Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 221333ander besluit van algemene strekkingNadere regels afgifte parkeervergunningen

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 juli 2021

Op grond van artikel C lid 1, lid 5b, lid 6 en lid 7 van de Parkeerverordening 2021, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 maart 2021

 

Categorie 1: Inwoners

 • 1.

  De inwoner moet geregistreerd zijn als inwoner van een adres in de binnenstad

 • 2.

  Een inwoner kan een parkeervergunning aanvragen voor een eigen voertuig of een aan hem toegewezen leasevoertuig. Het kentekenbewijs deel II of 1b staat op zijn/haar naam of kentekenkaart. Als de aanvraag wordt ingediend voor een leasevoertuig dan moet een schriftelijke houdersverklaring worden bijgevoegd van de betreffende leasemaatschappij waarin wordt aangegeven dat het voertuig aan de aanvrager beschikbaar is gesteld.

 • 3.

  In aanvulling op lid 2 geldt dat indien het een tweede vergunning betreft, deze alleen wordt verstrekt indien wordt voldaan aan de regels onder “Uitgifte en wachtlijst 2e bewonersvergunning (categorie 1: inwoners)”. Voor een tweede vergunning gelden alle regels van de categorie 1: inwoners.

 • 4.

  Het voertuig is niet langer dan 6,00m en/of hoger dan 2,4m.

 • 5.

  Voor een camper kan een parkeervergunning worden aangevraagd als deze aan alle regels voldoet in categorie 1: inwoners. Als camper wordt aangemerkt een voertuig dat als kampeerwagen bij het RDW staat geregistreerd.

 • 6.

  Voor een camper blijven de bepalingen uit de APV die van toepassing zijn op kampeermiddelen onverkort van kracht, zoals het verbod uit artikel 5:6 om het voertuig langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen.

 • 7.

  De vergunning wordt op kenteken uitgegeven. Op een vergunning kunnen maximaal vier kentekens vermeld worden. Voor elk kenteken gelden alle regels van de categorie 1: inwoners.

 • 8.

  Indien de inwoner (een) volwaardige parkeerplaats(en) of parkeervoorziening op eigen terrein heeft dan wordt dit aantal in mindering gebracht op het aantal maximaal te verstrekken nieuwe vergunningen. Dit geldt alleen voor nieuwe vergunningen die worden aangevraagd na datum inwerkingtreding van deze nadere regels. Indien naar aanleiding van deze verrekening het aantal toe te kennen vergunningen maximaal 1 bedraagt, geldt voor deze vergunning het tarief van een eerste bewonersvergunning.

 • 9.

  Wat betreft het bepalen van de volwaardigheid geldt:

  • a.

   Met volwaardig wordt, onder andere maar niet uitputtend, in ieder geval bedoeld:

   • i.

    een inrit of carport van minimaal 3.00m breed en 5,50m lang op het terrein behorende bij de woning;

   • ii.

    indien gekoppeld aan de woning de mogelijkheid aanwezig is voor huur, koop of gebruik van een parkeerplaats in een (al dan niet openbare) parkeergarage/parkeerkelder/parkeerdek of op een niet-openbaar terrein bijvoorbeeld een mandelig parkeerterrein.

  • b.

   Met volwaardig wordt in ieder geval niet bedoeld een standaard individuele garage of individuele garagebox waar gezien de afmetingen maximaal 1 auto in zou kunnen staan maar die voor andere doeleinden gebruikt wordt.

Uitgifte en wachtlijst 2e bewonersvergunning (categorie 1: inwoners)

 • 1.

  Een tweede vergunning uit categorie 1: inwoners wordt verstrekt indien:

  • a.

   het totaal aantal reeds verstrekte tweede vergunningen minder is dan 170;

   OF

  • b.

   het totaal aantal verstrekte tweede vergunningen 170 of meer is, én het percentage reeds verstrekte tweede vergunningen (inclusief de nieuwe aanvraag) ten opzichte van het totaal aantal reeds verstrekte vergunningen in categorie 1: inwoners niet het percentage van 20% overschrijdt.

 • 2.

  Indien op basis van lid 1 geen tweede vergunning kan worden verstrekt, dan ontstaat een wachtlijst. Aanvragen worden op volgorde van datum van aanvraag op de wachtlijst geplaatst.

 • 3.

  Indien een wachtlijst aanwezig is, dan worden tweede vergunningen in de categorie 1: inwoners enkel en alleen verstrekt volgens de volgorde van deze wachtlijst.

Categorie 2: Bedrijven

 • 1.

  Het bedrijf moet gevestigd zijn in het betaald parkeren gebied conform de gegevens van de Kamer van Koophandel. Hiertoe moet een recente (< 3 maanden) kopie van het inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel ingediend worden. Met een vestigingsadres in het betaald parkeren gebied is voldoende aangetoond dat het in het belang van de bedrijfs- of beroepuitoefening noodzakelijk is een voertuig te parkeren in dit gebied.

 • 2.

