Gemeenteblad van Someren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenGemeenteblad 2021, 216410ander besluit van algemene strekkingReglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Centrum Someren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

overwegende dat:

De gemeenteraad op 10 december 2020 de Verordening op de Bedrijveninvesteringszone Centrum Someren heeft vastgesteld;

Deze verordening pas in werking treedt als van voldoende steun zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet BIZ is gebleken

 

gelet op de Wet op de Bedrijveninvesteringszone

 

besluit:

 

Vast te stellen het Reglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Centrum Someren

 

 

Besluit College van BenW

 

 

 

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

 • 1.

  Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting voor de Bedrijveninvesteringszone

 • (BIZ) Centrum Someren op aan de afdeling Beleid;

 • 2.

  Het tellen van de stemmen vindt plaats in aanwezigheid van een medewerker van het team

Beleid, een controller en een notaris.

 • 3.

  De draagvlakmeting staat onder toezicht van de afdelingsmanager Beleid.

 • 4.

  De notaris maakt een verslag op over de uitslag van de draagvlakmeting.

 •  

Artikel 2 Bijdrageplichtige

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in het BIZ-gebied Centrum Someren wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtige worden aangemerkt de gebruiker, zijnde degene die blijkens de bij de gemeente op dat moment bekende gegevens een onroerende zaak in de beoogde bedrijveninvesteringszone Centrum Someren gebruikt of daarvan het genot heeft.

 • 3.

  De gemeente stelt een lijst vast van bijdrageplichtigen met bijbehorende WOZ-waarde(n),

zoals vastgesteld per 1 januari 2021.

 

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stemformulieren.

 • 2.

  Elk stemformulier bevat de identificerende gegevens van het WOZ-object.

 • 3.

  De stemformulieren worden met een begeleidende brief en een antwoordenvelop toegezonden aan de bij de gemeente bekende gebruiker van het WOZ-object.

 • 4.

  Het stemformulier dient door de bijdrageplichtige in de gesloten antwoordenvelop ingeleverd te worden bij:

Notaris van Kaam

Witvrouwenbergweg 8A

5711 CN Someren

 • 5.

  Het stemformulier moet uiterlijk 2 juli 2021 bij het notariskantoor zijn ingeleverd.

 • 6.

  Als het stemformulier zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige de gemeente verzoeken om een nieuw stembiljet. Het nieuw uitgereikte stembiljet wordt gemarkeerd en geldt als het enig geldig uitgereikte stembiljet.

 

Artikel 4 Ongeldigheid Stembiljet

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet:

a) waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

b) dat blanco retour is ontvangen;

d) dat niet ondertekend is;

e) dat anderszins foutief is ingevuld;

f) dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen;

g) dat geopend wordt aangeleverd.

 • 2.

  Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden

uitgebracht.

 • 3.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

 

Artikel 5 Uitslag draagvlakmeting

 • 1.

  Van voldoende steun is in gevolge van artikel 5 van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones

sprake indien uit de draagvlakmeting blijkt dat:

a) ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft

uitgesproken;

b) ten minste twee derde deel daarvan zich voor inwerkingtreding heeft uitgesproken en;

c) degene die zich voor inwerkintreding hebben uitgesproken meer WOZ-waarde

vertegenwoordigen dan degenen die zich tegen de inwerkingtreding hebben uitgesproken.

 • 2.

  In verband met het in lid 1 onder a geregelde, tellen ongeldig uitgebrachte stembiljetten niet

mee.

 • 3.

  In verband met het in lid 1 onder c geregelde, geldt dat indien er voor het eerste heffingsjaar

nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de draagvlakmeting, de laatst bekende WOZwaarde gehanteerd wordt bij de toetsing aan de draagvlakeisen. In het geval dat er voor het

object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld zal dit object niet meetellen bij de bepaling van

het totaal van de WOZ-waarden in de draagvlakmeting.

 • 4.

  Zodra de notaris verslag heeft gemaakt van de uitslag van de draagvlakmeting zullen alle

lijsten en stembiljetten die hier betrekking op hebben, na vier weken worden overgedragen

aan de gemeente, die de stukken minimaal 5 jaar bewaart.

 

Artikel 6 Vaststelling en bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt door het College van B&W zo spoedig mogelijk na afloop van de draagvlakmeting vastgesteld. Na vaststelling door het college van B&W zal de uitslag bekend gemaakt worden door publicatie in ’t Contact en op de website van de gemeente. De BIZ vereniging Centrum Someren ontvangt een afschrift van de uitslag.

 

Artikel 7 Niet voorziene gevallen

De teammanager van de afdeling Beleid beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juni 2021.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Draagvlakmeting Bedrijven Investeringszone Centrum Someren

 

 

Dit reglement is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Someren op 06 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Someren,

de secretaris, de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben D. Blok