Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling circulaire initiatieven)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie van 29 juni 2021; registratienummer 21/0011141;

 

gelet op de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende, dat het gewenst is activiteiten te stimuleren van innovatieve ondernemers die bijdragen aan circulair gebruik van grondstoffen, waarbij het product telkens opnieuw en zo hoogwaardig mogelijk kan worden ingezet binnen de kringloop van productie – gebruik – hergebruik en waarbij een grondstof zoveel mogelijk zijn waarde behoudt;

 

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  circulair gebruik: het gebruik van producten en materialen waarvan de grondstoffen later weer gebruikt worden;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

 • -

  onderneming: een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het circulair gebruik in Rotterdam.

 • 2.

  De activiteiten dragen aantoonbaar bij indien aan één of meerdere van de onderstaande eisen wordt voldaan:

  • a.

   het verminderen van het primaire grondstoffengebruik, door:

   • 1°.

    het afwijzen en heroverwegen van een product door het overbodig te maken hetzij het gebruik te intensiveren;

   • 2°.

    het verminderen van grondstoffengebruik door efficiënter om te gaan met grondstoffen tijdens productie en gebruik;

   • 3°.

    het hergebruiken van een afgedankt nog goed product in dezelfde functie door een andere gebruiker;

  • b.

   het hoogwaardig hergebruiken van reststromen, door:

   • 1°.

    het repareren en onderhouden van een kapot product voor gebruik in dezelfde functie, het opknappen hetzij moderniseren van een oud product, onderdelen van afgedankte producten gebruiken in een nieuw product met dezelfde of een andere functie;

   • 2°.

    het verwerken van materialen tot andere grondstoffen of producten;

  • c.

   het stimuleren van het circulaire gedrag van Rotterdammers om:

   • 1°.

    te kiezen voor circulaire alternatieven bij de aanschaf van producten;

   • 2°.

    producten te delen in plaats van te bezitten;

   • 3°.

    producten op de juiste manier af te danken, zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof;

   • 4°.

    minder voedsel te verspillen.

 • 3.

  Subsidies worden beoordeeld en krijgen punten toebedeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   bijdrage aan de doelstellingen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, (maximaal 30 punten);

  • b.

   vernieuwing: een initiatief, product, dienst of activiteit wordt nog niet op reguliere basis in Rotterdam, of een deel van Rotterdam, ingezet (maximaal 30 punten);

  • c.

   impact: de activiteiten hebben een direct effect op Rotterdammers of organisaties in Rotterdam (maximaal 20 punten);

  • d.

   schaalbaarheid en herhaalbaarheid: de activiteiten sorteren na afloop van de projectperiode een indirect effect, de activiteiten kunnen opnieuw ondernomen worden of er kan worden voortgebouwd op de activiteiten (maximaal 20 punten).

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder een startende onderneming een rechtspersoon die:

  • a.

   minder dan vijftig werknemers in dienst heeft;

  • b.

   niet langer dan tien jaar in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staat.

 • 2.

  Een aanvraag voor een subsidie kan uitsluitend worden ingediend door een rechtspersoon die aangemerkt kan worden als startende onderneming en geen eenmanszaak, freelancer of ZZP-constructie is.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijk gemaakt kosten, die resteren na aftrek van directe en indirecte bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

 • 3.

  De btw over de gesubsidieerde kosten komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 5.000 per aanvrager.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze subsidieregeling is in totaal een subsidieplafond van € 100.000 beschikbaar.

 • 2.

  Het subsidiedeelplafond bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   2021: € 50.000;

  • b.

   2022: € 50.000.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend na een voorgesprek met een medewerker van het programma Rotterdam Circulair.

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt via www.rotterdam.nl/subsidies ingediend onder gebruikmaking van eHerkenning met het digitale aanvraagformulier.

 • 3.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

  Een aanvraag voor subsidieverlening is volledig indien:

  • a.

   de aanvrager gebruik maakt van het digitale aanvraagformulier;

  • b.

   het aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld;

  • c.

   alle gevraagde gegevens en bescheiden zijn bijgevoegd.

 • 4.

  Met het aanvraagformulier wordt in ieder geval de volgende informatie verstrekt:

  • a.

   een ingevuld plan van aanpak dat ten minste de volgende elementen bevat:

   • 1°.

    een projectplan waarin wordt ingegaan op de problematiek, aanleiding, doelstelling, de uit te voeren activiteiten, taken en resultaten en een planning;

   • 2°.

    een sluitende begroting, indien van toepassing een opgave van de aanvragen die bij derden zijn ingediend voor een subsidie, sponsoring of een vergoeding voor dezelfde activiteiten;

   • 3°.

    een toelichting op de competenties van de aanvrager;

   • 4°.

    een toelichting op de te scoren onderdelen: bijdrage aan de doelstellingen zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, vernieuwing, impact, schaalbaarheid en herhaalbaarheid;

  • b.

   bewijs waaruit blijkt dat de uitvoerende partij minder dan 50 FTE in dienst heeft en niet langer dan 10 jaar bestaat;

  • c.

   bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat de uitvoerende partij geen eenmanszaak, freelancer of ZZP-constructie is;

  • d.

   een ingevulde de-minimisverklaring.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Aanvragen voor het kalenderjaar 2021 kunnen worden ingediend tot en met 15 november 2021.

 • 2.

  Aanvragen voor het kalenderjaar 2022 kunnen worden ingediend van 1 januari tot en met 15 november 2022.

