Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 221322ander besluit van algemene strekkingBesluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 

Gelet op artikel B van de Parkeerverordening 2021 en artikel 8 en artikel 9, tweede lid, van de Verordening parkeerbelastingen;

besluiten:

 

vast te stellen het volgende: Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

 • I.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 'Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem';

 • II.

  de plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 'Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd';

 • III.

  de plaatsen waar en het tijdstip waarop moet worden geparkeerd met een vergunning of parkeerkraskaart als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen en in artikel B, onderdeel 1 en 2, van de Parkeerverordening, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit horende bijlage 3 ‘Plaatsen waar met een vergunning of parkeerkraskaart moet worden geparkeerd’;

 • IV.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop geparkeerd mag worden met een parkeerkraskaart als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 4 'Plaats, tijdstip en wijze van parkeren met een parkeerkraskaart’;

 • V.

  het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2018, vastgesteld op 30 oktober 2018 in te trekken met ingang van de in artikel VI genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op hetgeen zich voor die datum heeft voorgedaan;

 • VI.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel in de vergadering van 6 juli 2021.

W. (Wouter) Abee

secretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

burgemeester

BIJLAGE 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

1a Plaats toepassing van de wielklem

De plaatsen en het tijdstip waar de wielklem wordt toegepast zijn:

Tabel a: Zone blauw

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Boschstraat

Markt

Ruiterstraat

Zone blauw

Markt

1

15

Zone blauw

Waterstraat

Markt

Lange Steigerstraat

Zone blauw

Terrein Oude Wasserij (binnenzijde)

-

-

Zone blauw

Tabel b: Zone grijs

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

 

Van

tot

 

Terrein Beersteeg

-

-

Zone grijs

1b Plaats betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast zijn:

Tabel c: Zone oranje assenkruis

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijdstip

 

Van

tot

 

 

Gamerschestraat

1

81

Zone oranje assenkruis

C en D

Gasthuisstraat

Markt

Korte Steigerstraat

Zone oranje assenkruis

C en D

Waterstraat

Lange Steigerstraat

Waalkade

Zone oranje assenkruis

C en D

Tabel d: Zone oranje

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijdstip

 

Van

tot

 

 

Aart Robberstraat

5

25

Zone oranje

B

Agnietenstraat

1

53

Zone oranje

B

Bolwerk de Kat

1

7

Zone oranje

B

Boschstraat

Nieuwstraat

Kon. Wilhel-minaweg

Zone oranje

B

De Laeck

2

24

Zone oranje

B

Heilige Geeststraat

3

38

Zone oranje

B

Heksenwal (inclusief parkeerterrein achter woningen Heksenwal 22-32)

2

32

Zone oranje

B

Gasthuisstraat

31

41

Zone oranje

B

Karstraat

1

43

Zone oranje

B

Kerkplein

1

30

Zone oranje

B

Kloosterstraat

1

32

Zone oranje

B

Kommerstraat

1

24

Zone oranje

B

Koningstraat

1

34

Zone oranje

B

Korte Steigerstraat

1

17

Zone oranje

B

Lange Steigerstraat

1

30

Zone oranje

B

Maasstraat

1

26

Zone oranje

B

Minnebroederstraat

1

25

Zone oranje

B

Molenwal

1

23

Zone oranje

B

Nieuwstraat

1

27

Zone oranje

B

Nonnenstraat

1

94

Zone oranje

B

Nutstuin

1

20

Zone oranje

B

Oenselsestraat

1a

52

Zone oranje

B

Oliestraat

1

68

Zone oranje

B

Omhoeken

3

13

Zone oranje

B

Oude Vischmarkt

1

19

Zone oranje

B

Regulierstraat

1

14

Zone oranje

B

Ruiterstraat

1

37

Zone oranje

B

Spiesmakerstraat

Tolstraat

1

2

13

31

Zone oranje

Zone oranje

B

B

Vismarkt

1

8

Zone oranje

B

Vogelenzang (inclusief parkeerterrein achter Vogelenzang 22)

1

57

Zone oranje

B

Waalkade

2

40

Zone oranje

B

Zandstraat

1

29

Zone oranje

B

Tabel e: Zone groen

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijdstip

 

Van

tot

 

 

Oude Wasserij (Waalkade)

39

45

Zone groen

B

Terrein Oude Wasserij (parkeerterrein buitenranden)

-

-

Zone groen

B

Terrein Rotterdamse Bol

-

-

Zone groen

B

Terrein Havendijk

-

-

Zone groen

B

Terrein Veerweg

1

5

Zone groen

B

Tabel f: Zone lichtgroen

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijdstip

 

Van

tot

 

 

Terrein Omhoeken (uitzondering zie 1c)

-

-

Zone lichtgroen

A

1c Plaats betaald parkeren bij hoogwater

Er is sprake van hoogwater, indien het water het niveau van tenminste 460cm NAP heeft bereikt.

