Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 217490verkeersbesluit of -mededelingGehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Keerweg 90

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

0verwegende

 

Aanvrager dient in redelijkheid niet in staat te zijn met de gebruikelijke hulpmiddelen (rollator, stok, prothese), zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken dient aanvrager een aantoonbare loopbeperking te hebben die blijvend is.

Uit een onderzoek in de directe omgeving naar de parkeerdruk moet blijken dat er binnen een loopafstand van 100 meter geen vrije parkeerplaats beschikbaar is.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Is het gewenst om

in de Keerweg ter hoogte van huisnummer 90 gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren c.q. in te richten.

 

Motivering

Aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart verstrekt door de gemeente Heerlen waaruit blijkt dat aanvrager een aantoonbare loopbeperking heeft en niet in staat is zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Uit parkeerdruk onderzoek is gebleken dat er onvoldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de woning van betrokkene is. Voorts is gebleken dat betrokkene geen eigen parkeergelegenheid heeft.

 

Belangenafweging

De gemeentelijke belangen om gehandicapte burgers te faciliteren c.q. de belangen van de aanvrager om deel te kunnen nemen aan het algemeen maatschappelijk verkeer wegen zwaarder dan de belangen van overige belanghebbenden.

Door het treffen van de maatregel worden overige belanghebbenden niet onevenredig benadeeld omdat er voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn voor valide weggebruikers.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. De Keerweg is in beheer bij de gemeente Heerlen.

Een aanvraag is binnengekomen voor een reservering van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij de woning Keerweg 90 te Heerlen voor het motorvoertuig met kenteken SZ-013-T.

Besluiten

Door plaatsing van bord E06 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord een gehandicapten parkeerplaats te reserveren ten behoeve van het voertuig met het kenteken SZ-013-T in de Keerweg ter hoogte van huisnummer 90 zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 

Heerlen, 24-06-2021

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeer,

R.M.H. Schmeitz,

 

Ter inzage legging en bezwaar:

 

Het verkeersbesluit + tekening liggen tijdens de beroepstermijn ter inzage aan de balie van de gemeente (tijdelijk gevestigd aan Burg. van Grunsvenplein 145 te Heerlen).

Het Klantcontactcentrum van Team Burgerzaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen is vanwege Coronamaatregelen tijdelijk gesloten.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax: (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

Bijlagen:

Tek ening Aanvraag GPP Keerweg 90, 6418 AE Heerlen , Kenteken : SZ-013-T , dd. 23 -0 6 -2021 .