners om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en zijn omgeving

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Het vergroten, versterken, stimuleren, aanjagen, ondersteunen en faciliteren van inwonersinitiatieven.

Dit is een doorlopende activiteit

De bibliotheek inzetten als ondersteuner inwonersinitiatieven door ruimte, collectie en faciliteiten ter beschikking te stellen.

De bibliotheek faciliteert dit voor verschillende projecten en/of bijeenkomsten vanuit het sociaal domein. De komende periode wordt de rol van de bilbiotheek verder doorontwikkelt en verbreedt in het sociaal domein.

Dorpshuizen stimuleren om zich in te spannen voor de samenleving door middel van het Wmo-convenant.

Het WMO-convenant is door alle dorpshuizen ondertekend voor de periode 2019 tot en met 2022.

Speerpunt: er is een goede ondersteuningsstructuur voor mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties)

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Het uitwerken van een voorstel waarin we beschrijven hoe we aan vrijwilligerswaardering vorm en inhoud gaan geven.

Nog niet gerealiseerd. De aanpassing van een eerder voorstel is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van 2021.

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) door het faciliteren van lokale ondersteuningspunten in de gemeente waar mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) terecht kunnen voor informatie, voorlichting, scholing en advies en vrijwilligers(vacatures) bemiddeld worden.

Voor vrijwilligers is dit gerealiseerd in de vorm van het Vrijwilligers Informatiepunt wat belegd is bij de sociaal werk De Kear. Ook voor mantelzorgers is er een ondersteuningspunt georganiseerd door sociaal werk De Kear. Dit is een laagdrempelig en toegankelijk punt waar de mantelzorger terecht kan met vragen, informatie, advies enzovoort.

Ervoor zorgen dat mantelzorgers erkend en gewaardeerd worden door onder andere het faciliteren van ontmoetingsmomenten tussen mantelzorgers, het organiseren van de dag van de mantelzorg en het verstrekken van een mantelzorgwaardering.

Dit is een doorlopende activiteit. De uitvoering wordt voornamelijk door het welzijnswerk (sociaal werk De Kear) gedaan. Zij organiseren onder andere ontmoetingsmomenten voor lotgenoten (ook de jonge mantelzorger) en bijeenkomst(en) op de Dag van de Mantelzorg. De bekendheid van de regeling mantelzorgwaardering is toegenomen.

Indien de lokale ondersteuningspunten de mantelzorger niet voldoende kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van de vraag van de mantelzorger en de daarvoor benodigde (extra) kennis, wordt een mantelzorgmakelaar ingeschakeld.

Dit is een doorlopende activiteit. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis van de mantelzorgmakelaar door welzijnswerk en het sociaal wijkteam. De komende jaren wordt er meer bekendheid aan de mantelzorgmakelaar gegeven, zodat nog vaker gebruik wordt gemaakt van deze expertise.

Er wordt een mantelzorgbeleid ontwikkeld waarin respijtzorg, onder andere het opzetten van een (regionaal) respijthuis, als onderwerp meegenomen wordt.

Het Mantelzorgbeleid 2021-2025 wordt in het eerste kwartaal 2021 ter besluitvorming aangeboden.

IEDEREEN DOET (NAAR VERMOGEN) MEE: DE INCLUSIEVE SAMENLEVING

Speerpunt: zoveel mogelijk mensen nemen deel in de werkende samenleving

Acties

Is de actie gerealiseerd?

De integraliteit tussen participatie en re-integratie met het onderwijs (RMC: Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) bevorderen, zodat we een sluitende aanpak houden voor de toeleiding van kwetsbare jongeren naar werk of terug leiding naar het onderwijs.

Gerealiseerd en is een doorlopende activiteit. Zowel vanuit RMC als Pastiel is aandacht voor de sluitende aanpak jongeren. Het effect is dat kwetsbare jongeren goed in beeld blijven en goede begeleiding ontvangen vanuit de jobcoach jongeren van Pastiel.

Onderzoek naar maatregelen om parttime ondernemers in de bijstand te stimuleren weer deel te nemen aan de werkende samenleving.