 • i.

  Bij een waterpeil van tenminste 490cm NAP wordt de ‘Kindertuin’ toegevoegd aan zone grijs zoals beschreven in Tabel b van artikel 1a van Bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en toepassing van de wielklem’;

 • ii.

  Bij een waterpeil van tenminste 540 cm NAP worden de parkeerplaatsen op parkeerterrein Omhoeken ingedeeld in zone grijs zoals beschreven in Tabel b van artikel 1a van Bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en toepassing van de wielklem’:

1d Tijdstip betaald parkeren

Het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

Code tijdstip

Dag

Tijd

 

 

 

Van

tot

A

maandag t/m zondag

18:30 uur

0:00 uur

B

maandag t/m zaterdag

9.00 uur

18.00 uur

C

maandag t/m zaterdag

9:00 uur

18:00 uur

D

maandag t/m zondag

18:00 uur

0:00 uur

Voor officiële feestdagen geldt hetzelfde regime als voor de zondag

Als officiële feestdag wordt aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag

1e Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren in de gebieden genoemd in tabellen c, d, e en f geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van euro 0,10, euro 0,20, euro 0,50 of euro 1,00 danwel door middel van een pinpas of door het starten en stoppen van een parkeeractie bij een provider die mobiel parkeren aanbiedt waarmee gemeente Zaltbommel een contract heeft gesloten voor deze dienst.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de rekening van de pinpas dient ten minste zo groot te zijn als nodig is, om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 4.

  Bij het starten van een parkeeractie geeft de belastingplichtige het zonenummer door dat hoort bij de betreffende parkeerlocatie. Het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd dient bij de provider te zijn geregistreerd.

BIJLAGE 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd

2a Plaats waar een parkeervergunning geldig is.

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen zijn:

Tabel a: Zone oranje assenkruis

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijden

 

Van

tot

 

 

Gamerschestraat

1

81

Zone oranje assenkruis

C en D

Gasthuisstraat

Markt

Korte Steigerstraat

Zone oranje assenkruis

C en D

Waterstraat

Lange Steigerstraat

Waalkade

Zone oranje assenkruis

C en D

Tabel b: Zone oranje

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijden

 

Van

tot

 

 

Aart Robberstraat

5

25

Zone oranje

B

Agnietenstraat

1

53

Zone oranje

B

Bolwerk de Kat

1

7

Zone oranje

B

Boschstraat

Nieuwstraat

Kon. Wilhel-minaweg

Zone oranje

B

De Laeck

2

24

Zone oranje

B

Heilige Geeststraat

3

38

Zone oranje

B

Heksenwal (inclusief parkeerterrein achter woningen Heksenwal 22-32)

2

32

Zone oranje

B

Gasthuisstraat

31

41

Zone oranje

B

Karstraat

1

43

Zone oranje

B

Kerkplein

1

30

Zone oranje

B

Kloosterstraat

1

32

Zone oranje

B

Kommerstraat

1

24

Zone oranje

B

Koningstraat

1

34

Zone oranje

B

Korte Steigerstraat

1

17

Zone oranje

B

Lange Steigerstraat

1

30

Zone oranje

B

Maasstraat

1

26

Zone oranje

B

Minnebroederstraat

1

25

Zone oranje

B

Molenwal

1

23

Zone oranje

B

Nieuwstraat

1

27

Zone oranje

B

Nonnenstraat

1

94

Zone oranje

B

Nutstuin

1

20

Zone oranje

B

Oenselsestraat

1a

52

Zone oranje

B

Oliestraat

1

68

Zone oranje

B

Omhoeken

3

13

Zone oranje

B

Oude Vischmarkt

1

19

Zone oranje

B

Regulierstraat

1

14

Zone oranje

B

Ruiterstraat

1

37

Zone oranje

B

Spiesmakerstraat

Tolstraat

1

2

13

31

Zone oranje

Zone oranje

B

B

Vismarkt

1

8

Zone oranje

B

Vogelenzang (inclusief parkeerterrein achter Vogelenzang 22)