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidieverlening kan worden geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager in het lopende kalenderjaar al eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze subsidieregeling;

  • b.

   de aanvrager al eerder op grond van deze subsidieregeling subsidie heeft ontvangen voor de in artikel 3 genoemde activiteiten;

  • c.

   de aanvrager in de twee kalenderjaren voor het lopende kalenderjaar subsidie heeft ontvangen voor de in artikel 3 genoemde activiteiten op grond van de Subsidieregeling CityLab010;

  • d.

   de aanvraag niet meer dan 15 punten scoort voor de criteria als genoemd artikel 3, derde lid, onderdelen a en b;

  • e.

   de aanvraag wordt beoordeeld met een totaalscore van minder dan 50 punten voor de criteria genoemd in artikel 3, derde lid.

Artikel 12 Verplichtingen subsidieontvanger

Binnen drie maanden na het verlenen van de subsidie wordt aangevangen met de subsidiabele activiteiten.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 15 juli 2021 en vervalt op 1 juli 2023.

 • 2.

  Deze subsidieregeling blijft van toepassing op tijdige aangevraagde en toegekende subsidieaanvragen.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling circulaire initiatieven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 1 juli 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting Subsidieregeling circulaire initiatieven

Doel van de regeling

Het doel van de Subsidieregeling circulaire initiatieven is om activiteiten te stimuleren van innovatieve ondernemers die bijdragen aan circulair gebruik van grondstoffen in Rotterdam, waarbij een product of materiaal telkens opnieuw en zo hoogwaardig mogelijk kan worden ingezet binnen de kringloop van productie – gebruik – hergebruik. Grondstoffen behouden hierbij zoveel mogelijk hun waarde.

 

De regeling is primair gericht op creatieve, innovatieve initiatieven die bijdragen aan de twee hoofddoelen van het Programma Rotterdam Circulair: het vergroten van het circulair gedrag van Rotterdammers en het verankeren van circulaire principes in de economie. De regeling is bedoeld om activiteiten te steunen die grondstoffengebruik verminderen, afval voorkomen en de vestiging van circulaire initiatieven in de stad bevorderen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 3 Activiteiten

De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen dragen bij aan het verminderen van het primaire grondstoffengebruik, het hoogwaardig hergebruiken van reststromen, of het stimuleren van circulair gedrag van Rotterdammers.

 

Om tot een verdeling van de subsidie te komen wordt er gewerkt met een puntensysteem. Voor de vier onderdelen a tot d in dit artikel worden punten toebedeeld. In artikel 11 lid 1 sub d en e zijn de drempelscores opgenomen voor het toekennen van de subsidie op basis van het aantal behaalde punten. Subsidie wordt alleen toegekend bij een minimumscore van 50 uit maximaal 100 punten. Daarnaast wordt met extra aandacht gekeken naar in hoeverre de aanvrager activiteiten onderneemt die bijdragen aan de doelstellingen van deze regeling, en hoe vernieuwend de activiteiten zijn.

 

Dit is als volgt uitgedrukt in het puntensysteem. Voor de onderdelen in artikel 3 lid 3 sub a. bijdrage aan de doelstellingen en sub b. vernieuwing is het minimumaantal punten voor toekennen van de subsidie per onderdeel 15 (maximaal 30 per onderdeel). Daarnaast wordt de subsidie alleen verleend als de opgetelde score op de vier onderdelen minimaal 50 (maximaal 100 in totaal) is.

 

Het doel is om het circulair gebruik van grondstoffen in Rotterdam te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het vervaardigen van nieuwe producten uit afvalstromen, afval voorkomen bij het maken van nieuwe producten of zuiniger omgaan met materialen op het gebied van consumptiegoederen, bouwmaterialen, organische stromen en voedsel.

 

Artikel 4 Doelgroep

Een aanvraag kan ingediend worden door een rechtspersoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan midden- en kleinbedrijven, een start-up, scale-up, vereniging of stichting. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Om nieuwe kleinschalige initiatieven in de stad te steunen is de regeling specifiek gericht opstartende ondernemingen. Daarom kan er alleen subsidie aangevraagd worden door rechtspersonen die minder dan 50 werknemers in dienst hebben en niet langer dan 10 jaar bestaat.

 

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De kosten die voor subsidie in aanmerkingen komen zijn kosten die bijdragen aan de doelstelling van de subsidieregeling. De kosten zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten en kunnen als redelijk of marktconform worden aangemerkt. De noodzaak en redelijkheid van de voorgestelde kosten worden beoordeeld op basis van de ingediende begroting.

 

Artikel 9 Aanvraag

Om te kijken hoe een aanvraag zo kansrijk mogelijk kan worden ingediend houdt de aanvrager een voorgesprek met een medewerker van het programma Rotterdam Circulair.

 

Alleen aanvragen die via het digitale aanvraagformulier binnen komen kunnen in behandeling worden genomen. De aanvrager vult een plan van aanpak in om een toelichting te geven op de verschillende onderdelen zoals genoemd in het vierde lid. Op die manier kan er inzicht gegeven worden in het projectplan, de competenties van de aanvrager, de aansluiting van de activiteiten op de doelstellingen en de beoogde impact.

 

Er wordt niet gewerkt met vastgestelde aanvraagrondes per jaar. Het is dus mogelijk om doorlopend gedurende het jaar aanvragen in te dienen, tot en met 15 november van het betreffende kalenderjaar.

 

 

Naar boven