Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 223734delegatie- of mandaatbesluitWijziging: Mandaatbesluit uitvoering werk-, inkomen en wsw Stein 2020

De burgemeester van Stein en het college van burgemeester en wethouders van Stein,

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

 

het Mandaatbesluit uitvoering werk-, inkomen en Wsw Stein 2020 te wijzigen als volgt:

 

Overal waar in dit mandaatbesluit staat “Participatiebedrijf” dit te vervangen door “Vidar” en “Vixia BV” te vervangen door “Vidar BV”.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2021

 

Stein, 15 juni 2021

 

Burgemeester en wethouders van Stein,

De Secretaris,

J. Sanders

De Burgemeester,

M.F.H. Leurs-Mordang