Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 223133omgevingsvergunningNabij Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning ter inzage (OV 20210186 /5685725)

Wij zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor deze locatie. Het gaat om het bouwen van een vrijstaande woning. De uitgebreide voorbereidings-procedure is van toepassing.

 

Terinzagelegging

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 9 juli 2021 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk enVissersburen 88 te Lemmer. Ook zijn deze te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Bent u het niet eens met dit project?

Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen zowel het ontwerpbesluit als de ontwerpverklaringvan geen bedenkingen een zienswijze kenbaar maken.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De FryskeMarren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Digitaal indienen is ook mogelijk: info@defryskemarren.nl.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon-nummer 14 05 14.

 

Vragen?

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van deafdeling veiligheid, vergunningen en handhaving via vorengenoemd telefoonnummer.