Gerealiseerd. Hier is nu aandacht voor binnen het team Inkomen in samenwerking met Pastiel. Het effect is de uitstroom uit de uitkering.

Inwoners die (nog) ver van de arbeidsmarkt staan stimuleren om te participeren in de samenleving via vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld vanuit activeringstrajecten vanuit De Wurkjouwer, Samen Goud of Sociaal Goud

Gerealiseerd en is een doorlopende activiteit. Het effect is inwoners die deelnemen aan de samenleving binnen hun eigen mogelijkheden.

Voor ondersteuning bij geleid vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligers(organisaties) terecht bij de lokale ondersteuningspunten.

Gerealiseerd. In de vorm van het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP, georganiseerd door sociaal werk De Kear).

Speerpunt: toegankelijkheid in en om het huis en van openbare gebouwen/ruimtes voor iedereen

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Een goede toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning waarborgen, omdat dit voor mensen met een levensbrede en levenslange beperking een eerste randvoorwaarde is om mee te kunnen doen in de samenleving.

De zorg en ondersteuning is geregeld via het sociaal wijkteam en verankerd in de werkprocessen. De kwaliteit van de zorg en ondersteuning is geborg door middel van het contractbeheer en contractmanagement. Ook is het toezicht geregeld door het contracteren van GGD Fryslân. Het toezicht ontwikkelen we door tot pro-actief toezicht.

De toegankelijkheid van openbare gebouwen verbeteren en zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen en woonvormen voor mensen met een beperking.

De toegankelijkheid van openbare gebouwen heeft geen aandacht gekregen in 2019 en 2020. Vanuit het Gezondheidsbeleid 2020-2024 en het Actieplan Inclusie wordt dit vanaf 2021 opgepakt. Voldoende geschikte woningen en woonvormen voor mensen met een beperking is verwerkt in de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties en huurdersverenigingen. Dit krijgt in 2021 een vervolg.

Op terreinen als sport, cultuur, bibliotheken, media en de verkiezingen stimuleren we toegankelijkheid voor iedereen. We willen stapsgewijs het aantal toegankelijke websites en apps vergroten en de informatievoorziening vanuit de overheid en andere partijen toegankelijker en begrijpelijker maken.

Dit wordt meegenomen in het Actieplan Inclusie.

Voortzetten van de bewustwordingscampagne langer zelfstandig thuiswonen 'ThuisBest'.

Deze actie is gerealiseerd. Via de website www.thuisbestdfm.nl maken we inwoners bewust over de gevolgen van langer zelfstandig thuiswonen.

Digitale en sociale innovatie aanjagen samen met zorgaanbieders, het onderwijs en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld met technologische ontwikkelingen zorg op afstand mogelijk maken.

Dit is voortdurend onderwerp van gesprek met zorgaanbieders en we betrekken de innovatie bij het inkooptraject resultaatgericht inkopen. Aanbieders krijgen meer ruimte om te innoveren.

Speerpunt: sport, bewegen en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Stimuleren dat meer mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en/of chronische aandoening actiever bewegen in het dagelijks leven door:

• individuele voorzieningen sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken;

• toerusten van (sport)docenten om de doelgroep te herkennen en daarmee om te gaan;

• inzet van (sport)docenten of vrijwilligers bij activiteiten in buurthuizen, verzorgings- en verpleeghuizen;

• het gebruik maken van sportfaciliteiten door professionals of vrijwilligers zorg en welzijn mogelijk te maken;

• afspraken te maken tussen de sport- en beweegcoaches, welzijn- en zorgsector over wie wat doet om deze doelgroep in beweging te krijgen en te houden.

Via de provinciale werkgroep aangepast sporten en via het provinciale ambassadeursoverleg is hier aandacht aan besteed. Wordt meegenomen in de nieuwe beleidsnotitie Sport en bewegen.

Culturele basisvoorzieningen stimuleren om een programma te bieden voor kwetsbare doelgroepen.

Dit is een doorlopende activiteit.

Speerpunt: snelle en succesvolle integratie en inburgering

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Veranderopgave inburgering: het opstellen van actueel beleid op het gebied van integratie en huisvesting statushouders.

