Agenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 3 februari 2021

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

Dit gebeurt schriftelijk.

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 januari 2021 , toezeggingen- en vragenlijst en de lijst moties en amendementen

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Ontwerp-VVGB voor de realisatie van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 te Oudemirdum

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 in Oudemirdum.

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 2 B.

 •  

 

6 D.

Verzoek indienen zienswijzen inzake oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Voorstel: Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van het voorgenomen besluit inzake het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 3 B.

 •  

 

7D.

Jaarverslag leerplicht 2019-2020

Voorstel: het jaarverslag leerplicht 2019-2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

 •  

 

8D.

Nota Reserves en voorzieningen

Voorstel:

 • 1.

  de nota reserves & voorzieningen 2021 vast te stellen en

 • 2.

  de reserve Duurzaamheid op te heffen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B.

 •  

 

9D.

Jaarrekeningen 2019 GR Fryslân-West en NV Empatec

Voorstel: Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 GR Fryslân-West en NV Empatec.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16B.

 •  

 

10D.

Zienswijzen kaderbrief 2022-2025 van de Veiligheidsregio Fryslân

Voorstel: In te stemmen met de kaderbrief 2020-2025 van de Veiligheidsregio Fryslân en geen zienswijzen in te dienen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17B .

 •  

 

11.

Beslút

 •  

 

12B.

Ontwerp-VVGB voor de realisatie van een mestsilo op het perceel De Bûterkamp 1 te Oudemirdum

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

1 3 B.

Verzoek indienen zienswijzen inzake oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

14B.

Jaarverslag leerplicht 2019-2020

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

15B.

Nota Reserves en voorzieningen

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

16B.

Jaarrekeningen 2019 GR Fryslân-West en NV Empatec

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

17B.

Zienswijzen kaderbrief 2022-2025 van de Veiligheidsregio Fryslân

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

18.

Sluiting

 •  

 

Stukken

De voorstellen die worden behandeld in deze vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 

Raadsvergadering live volgen

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

Naar boven