Wijzigingsbesluit GR ISD BOL 2021

Gemeenteraden en colleges van de gemeenten Brunssum en Landgraaf maken bekend:

 

Dat overeenkomstig artikel 29, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL de gemeenteraad van de gemeente Brunssum op 25 mei 2021 en de gemeenteraad van de gemeente Landgraaf op 10 juni 2021 de gemeenschappelijke regeling hebben gewijzigd, en

 

Dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum en Landgraaf, na verkregen toestemming van hun raden, de gemeenschappelijke regeling respectievelijk op 8 juni 2021 en 15 juni 2021 hebben gewijzigd,

 

En hierdoor de gemeenschappelijke regeling ISD BOL is gewijzigd conform het volgende wijzigingsbesluit:

Artikel I  

De gemeenschappelijke regeling van ISD BOL wordt gewijzigd als volgt.

 

 • A.

  Artikel 10, eerste lid, komt te luiden:

   

  • 1.

   De taken van het dagelijks bestuur zijn:

   • a.

    de uitvoering van de Participatiewet inclusief de invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), de uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen.

   • b.

    De uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein.

   • c.

    het verlenen van diensten binnen het sociaal domein aan gemeenten buiten het onder artikel 3 lid 2 genoemde rechtsgebied dan wel aan andere organisaties dan gemeenten ongeacht hun plaats van vestiging, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen. De diensten worden verleend tegen het vooraf overeengekomen prijs Verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.

 • B.

  Artikel 27 komt te luiden:

   

  Artikel 27 Archief

  • 1.

   Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam, overeenkomstig een door het algemeen bestuur, met inachtneming van artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling (Archiefverordening), die aan gedeputeerde staten moet worden medegedeeld.

  • 2.

   Het dagelijks bestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de aan het samenwerkingsverband gedelegeerde taken.

  • 3.

   De zorg voor de archiefbescheiden die ontstaan uit hoofde van de door de deelnemende overheidsorganisaties gemandateerde taken berusten bij deze overheden.

  • 4.

   Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.

  • 5.

   Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen is aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Brunssum.

  • 6.

   De secretaris (directeur) is belast met het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

  • 7.

   De door het dagelijks bestuur aangewezen archivaris is belast met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

  • 8.

   Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die ontstaan uit hoofde van de door de deelnemende overheidsorganisatie gemandateerde taken is belast de archivaris van de desbetreffende overheidsorganisatie.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat de gemeente Brunssum dit besluit in alle deelnemende gemeenten heeft bekendgemaakt door kennis van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

[Door inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties zal dit besluit niet in de Staatscourant gepubliceerd worden, maar in het Gemeenteblad.]

Naar boven