Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 221723algemeen verbindend voorschrift (verordening)Eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2020

 

De raad van de gemeente HOOGEVEEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de bepalingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de Eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2020:

 

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Artikel 1 Begripsbepalingen wordt aangevuld en als volgt gewijzigd:

  Artikel 1 onder S2: definitie: gekwalificeerde zelfstandige werkzaam in de begeleiding met relevant diploma en die voldoet aan eisen Drents Kwaliteitskader, maar geen bedrijfslasten heeft als gevolg van het ontbreken van kosten voor bedrijfsruimtes en/of inhuren van personeel bij vervanging of ziekte;

   

 • 2.

  Artikel 11 lid 4 onder C3 wordt aangevuld en als volgt gewijzigd:

  Artikel 11 lid 4 onder C3: pgb tarief Individuele Begeleiding uitgevoerd door gekwalificeerde zelfstandige zonder personeel, freelancer of eenmansbedrijf : begeleiding wordt geboden door zelfstandige met relevant diploma en voldoet aan eisen Drents Kwaliteitskader, maar geen bedrijfslasten heeft als gevolg van het ontbreken van kosten voor bedrijfsruimtes en/of inhuren van personeel bij vervanging of ziekte;

   

 • 3.

  De Bijlage Tarieventabel wordt als volgt aangevuld:

  Onder 2.10a: het pgb tarief voor gekwalificeerde zelfstandige individuele begeleiding met geen bedrijfslasten voor huur of vervanging bij ziekte of vakantie, € 25,- per uur.

   

 • 4.

  In de toelichting op de verordening toevoegen:

  Om in aanmerking te komen voor zzp tarief moet a. Het bewijs van inschrijving in het handelsregister worden overlegd, waaruit blijkt dat de activiteiten bestaan uit het verlenen van Wmo begeleidingszorg waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving van het Handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of voor het grootste deel bestaan uit het verlenen van (Wmo)zorg b. Waarbij de ondersteuning wordt geleverd door een persoon die beroepsmatig is gekwalificeerd voor de betreffende ondersteuning, blijkend uit een diploma van een erkende Nederlandse instelling voor beroepsonderwijs c. inzicht in de kosten van een bedrijfsruimte en inhuren van personeel.

   

 • 5.

  Na artikel 22 wordt het volgende artikel opgenomen :

   

  Artikel 22a. Indexering bedragen tarieventabel

  1. Het wijzigen van de bedragen in de bij deze wijzigingsverordening behorende Tarieventabel is een bevoegdheid van het college, voor zover die wijziging uitsluitend betrekking heeft op het indexeren van de bedragen.

  2. Indien het college gebruik maakt van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid informeert zij daarover de gemeenteraad door een overzicht van de gewijzigde Tarieventabel naar de gemeenteraad te sturen.

   

Artikel II Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2020’.

   

 • 2.

  Deze wijzigingen treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 20 mei 2021.

 

Hoogeveen,

 

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

C. Elken-Van Mierlo, K.B. Loohuis