Amsterdam Nieuw-West, verkeersbesluit Vrije Geer - Ditlaar, wijziging voorrang.

 

SW21-03209

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • In 2018 een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden op de kruising Vrije Geer – Ditlaar;

 • Het omdraaien van de voorrang op deze kruising bijdraagt aan de verkeersveiligheid op dit punt;

 • op 27-10-2020 overleg met de verkeerscommissie heeft plaatsgevonden waarin een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam, is vertegenwoordigd, waarbij de verkeerscommissie positief op het plan heeft geadviseerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990, inclusief het aanbrengen van haaientanden, te bepalen dat bestuurders op Ditlaar voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Vrije Geer.

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

 

 

Amsterdam, 07-07-2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Naar boven