1

57

Zone oranje

B

Waalkade

2

40

Zone oranje

B

Zandstraat

1

29

Zone oranje

B

Tabel c: Zone groen

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijden

 

Van

tot

 

 

Oude Wasserij (Waalkade)

39

45

Zone groen

B

Terrein Oude Wasserij (parkeerterrein buitenranden)

 

 

 

 

Terrein Rotterdamse Bol

-

-

Zone groen

B

Terrein Havendijk

-

-

Zone groen

B

Terrein Veerweg

1

5

Zone groen

B

Tabel d: Zone lichtgroen

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijdstip

 

Van

tot

 

 

Terrein Omhoeken (uitzondering zie 1c)

-

-

Zone lichtgroen

A

2b Tijdstip waarop met een vergunning mag worden geparkeerd

Het tijdstip waarop met een vergunning mag worden geparkeerd als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen:

Code tijdstip

Dag

Tijd

 

 

 

Van

tot

A

maandag t/m zondag

18:30 uur

0:00 uur

B

maandag t/m zaterdag

9.00 uur

18.00 uur

C

maandag t/m zaterdag

9:00 uur

18:00 uur

D

maandag t/m zondag

18:00 uur

0:00 uur

Voor officiële feestdagen geldt hetzelfde regime als voor de zondag

Als officiële feestdag wordt aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag

BIJLAGE 3 Plaatsen waar met een vergunning of parkeerkraskaart moet worden geparkeerd

3a Plaats waar met een parkeervergunning of parkeerkraskaart moet worden geparkeerd.

De plaatsen waar moet worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, of een parkeerkraskaart als bedoeld in artikel 2, onderdeel c van de Verordening parkeerbelastingen en als bedoeld in artikel B, onderdeel 1 en 2 van de Parkeerverordening zijn:

Tabel a: Zone oranje

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijdstip

 

Van

tot

 

 

Aart Robberstraat

5

25

Zone oranje

D

Agnietenstraat

1

53

Zone oranje

D

Bolwerk de Kat

1

7

Zone oranje

D

Boschstraat

Nieuwstraat

Kon. Wilhel-minaweg

Zone oranje

D

De Laeck

2

24

Zone oranje

D

Heilige Geeststraat

3

38

Zone oranje

D

Heksenwal (inclusief parkeerterrein achter Heksenwal 22-32)

2

32

Zone oranje

D

Gasthuisstraat

31

41

Zone oranje

D

Karstraat

1

43

Zone oranje

D

Kerkplein

1

30

Zone oranje

D

Kloosterstraat

1

32

Zone oranje

D

Kommerstraat

1

24

Zone oranje

D

Koningstraat

1

34

Zone oranje

D

Korte Steigerstraat

1

17

Zone oranje

D

Lange Steigerstraat

1

30

Zone oranje

D

Maasstraat

1

26

Zone oranje

D

Minnebroederstraat

1

25

Zone oranje

D

Molenwal

1

23

Zone oranje

D

Nieuwstraat

1

27

Zone oranje

D

Nonnenstraat

1

94

Zone oranje

D

Nutstuin

1

20

Zone oranje

D

Oenselsestraat

1a

52

Zone oranje

D

Oliestraat

1

68

Zone oranje

D

Omhoeken

3

13

Zone oranje

D

Oude Vischmarkt

1

19

Zone oranje

D

Regulierstraat

1

14

Zone oranje

D

Ruiterstraat

1

37

Zone oranje

D

Spiesmakerstraat

1

13

Zone oranje

D

Tolstraat

2

31

Zone oranje

D

Vismarkt

1

8

Zone oranje

D

Vogelenzang (inclusief parkeerterrein achter Vogelenzang 22)

1

57

Zone oranje

D

Waalkade

2

40

Zone oranje

D

Zandstraat

1

29

Zone oranje

D

3b Tijdstip vergunningsplicht

Het tijdstip waarop de vergunningsplicht geldt als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen of het tijdstip waarop de parkeerkraskaart geldt als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen en als bedoeld in artikel B, onderdeel 1 en 2 van de Parkeerverordening:

Code tijdstip

Dag

Tijd

 

 

 

Van

tot

D

maandag t/m zondag

18.00 uur

0.00 uur

 