De nieuwe wet op de inburgering is uitgesteld. De nieuwe datum van invoering is nog niet bekend, vooralsnog wordt uitgegaan van 1 januari 2022.

Onderzoek naar de mogelijkheden van een intensievere begeleiding (onder andere administratief-financieel) van statushouders vanaf het moment van verkrijgen van een status.

Dit onderwerp wordt in 2021 opgepakt.

Integratie en inburgering van nieuwe inwoners door het faciliteren van maatschappelijke begeleiding van statushouders en nieuwe inwoners te begeleiden naar vrijwilligerswerk en/of lokale verenigingen.

Dit is een doorlopende activiteit die wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Noord Nederland.

Duurzaam huisvesten van mensen met een verblijfstatus in de gemeente door huisvesting in sociale huursector en mogelijk aanvullende huisvesting in bestaande gebouwen en/of tijdelijke woningen.

Deze opdracht is uitgevoerd door de woningcorporaties. In 2020 is in gemeente De Fryske Marren een een hoger aantal huisvestingen gerealiseerd dan in de taakstelling 2020 was opgenomen.

Speerpunt: betaalbare sociale huurwoningen voor inwoners met een beperkt inkomen

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Prestatieafspraken maken met woningcorporaties over onder andere beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

Actie is gerealiseerd. De afspraken met de corporaties zijn ondertekend in december 2020.

Monitoring van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen samen met woningcorporaties.

Actie is gerealiseerd. De monitor sociale huur 2019 is in het voorjaar van 2020 vastgesteld en in december 2020 gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Het samenstellen van een instrumentenkoffer met de woningcorporaties waarin de betaalbaarheid van woningen op diverse manieren gestimuleerd en geborgd kan worden.

Actie is gerealiseerd. De instrumetenkoffer is onwikkeld en wordt nu verder geimplementeerd.

Speerpunt: toepassen wederkerigheid of tegenprestatie binnen de Wmo

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Wederkerigheid als vast onderdeel van het keukentafelgesprek meenemen, met een juiste inschatting van wanner wel en wanneer dit ongepast is.

Tijdens het keukentafelgesprek kan dit aan de orde komen en informeert het sociaal wijkteam de inwoner over de mogelijkheden.

Speerpunt: armoede voorkomen, waar nodig schulden effectief aanpakken en inwoners, specifiek kinderen, uit De Fryske Marren kansen bieden

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Het ontwikkelen van een plan van aanpak met interventies voor schuldhulpverlening.

Gerealiseerd. In december 2020 is het beleidsplan 'Armoede en schulden samen aanpakken van preventie tot nazorg 2021-2025' vastgesteld.

Het doorontwikkelen van het armoedebeleid.

Gerealiseerd door middel van bijvoorbeeld de Wegwijzer geldzaken en het realiseren van kindpakketvoorzieningen.

MAATWERKVOORZIENINGEN WMO VOOR WIE DIT NODIG HEEFT

Speerpunt: de gemeente heeft maatwerkvoorzieningen beschikbaar voor inwoners die deze nodig hebben

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Implementeren lokale aanpak Beschermd Thuis in afstemming met de regio en samenwerkingspartners.

De decentralisatie van het Beschermd Wonen is uitgesteld naar 2022. Dit betekent dat in 2020 een Regioplan is opgesteld. In 2020 is een start gemaakt worden met de inkoop van Beschermd Wonen per 2022. Er is afstemming met de lokale ondersteuningsproducten van de Wmo.

Doorlopend ontwikkelen van nieuwe maatwerkvoorzieningen met de daarbij passende financiering. Denk aan de integratie met participatie, jeugd en de basisvoorzieningen die steeds meer vorm krijgt of de integratie met producten vanuit de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet.

Binnen het inkooptraject voor de Wmo maatwerkvoorzieningen 2022 ontstaat ruimte voor de doorontwikkeling van zorg en ondersteuning, doordat de aanbieder met de cliënt de vorm van de zorg en ondersteuning bepaalt. We stimuleren het gebruik van algemene voorzieningen. Initiatieven stimuleren we door deze te faciliteren en door kennis te delen. Ondersteuningvormen op het snijvlak van Wmo met andere domeinen worden zo besprekbaar gemaakt opgepakt met het uitgangspunt "de cliënt centraal".

