Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de pui op het perceel Hornderweg 11, 1676GP Twisk (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 5 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000006 voor het vervangen van de puiaan deHornderweg 11, 1676GP Twisk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • verbouwen, onderhouden, restaureren, slopen of verplaatsen van een monument

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.

Naar boven