Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 225078ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVoorgenomen omgevingsvergunning Keern 33-35, Hoorn

 

Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zogenaamde uitgebreide afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de volgende aanvraag:

Keern 33-35 te Hoorn: transformeren naar 25 appartementen

 

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken, namelijk van 16 juli tot en met 26 augustus 2021, ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. De stukken zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente (www.hoorn.nl) en op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het plan heeft het volgende identificatienummer: NL.IMRO.0405.UAPKeern33en35-on01

 

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring. Dat kan op de volgende wijze:

- schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn;

- per e-mail op het volgende adres gemeente@hoorn.nl;

- mondeling; hiervoor maakt u een afspraak met de gemeente Hoorn via algemene telefoonnummer van de gemeente Hoorn: 0229-252200.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit plan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat heeft onder meer een versnelling van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot gevolg.