Verlenging aanwijzing veiligheidsrisicogebied preventief fouilleren

De burgemeester van de gemeente Zaanstad,

 

Gelet op:

 • Artikel 2:76 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) Zaanstad 2013

 

Besluit:

 

 

 • 1.

  De volgende gebieden (zoals aangegeven op bij dit besluit behorende tekening) aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied als bedoeld in artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zaanstad:

  • het centrumgebied van Zaandam (inclusief Russische buurt) en de wijk Poelenburg;

  • de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven daaronder begrepen en met inbegrip van deze wegen.

 • 2.

  Dit besluit in werking te laten treden op 5 juli 2021 en van kracht te laten zijn tot 1 juli 2022.

 

Aldus vastgesteld op 5 juli 2021,

J. Hamming, burgemeester

 

Kaart met gebiedsaanduiding van het veiligheidsrisicogebied

Het gebied Poelenburg wordt begrensd door:

- de W. van Hallstraat en de Twiskeweg in het noorden;

- de gemeentegrens met Oostzaan in het oosten;

- de Zuidervaart in het zuiden;

- de Gouw in het westen.

 

Het Centrum (inclusief Russische buurt) gebied wordt begrensd door:

van het Papenpad tot en met de Oostzijde, via de Oostzijde tot aan de Bloemgracht, Bloemgracht, de H. Gerhardstraat, de Klaas Katerstraat, de Klaas Kanstraat, de Touwslagerstraat tot aan ter hoogte van de Burcht, de Zuiddijk, de Schuberstraat tot aan de Zaan, de Zaan tot aan de Provincialeweg, Schiethavenkanaal tot aan de Albert Heijnweg, het spoor langs de Houtveldweg tot aan het Papenpadsloot, en afsluitend tot aan het Papenpad.

 

Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken vanaf de datum waarop deze brief is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad. Dit kan digitaal. Ga daarvoor naar www.zaanstad.nl en tik uw zoekterm in “bezwaar tegen besluit indienen”. Voor het digitaal indienen van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Schrijft u liever een brief? Richt uw bezwaarschrift dan aan Gemeente Zaanstad, t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Zet in uw bezwaarschrift de datum van uw bezwaarschrift, uw naam, adres en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit en het kenmerk van deze brief. Ook ondertekent u uw bezwaarschrift. Stuur ook het besluit mee, dan kunnen wij u sneller helpen. Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift ook uw telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Meer informatie over de bezwarenprocedure staat in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ Deze kunt u kosteloos downloaden vanaf de website www.Rijksoverheid.nl of bestellen op telefoonnummer 1400. Het indienen van een bezwaar of beroep schort de werking van dit besluit niet op. In het geval onverwijlde spoed dit vereist, kan tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland. Voor het behandelen van het verzoek wordt griffiegeld geheven. Alvorens een verzoek in te dienen is het raadzaam via telefoonnummer 14075 contact op te nemen de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Zaanstad.

Naar boven