Agenda Petear

 

 •  

Datum : 1 februari 2021

 •  

Tijdstip : 20:00 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : De heer S. Holtrop

 •  

Griffier : Mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 27 januari 14:00 uur vi a griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear . U leest maandag 1 februari na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear .

Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 1 februari, 12:00 uur. De reacties worden bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

 

 

 • 2.

   

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Harich - Harichsterdyk 72 Voorstel:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Harich – Harichsterdyk 72 zoals opgenomen in bestandenset NL.IMRO.1940.BPHAR20HARICHDYK72-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Toelichting: Het perceel Harichsterdyk 72 te Harich heeft tot nu toe een bedrijfsbestemming maar op het perceel is geen bedrijf meer aanwezig. De eigenaren willen nu het perceel gebruiken voor reguliere bewoning in de bestaande bebouwing. Er vindt geen sloop of nieuwbouw plaats. Om deze bewoning mogelijk te maken is wel een nieuw bestemmingsplan nodig, dat nu aan de raad wordt voorgelegd. Tijdens de ter inzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend.

 •  

 

 • 3.

   

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Broek - Plústerdyk 9

Voorstel:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Broek – Plústerdyk 9 zoals opgenomen in de bestandenset NL.IMRO.1940.BPBRK20PLUSTERDYK9-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

Toelichting: Op het perceel Plústerdyk 9 in Broek rust nu een agrarisch-natuurbestemming. De eigenaar van het perceel wil deze graag wijzigen in een woonbestemming. Hiervoor is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Dit voorgestelde bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader waarbinnen de gewenste situatie mogelijk is. Tijdens de ter inzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend.

 •  

 

 • 4.

   

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Mientwei 18 Rijs

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van het plaatsen van een droogloods en camperplaatsen op het perceel Mientwei 18 Rijs.

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: De initiatiefnemer wil op dit voormalig agrarisch perceel een handel in haardhout starten, waarvoor hij een (droog)loods wil bouwen waar naast het drogen van hout ook kan worden gekloofd. Omdat dit een seizoensgebonden activiteit is (najaar en winter), wil hij daarnaast graag aan de achterkant van zijn perceel een locatie inrichten voor camperplaatsen (voorjaar en zomer). Dit past echter niet in huidige beheersverordening / bestemmingsplan. Voor wijziging daarvan is een uitgebreide voorbereidingsprocedure nodig waarbij de gemeenteraad daartegen geen bedenkingen heeft.

 •  

 

5.

Verordening Afvalstoffenheffing 2021

Voorstel: Om de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 inclusief de bijbehorende tarieventabel vast te stellen.

Toelichting: De gemeente DFM krijgt voor aan afvalstoffen gerelateerde werkzaamheden (o.a. sortering en scheiding verpakkingen) van de stichting Afvalfonds Verpakkingen een bijdrage voor gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval. Voor deze bijdrage was lang onduidelijk of over de bijdragen btw moest worden geheven en doorberekend. Op 16 november 2020 werd duidelijk (VNG website) dat gemeenten de facturen met btw moeten sturen voor de bijdragen. Daarvoor is een bijstelling van de tarieven afvalstoffenheffing voor belastingjaar 2021 nodig.

 •  

 

6.

Experimenteren met kwesties m et betrekking tot inwoners- en overheidsparticipatie

Voorstel: voorafgaand aan de invoering van het participatiebeleid te experimenteren volgens het proces uit de notitie Samenspel en daarbij uit te gaan van een mix van nieuwe kwesties, lopende kwesties en het evalueren van recente maar (bijna) afgeronde kwesties.

Toelichting: In het plan van aanpak Wikselwurk, werd een traject voor het ontwikkelen van structureel beleid voor inwonersparticipatie en overheidsparticipatie gestart. De raad wil voorafgaand aan beleid graag experimenteren aan de hand van een aantal “kwesties”: een complex initiatief met een grote maatschappelijke impact en/of een grote impact op de leefomgeving. Dit kan prima zonder vastgesteld beleid omdat dit een experimenteel karakter heeft. In dit voorstel stelt het college u een aantal kwesties voor.

 •  

 

7.

Sluiting

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Mochten geen aanmeldingen zijn om mee deel te nemen aan de agendapunten van dit P etear , dan gaat dit P etear niet door!

 

U kunt nakijken op de site van de gemeenteraad .

 

Naar boven