Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 218728algemeen verbindend voorschrift (verordening)Eerste verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2021

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

 

 • -

  gezien het initiatiefvoorstel van de Werkgroep doorontwikkeling vergaderstructuur en vergadercultuur d.d. 27 mei 2021 inzake bovengenoemd onderwerp;

 • -

  gelet op gelet op de artikelen 95 tot en met 99 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

Besluit:

 

de “Eerste verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2021” vast te stellen;

artikel I. artikel 2 komt te luiden als volgt:

 

artikel 2. Commissies

 • 1.

  Alle raadsleden en de door de raad benoemde burgerfractieleden zijn lid van de commissies als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van orde van de raad van Gulpen-Wittem 2021.

 • 2.

  Voor het vaststellen van de presentie bij een vergadering van deze commissies geldt de in artikel 45 van het Reglement van orde van de raad van Gulpen-Wittem 2021 bedoelde presentielijst.

Artikel II. Artikel 3 komt te luiden als volgt:

 

artikel 3. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en de commissies

 • 1.

  Met in achtneming van het gestelde van deze verordening ontvangen raads- en commissieleden de vergoedingen als bedoeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Commissievoorzitters als bedoeld in artikel 40 van het Reglement van orde van de raad van Gulpen-Wittem 2021 die geen raads- of burgerfractielid zijn, ontvangen het tweevoud van de vergoeding per vergadering dat commissieleden toekomt.

artikel III. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2021.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2021.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 27 mei 2021

de raadsgriffier,

mr. R. Reichrath.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.

Toelichting op de Eerste verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2021

Door de gemeenteraad is een nieuw Reglement van Orde vastgesteld. Dit maakt het noodzakelijk dat de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2021 daarop wordt aangepast.

 

Artikel I van deze verordening regelt de wijziging van artikel 2 van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2021. In de huidige tekst is sprake van het sprekersplein dat in het nieuwe Reglement van Orde wordt vervangen door commissies. De tekst in de onderhavige verordening is daar op aangepast.

 

In artikel II wordt artikel 3 van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2021 aangepast. Het voornemen bestaat dat er gewerkt gaat worden met externe commissievoorzitters. Indien dat het geval is dan ontvangen deze externe voorzitters het dubbele presentiegeld.

 

In artikel III is geregeld dat deze wijzigingsverordening in werking treedt op 1 september 2021, dat is gelijktijdig met het nieuw Reglement van Orde. Ook staat in dit artikel de citeertitel van de wijzigingsverordening.

Bijlage: Tekst van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2021 na wijziging.

 

artikel 1. Definitiebepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de gemeente: de gemeente Gulpen-Wittem.

 • b.

  raadslid: lid van de gemeenteraad van de gemeente.

 • c.

  commissielid: lid van een commissie van de gemeente als bedoeld in de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet, dat niet tevens raadslid van de gemeente is.

 • d.

  griffier: de griffier van de gemeente, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

artikel 2. Commissies

 • 1.

  Alle raadsleden en de door de raad benoemde burgerfractieleden zijn lid van de commissies als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van orde van de raad van Gulpen-Wittem 2021.

 • 2.

  Voor het vaststellen van de presentie bij een vergadering van deze commissies geldt de in artikel 45 van het Reglement van orde van de raad van Gulpen-Wittem 2021 bedoelde presentielijst.

artikel 3. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en de commissies

 • 1.

  Met in achtneming van het gestelde van deze verordening ontvangen raads- en commissieleden de vergoedingen als bedoeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Commissievoorzitters als bedoeld in artikel 40 van het Reglement van orde van de raad van Gulpen-Wittem 2021 die geen raads- of burgerfractielid zijn, ontvangen het tweevoud van de vergoeding per vergadering dat commissieleden toekomt.

artikel 4. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen buiten de gemeente

 • 1.

  Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden aan een raads- of commissielid vergoed:

  • a.

   de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b.

   bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt.

 • 2.

  Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur, worden aan een raadslid of commissielid bij gebruik van eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed.

 • 3.

  Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4.

  Als een raadslid of commissielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5.

  De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of commissielid maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.

artikel 5. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

 • 1.

  Een raadslid wordt eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats die is opengevallen als gevolg van tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, op grond van artikel X12 van de Kieswet.

artikel 6. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en commissieleden

 • 1.

  Een raads- of commissielid dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  De griffier beslist op de aanvraag op basis van bewijsstukken, overeenkomstig het tweede lid.

 • 4.

  In voorkomende gevallen kan de griffier de aanvraag ter beslissing voorleggen aan de vergadering van fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen op basis van meerderheid van stemmen.

artikel 7. Informatie- en communicatievoorzieningen raads- en commissieleden

 • 1.

  Het fractievoorzittersoverleg bepaalt welke informatie- dan wel communicatievoorzieningen raads- en commissieleden door de gemeente ter beschikking gesteld krijgen voor zover dat voor het functioneren als raads- of commissieleden noodzakelijk is.

 • 2.

  Een raads- of commissielid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 3.

  Een raads- of commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

artikel 8. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

artikel 9. Betaling vaste vergoedingen

Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van de vergoeding van commissieleden, bedoeld in artikel 3.4.1 het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per kwartaal plaats met inachtneming van een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

 

artikel 10. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur of

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen drie maanden na factuurdatum of betaling door raads- of commissieleden ingediend bij de griffier.

 • 4.

  Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan raads- of commissieleden zo spoedig mogelijk na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

artikel 11. Intrekking oude verordening

De Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2017 wordt ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de voorzieningen voor wethouders totdat hiervoor een nieuwe regeling is vastgesteld.

 

artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2021 en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gulpen-Wittem 2021.