Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Perenmarkt te Zwaagdijk-Oost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien de (parkeer)overlast op de Perenmarkt te Zwaagdijk-Oost, een parkeerverbod aan beide zijden van de weg in te stellen op het gedeelte van de Perenmarkt tussen de kruising Perenmarkt – Perenmarkt nabij de noordoosthoek van de Action en de kruising Perenmarkt – Tomatenmarkt.

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • geconstateerd is dat er al langere tijd sprake is van overlast door geparkeerde vrachtwagens en overnachtende chauffeurs op de Perenmarkt op het WFO terrein in Zwaagdijk-Oost;

 • geparkeerde vrachtwagens langs de weg een belemmering vormen voor een veilige doorstroming van het verkeer door te weinig ruimte om te passeren en het gebrek aan zicht in de bochten;

 • het daarom, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, noodzakelijk is het parkeren langs de weg op het gedeelte van de Perenmarkt tussen de kruising Perenmarkt – Perenmarkt nabij de noordoosthoek van de Action en de kruising Perenmarkt – Tomatenmarkt aan beide zijden van de weg te verbieden;

 • er in de nabije omgeving voldoende overige gelegenheid is voor het parkeren van vrachtwagens;

 • overleg is gevoerd met en instemming gekregen is van de gemandateerde van de korpschef van de nationale politie, waarbij de politie heeft aangegeven dat strikt juridisch de plaatsing van de borden mogelijk is, maar dat het de voorkeur geniet, gelet op het zorgvuldig en terughoudend gebruik van verkeerstekens, om de aanwezige overlast van de overnachtende chauffeurs op te lossen door, al dan niet in samenwerking met de bedrijven van het bedrijventerrein, faciliteiten te organiseren waardoor op een beschaafde manier de chauffeurs hun dagelijks rust, zoals bedoeld in de Europese rij- en rusttijdenverordening, op dit bedrijventerrein kunnen genieten.

 • een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing van verkeersborden ten behoeve van een parkeerverbod;

 • genoemde locatie is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Zwaagdijk-Oost en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

   

Besluit:

 • Door het vier maal plaatsen van verkeersbord E01 (parkeerverbod) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, zoals is aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende en gewaarmerkte tekening met kenmerk 2021-42-E-ZWO, het parkeren aan de Perenmarkt tussen de kruising Perenmarkt – Perenmarkt nabij de noordoosthoek van de Action en de kruising Perenmarkt – Tomatenmarkt, aan beide zijden van de weg te verbieden;

 • Dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

namens burgemeester en wethouders,

Stefan Aarts

Medewerker Verkeer en Vervoer BOVV

Afdeling Openbare Ruimte

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@medemblik.nl.

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website www.medemblik.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

   

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Naar boven