Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure zonnepark Larendeel, gemeente Druten

 

Burgemeester en wethouders van Druten maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van het zonnepark Larendeel ten zuidwesten van Afferden. De locatie van het zonnepark is gelegen direct nabij de doorgaande N322 (Maas en Waalweg). De locatie is kadastraal bekend als Druten, sectie D nummers 1051, 11, 12, 15 (ged.), 16, 2148 (ged.) en 2151. De gemeente raad heeft tijdens de vergadering van 23 juni 2021 een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) afgegeven voor de realisatie van het zonnepark.

 

Ter inzage

Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Heuvel 1 in Druten. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via bouwenenleefomgeving@drutenwijchen.nl. De ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan en de Vvgb kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0225.PBzonparklarendeel-2102

 

Zienswijze

De termijn voor het indienen van een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning en de Vvgb bedraagt zes weken en vangt aan op 15 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Druten. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van vergunningverlening.

 

Druten, 14 juli 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

mevrouw C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld, burgemeester

drs. A.P.J.M. Litjens, secretaris(a.i.)

 

Naar boven