  Aanvullend op lid 1 kan een vergunning in categorie 2: bedrijven ook verstrekt worden als het bedrijf een standplaats heeft op de weekmarkt in het betaald parkeren gebied. Dit wordt aangetoond middels het in het bezit hebben van een weekmarktvergunning voor Zaltbommel. Dit geldt alleen indien een nieuwe standplaatshouder van de weekmarkt na datum inwerkingtreding van deze nadere regels een vergunning aanvraagt (anders geldt categorie 6). Voor de nieuwe standplaatshouder van de weekmarkt gelden alle regels van de categorie 2: bedrijven, met dien verstande dat aan de nieuwe standplaatshouder van de weekmarkt maximaal 1 parkeervergunning per weekmarktvergunning wordt verstrekt.

 • 3.

  Het voertuig waarmee met de vergunning wordt geparkeerd, is niet langer dan 6,00m en/of hoger dan 2,4m.

 • 4.

  De vergunning wordt op naam van het bedrijf uitgegeven. Het gebruik van de vergunning is daarmee afwisselend mogelijk door houders van verschillende voertuigen die voor of namens het bedrijf werkzaamheden uitvoeren. Voor elk voertuig dat gebruik maakt van de vergunning gelden alle regels van de categorie 2: bedrijven.

Categorie 3: Zorgen

 • 1.

  De aanvrager moet motiveren waarom deze vergunning noodzakelijk is.

 • 2.

  Omdat voor deze categorie geen maximum aantal te verstrekken vergunningen is vastgelegd, moet tevens gemotiveerd worden hoeveel aanvrager er nodig meent te hebben.

 • 3.

  Deze vergunning wordt niet verstrekt aan particulieren die in de privésfeer mantelzorg verlenen. Hiervoor is de parkeerkraskaart geschikt.

 • 4.

  Het voertuig waarmee met de vergunning wordt geparkeerd, is niet langer dan 6,00m en/of hoger dan 2,4m.

 • 5.

  De vergunning wordt op naam van de instantie of organisatie uitgegeven. Het gebruik van de vergunning is daarmee afwisselend mogelijk door houders van verschillende voertuigen die voor of namens deze instantie of organisatie werkzaamheden uitvoeren. Voor elk voertuig dat gebruik maakt van de vergunning gelden alle regels van de categorie 3: zorgen.

Categorie 4: Praktijkhoudende huisartsen

 • 1.

  De huisarts moet dienst doen in een praktijk in de binnenstad.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend nadat met een verkeersbesluit een vaste parkeerplaats voor de huisarts nabij de praktijk is aangewezen.

 • 3.

  De vergunning wordt op kenteken uitgegeven.

Categorie 5: Standplaatshouders weekmarkt

 • 1.

  De parkeervergunning is gekoppeld aan de vergunning om op de weekmarkt in Zaltbommel te staan.

 • 2.

  Deze categorie is alleen van toepassing voor standplaatshouders weekmarkt die vóór datum inwerkingtreding van deze nadere regels over een vergunning beschikken uit de categorie standplaatshouders weekmarkt op grond van artikel C, lid 2, onderdeel f van de Parkeerverordening 2021.

Slotbepalingen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan van de bepalingen uit deze nadere regels afwijken indien toepassing van de bepalingen zou leiden tot onvoorziene, ongewenste of onredelijk belastende gevolgen.

 • 2.

  In gevallen waarin deze nadere regels niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Toelichting

Uitgifte 2e bewonersvergunning

Het percentage uit te geven tweede vergunningen aan bewoners is maximaal 20% van het totaalaantal vergeven bewonersvergunningen. Dit percentage komt overeen met de vraag naar 1e en 2e bewonersvergunningen in 2020. Als ijkpunt geldt een aantal van 850, overeenkomstig de parkeerdruk in de binnenstad in de nachten (parkeeronderzoek 2018). Het ijkpunt wordt niet boven de 850 gesteld, omdat dit de parkeerdruk op het piekmoment (zaterdagmiddag) dusdanig doet toenemen dat dit structurele parkeeroverlast genereert. Overeenkomstig de hiervoor geldende kengetallen zal ongeveer 60% van de vergunningshouders namelijk nog in de binnenstad geparkeerd zijn op zaterdagmiddagen.

Dit maakt dat het aantal tweede bewonersvergunningen minimaal 170 bedraagt (20% van 850). Een toename van het aantal wooneenheden in de binnenstad, bijvoorbeeld met de realisatie van ‘Buitenstad’ of een functiewijziging van bestaande bebouwing, doet de parkeervraag binnen het reguleringsgebied toenemen. Hierdoor neemt de vraag naar eerste bewonersvergunningen en tweede bewonersvergunningen in de toekomst naar verwachting toe. Daarom is 170 geen maximumaantal, er is dus geen sprake van een absoluut plafond. De verhouding tussen het aantal uitgegeven eerste en tweede bewonersvergunningen dient echter in geen geval de 80%-20%-verhouding te ondermijnen. Er is dus sprake van ondermijning als:

Het percentage uitgegeven tweede bewonersvergunningen meer dan 20% van het totale aantal uitgegeven bewonersvergunningen bedraagt, met een minimum van 170 tweede bewonersvergunningen.