BIJLAGE 4 Plaats, tijdstip en wijze van parkeren met een parkeerkraskaart

4a Plaats van parkeren met een parkeerkraskaart

De parkeerduur met een parkeerkraskaart is maximaal 4 uur. De plaatsen waarop met een parkeerkraskaart geparkeerd mag worden als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen zijn:

Tabel a: Zone oranje assenkruis

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijden

 

Van

tot

 

 

Gamerschestraat

1

81

Zone oranje assenkruis

C en D

Gasthuisstraat

Markt

Korte Steigerstraat

Zone oranje assenkruis

C en D

Waterstraat

Lange Steigerstraat

Waalkade

Zone oranje assenkruis

C en D

Tabel b: Zone oranje

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijden

 

Van

tot

 

 

Aart Robberstraat

5

25

Zone oranje

B

Agnietenstraat

1

53

Zone oranje

B

Bolwerk de Kat

1

7

Zone oranje

B

Boschstraat

Nieuwstraat

Kon. Wilhel-minaweg

Zone oranje

B

De Laeck

2

24

Zone oranje

B

Heilige Geeststraat

3

38

Zone oranje

B

Heksenwal (inclusief parkeerterrein achter Heksenwal 22-32)

2

32

Zone oranje

B

Gasthuisstraat

31

41

Zone oranje

B

Karstraat

1

43

Zone oranje

B

Kerkplein

1

30

Zone oranje

B

Kloosterstraat

1

32

Zone oranje

B

Kommerstraat

1

24

Zone oranje

B

Koningstraat

1

34

Zone oranje

B

Korte Steigerstraat

1

17

Zone oranje

B

Lange Steigerstraat

1

30

Zone oranje

B

Maasstraat

1

26

Zone oranje

B

Minnebroederstraat

1

25

Zone oranje

B

Molenwal

1

23

Zone oranje

B

Nieuwstraat

1

27

Zone oranje

B

Nonnenstraat

1

94

Zone oranje

B

Nutstuin

1

20

Zone oranje

B

Oenselsestraat

1a

52

Zone oranje

B

Oliestraat

1

68

Zone oranje

B

Omhoeken

3

13

Zone oranje

B

Oude Vischmarkt

1

19

Zone oranje

B

Regulierstraat

1

14

Zone oranje

B

Ruiterstraat

1

37

Zone oranje

B

Spiesmakerstraat

1

13

Zone oranje

 

B

Tolstraat

2

31

Zone oranje

B

Vismarkt

1

8

Zone oranje

B

Vogelenzang (inclusief parkeerterrein achter Vogelenzang 22)

1

57

Zone oranje

B

Waalkade

2

40

Zone oranje

B

Zandstraat

1

29

Zone oranje

B

Tabel c: Zone groen

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijden

 

Van

tot

 

 

Oude Wasserij (Waalkade)

39

45

Zone groen

B

Terrein Oude Wasserij (parkeerterrein buitenranden)

-

-

Zone groen

B

Terrein Rotterdamse Bol

-

-

Zone groen

B

Terrein Havendijk

-

-

Zone groen

B

Terrein Veerweg

1

5

Zone groen

B

Tabel d: Zone lichtgroen

Straatnaam:

Straatdeel:

 

Gebied

Tijden

 

Van

tot

 

 

Terrein Omhoeken (uitzondering zie 1c)

-

-

Zone lichtgroen

A

4b Tijdstip parkeren met een parkeerkraskaart

Het tijdstip waarop met een parkeerkraskaart geparkeerd mag worden als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen zijn:

 

Code tijdstip

Dag

Tijd

 

 

 

Van

tot

A

maandag t/m zondag

18:30 uur

0:00 uur

B

maandag t/m zaterdag

9.00 uur

18.00 uur

C

maandag t/m zaterdag

9:00 uur

18:00 uur

D

maandag t/m zondag

18:00 uur

0:00 uur

Voor officiële feestdagen geldt hetzelfde regime als voor de zondag

Als officiële feestdag wordt aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag

4c Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het parkeren met een parkeerkraskaart in de gebieden genoemd in tabel a, b, c en d geschiedt door open krassen of aankruisen van de dag, datum, maand, uur en minuten en het invullen van het kenteken op een parkeerkraskaart.

 • 2.

  Na het openkrassen of aankruisen dient de parkeerkraskaart uit het parkeerkraskaartenboekje gescheurd te worden en dient de parkeerkraskaart met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.