Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2021, 221227algemeen verbindend voorschrift (verordening)Nadere regel ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaal maatschappelijke organisaties Midden-Groningen 2021-A

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

overwegende dat in de ‘Algemene Subsidieverordening Midden-Groningen 2019’ (ASV) de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

 

dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Midden-Groningen 2019 bevoegd zijn nadere regels vast te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie worden beschreven;

 

overwegende dat de Covid-19 pandemie van grote invloed is op het culturele- en maatschappelijke leven, organisaties en instellingen zwaar getroffen worden door de Covid-19 pandemie en die hierdoor in hun voortbestaan worden bedreigd;

 

besluiten vast te stellen de volgende:

 

Nadere regel ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaal maatschappelijke organisaties Midden-Groningen 2021-A

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Covid-19 maatregelen: alle maatregelen die door het Rijk en de veiligheidsregio omwille van de veiligheid zijn gesteld om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan;

 • b.

  Covid-19 pandemie: de periode dat het Covid-19 virus actief is in onze samenleving en dit gevolgen heeft voor de financiële situatie voor instellingen en organisaties;

 • c.

  Subsidieplafond: een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

De subsidie moet gezien worden als een aanvulling op de noodmaatregelen die door rijk en provincie naar aanleiding van de coronacrisis zijn gefaciliteerd. Voordat een subsidie kan worden verleend, dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep te hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk te hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

 

Artikel 3 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is tegemoetkomen aan de schade die culturele en sociaal maatschappelijke organisaties lijden als gevolg van de Covid-19 maatregelen die zijn ingesteld door de Rijksoverheid in de periode 15 maart 2020 tot 1 oktober 2021.

 

Het college kan deze periode verlengen indien zij dit noodzakelijk acht in verband met het voortduren van de maatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie.

 

Artikel 4 Aanvraag compensatie 2020

In afwijking van artikel 7 ASV dient de aanvraag die betrekking heeft op schade ten gevolge van Covid-19 in het jaar 2020 vóór 1 maart 2021 te worden ingediend met een voor deze regeling vastgesteld aanvraagformulier en onder overleggen van de gevraagde bewijsstukken uit artikel 6.3 van deze regeling. Aanvragen die na 1 maart 2021 worden ingediend voor het jaar 2020 worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 5 Aanvraag compensatie 2021

In afwijking van artikel 7 ASV dient de aanvraag die betrekking heeft op schade ten gevolge van Covid-19 in het jaar 2021 vóór 1 oktober 2021 te worden ingediend met een voor deze regeling vastgesteld aanvraagformulier en onder overleggen van de gevraagde bewijsstukken uit artikel 6.3 van deze regeling. Aanvragen die na 1 oktober 2021 worden ingediend voor het jaar 2021 worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 6 Voorwaarden aanvraag

 • 1.

  Het voortbestaan van de organisatie wordt bedreigd wanneer er geen financiële compensatie plaatsvindt.

 • 2.

  De aanvrager heeft, waar mogelijk, gebruik gemaakt van de landelijke en provinciale regelingen die mogelijk waren/zijn.

 • 3.

  De aanvrager toont de invloed van de Covid-19 maatregelen aan met een zo volledig mogelijk financieel overzicht van 2019 en 2020, zoals

  • a.

   prognose uitgave en inkomsten zonder de Covid-19 maatregelen;

  • b.

   prognose inkomstenderving als gevolg van de Covid-19 maatregelen;

  • c.

   overzicht van al ontvangen steunmaatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie;

  • d.

   overzicht van getroffen maatregelen door de aanvragen om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

 

Artikel 7 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  kosten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voor 15 maart 2020 en na 1 oktober 2021;

 • 2.

  kosten die gecompenseerd kunnen worden vanuit een andere regeling;

 • 3.

  kosten die geen verband houden met de financiële problematiek die is ontstaan door de Covid-19 pandemie.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

Het college heeft een subsidieplafond van € 368.000,- per jaar voor deze regeling vastgesteld.

 

Artikel 9 Verdeelcriteria

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Als het subsidieplafond wordt bereikt, krijgt de betreffende laatste aanvrager subsidie tot aan dat plafond.

 

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

Aan de te verlenen subsidies zijn, naast de inhoudelijke voorwaarden, de volgende maximale plafonds van kracht:

 • 1.

  aanvragen tot € 5.000 worden in zijn geheel vergoed;

 • 2.

  aanvragen hoger dan € 5.000 worden tot maximaal 50% van het tekort vergoed.

 

Artikel 11 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 9 van de ASV kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • 1.

  De aanvraag geen directe relatie heeft met de bestrijding van de negatieve gevolgen van de Covid-19 maatregelen;

 • 2.

  De aanvraag gericht is op het aanvullen van (geoormerkte) reserves.

 

Artikel 12 Beslistermijn

Het college beslist, op grond van artikel 8, lid 3 van de ASV, uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 

Voor het verstrijken van deze termijn kan het college de beslistermijn eenmalig verdagen met 8 weken.

 

Artikel 13 Subsidievaststelling

 • 1.

  Subsidies tot en met € 5.000 worden door burgemeester en wethouders direct verleend en vastgesteld. Controle van de besteding van de subsidie vindt steekproefsgewijs plaats. Achteraf kan aanvrager worden verzocht informatie te verstrekken over de besteding van de subsidie.

 • 2.

  Bij subsidies van meer dan € 5.000 dient aanvrager uiterlijk 1 oktober 2021, een aanvraag tot vaststelling in. Uit de aanvraag dient te blijken dat de subsidie is besteed overeenkomstig de in deze regeling gestelde voorwaarden en eisen.

 • 3.

  Indien uit de aanvraag niet voldoende duidelijk wordt dat de middelen zijn besteed overeenkomstig de in deze regeling gestelde voorwaarden en eisen, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

Door het college kan van de artikelen in deze subsidieregeling worden afgeweken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of subsidieontvanger, gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere regel ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaal maatschappelijke organisaties Midden-Groningen 2021-A.

 • 2.

  De nadere regel ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaal maatschappelijke organisaties Midden-Groningen 2021 komt te vervallen, met dien verstande dat deze in werking blijft voor aanvragen die op basis van deze nadere regel zijn verstrekt.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt.

 • 4.

  Op aanvragen compensatie 2021 is deze nadere regel van toepassing.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen op 6 juli 2021

A. Hoogendoorn, burgemeester,

H. Mulder, secretaris