Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 218042verkeersbesluit of -mededelingOpheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Cookstraat

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

0verwegende

In de Cookstraat is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aangelegd voor het voertuig met het kenteken 75-DS-SF. Inmiddels is de gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats overleden. Een bekende (van de gebruiker) heeft daarom een verzoek ingediend voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Is het gewenst om

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Cookstraat (kenteken 75-DS-SF) op te heffen.

 

Motivering

De gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats is overleden. Door het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan deze weer door anderen worden gebruikt.

 

Belangenafweging

Met de belangen van de bewoners en bedrijven is voldoende rekening gehouden. De gemeentelijke belangen worden door het nemen van de maatregelen niet geschaad. Ook ontstaat er geen onduidelijke /onveilige verkeerssituatie.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. De Cookstraat is in beheer bij de gemeente Heerlen.

Besluiten

1. Door het verwijderen van bord E06 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 inclusief het onderbord, de gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van het voertuig met het kenteken 75-DS-SF in de Cookstraat op te heffen.

2. Het eerdere verkeersbesluit omtrent de aanleg van deze gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te trekken.

 

Heerlen, 24-06-2021

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeer,

R.M.H. Schmeitz,

 

Ter inzage legging en bezwaar:

 

Het verkeersbesluit lig t tijdens de beroepstermijn ter inzage aan de balie van de gemeente (tijdelijk gevestigd aan Burg. van Grunsvenplein 145 te Heerlen).

Het Klantcontactcentrum van Team Burgerzaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen is vanwege Coronamaatregelen tijdelijk gesloten.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax: (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

Bijlagen: -