Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent het vergroten van fysieke toegankelijkheid van gebouwen in de gemeente Zeist (Regeling Stimuleringsregeling Toegankelijkheid)

Het college is bevoegd voor de in de reikwijdte van de ASV genoemde beleidsterreinen, regels vast te stellen.

 

Doel van deze regeling

Doel van de stimuleringssubsidie is het vergroten van de fysieke toegankelijkheid van gebouwen in de gemeente Zeist. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Inclusie-Agenda “Meedoen in Zeist” (19RV036).

De stimuleringssubsidie bevordert dat passende maatregelen worden genomen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen toegang te garanderen tot gebouwen. Hierdoor worden personen met een handicap in staat gesteld zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dit maakt Zeist voor iedereen - met of zonder beperking - een aantrekkelijke en gastvrije gemeente.

Artikel 1: Begripsomschrijving

Artikel 1:1: Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de van kracht zijnde Algemene subsidieverordening van de gemeente Zeist.

 • b.

  College: Het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Investering: kosten voor het nemen van maatregelen om de toegankelijkheid van een gebouw te vergroten.

 • d.

  Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT): een keurmerk waarmee gebouweigenaren en -beheerders kunnen laten zien in welke mate hun gebouwen zijn voor iedereen. Het keurmerk kent een fasering in Brons, Zilver, Goud en Platina.

 • e.

  Toegankelijkheid: onder toegankelijkheid wordt verstaan: 'de eigenschap van buitenruimten, gebouwen en woningen die maakt dat mensen er kunnen doen wat zij er volgens de bestemming moeten kunnen doen.

Artikel 1:2. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie voor de bij het doel omschreven activiteiten.

Artikel 2: Voorschriften

 • 1.

  De subsidieaanvraag bestaat uit:

  • -

   een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Stimuleringssubsidie Toegankelijkheid;

  • -

   een offerte van de investering;

  • -

   een rapportage van een toegankelijkheidstoets;

  • -

   gegevens zoals genoemd in artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2015.

 • 2.

  Aanvragen moeten minimaal 8 weken voor de investering zijn ingediend.

 • 3.

  Per organisatie wordt voor niet meer dan één investering per jaar subsidie verleend.

 • 4.

  Na verlening moet binnen 12 maanden het bedrag dat is beschikt zijn besteed. Na deze periode vervalt het recht op subsidie.

 • 5.

  Een subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • -

   de investering draagt bij aan de subsidiedoelstelling;

  • -

   de investering vindt in Zeist plaats;

  • -

   de investering vindt plaats op een openbaar toegankelijke locatie;

  • -

   de aanpassing mag nog niet uitgevoerd zijn.

Artikel 3: Toegankelijkheidstoets

 • 1.

  Als u een aanvraag indient op grond van deze regeling dan vragen wij u een toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren door een bureau dat een dergelijke toetsing mag uitvoeren.

 • 2.

  De kosten voor de toetsing kunt u opnemen in de begroting en subsidieaanvraag.

 • 3.

  Bij honorering van de aanvraag zal als voorwaarde worden gesteld dat u de aanbevelingen uit het adviesrapport overneemt bij de uitvoering van de aanpassingen, zodanig dat het leidt tot verkrijging van een het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.

Artikel 4: Subsidieplafond, subsidiebedragen en verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 30.000 per kalenderjaar.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 3.

  Als het subsidieplafond bereikt is, worden alle volgende aanvragen afgewezen.

 • 4.

  Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst wordt een aanvraag pas geacht binnengekomen te zijn als deze compleet is.

 • 5.

  Per aanvraag wordt maximaal 50% van de investering vergoed met een maximum van € 3.000, -

 • 6.

  Daarnaast wordt per aanvraag maximaal € 1.000 vergoed voor het uitvoeren van de toegankelijkheidstoets.

 • 7.

  Het voorgaande lid en artikel 3 lid 2 is niet van toepassing indien de toegankelijkheidstoets in opdracht van de gemeente is uitgevoerd en bekostigd.

Artikel 5: Subsidiebeschikking

Het college geeft in de subsidiebeschikking aan:

 • -

  hoe het subsidiebedrag berekend is;

 • -

  op welke wijze tot uitbetaling van de subsidie zal worden overgegaan;

 • -

  aan welke verplichtingen de subsidieontvanger moet voldoen.

Artikel 6: Slotbepalingen

 

Artikel 6:1 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zo ver toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in de Nieuwsbode.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist op 9 september 2020

Noot

Voor actuele informatie en voorbeelden kunt u terecht op www.meedoeninzeist.nl

Naar boven