Optimaliseren van de nazorg, de rechtmatigheid van de verstrekking van maatwerkvoorzieningen (voorkomen fraude) en kwaliteitseisen voor verstrekkingen in natura en persoonsgebonden budget en het toezicht hierop.

in 2020 is een start gemaakt met Toezicht, Naleven en Handhaven. Dit is een integraal onderwerp, waar alle teams in het sociaal domein bij betrokken zijn.

Kwaliteit maatwerkvoorzieningen en dienstverlening sociaal wijkteam monitoren en verbeteren

Dit is een doorlopende activiteit. In samenwerking met de contractmanager, die vooral de contacten met de zorgaanbieders onderhoudt, wordt de kwaliteit van voorzieningen gemonitord. Via het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek meten we hoe inwoners de dienstverlening, zorg en ondersteuning op het gebied van de Wmo hebben ervaren. Inwoners geven aan tevreden te zijn over de dienstverlening van het sociaal wijkteam, dat de ondersteuning past bij de hulpvraag en dat de zorg van goede kwaliteit is.

Speerpunt: zorg zo dichtbij als mogelijk

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Aanpak personen met verward gedrag: in aanvulling op de regionale aanpak worden lokaal maatregelen getroffen voor mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) verward gedrag vertonen.

in 2019 is een medewerker van het Sociaal Wijkteam aangesteld als Wijk-GGD'er, die speciaal belast is met de aanpak van mensen met verward gedrag. Hier is subsidie voor aangevraagd en ontvangen. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de corporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisatie en de gemeente over signaleren en aanpakken.

Ondersteuning en zorg thuis, waarbij ingezet wordt op:

* het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving;

* dat professionals als een team rondom een inwoner met een complexe zorgvraag werken;

* een afgestemde zorg op maat leveren: doorstroom van en naar tijdelijk verblijf verloopt soepel.

Er wordt aangesloten op het Programma Langer Thuis.

in 2019 zijn de samenwerkingsafspraken Samen Thuis in de Wijk gemaakt en getekend, in 2020 heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden. De samenwerking kan nog verbeterd worden. Hier wordt in werkgroepen aan gewerkt.

Speerpunt: aandacht voor de mantelzorger

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het inrichten van respijtzorg en een regionaal respijthuis.

Deze activiteit wordt opgepakt in het eerste kwartaal van 2021.

Indien een (dreigend) overbelaste mantelzorger gesignaleerd wordt door het welzijnswerk of het sociaal wijkteam wordt samen met de mantelzorger gekeken naar de specifieke behoefte van de mantelzorger. Deze maatwerkafspraken worden vastgelegd in een mantelzorg ondersteuningsplan. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over:

• huishoudelijke hulp bij de mantelzorger;

• vormen van vervangende mantelzorg (respijtzorg), zoals thuisopvang, dagopvang en kortdurend verblijf;

• de inzet van informele zorg in de vorm van zorgvrijwilligers en andere mensen uit het netwerk;

• de inzet van de mantelzorgmakelaar voor hulp bij wet- en regelgeving, het bespreekbaar maken van de combinatie mantelzorg en werk en praktische ondersteuning.

Dit is een doorlopende activiteit. Er zijn gesprekken gevoerd met mantelzorgers en organisaties. De uitkomsten zijn in het Mantelzorgbeleid 2021-2025 opgenomen. De inzet van de mantelzorgmakelaar blijft bestaan en hier wordt meer bekendheid aan gegeven.

Speerpunt: onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar voor alle inwoners

Acties

Is de actie gerealiseerd?

Afstemming en overleg over de gemaakte afspraken met de partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden in de gemeente.

Dit is een doorlopende activiteit. Er is twee keer per jaar overleg met de besturen/coördinatoren van de aanbieders onafhankelijke cliëntondersteuning om met elkaar af te stemmen en de stand van zaken te bespreken. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst voor de onafhankelijke cliëntondersteuners zelf, waarin zij casussen bespreken en kennis met elkaar delen.