Besluitenlijst college 29 juni 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 29juni 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Verlenging en verruiming TONK

Het college heeft besloten de ‘Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Oisterwijk’ in te trekken en de nieuwe versie van de ‘Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Oisterwijk 2021.2’ vast te stellen als coronasteunmaatregel.

 

Algemene ledenvergadering 2021 Vereniging Brabantse Gemeenten

Het college heeft ingestemd met de voorgelegde stukken en gevraagde besluiten ten behoeve van de algemene ledenvergadering 2021 van de Vereniging Brabantse Gemeenten.

 

Verlenging contract accountant 2022

Het college heeft ingestemd de Raad middels bijgaand raadsvoorstel voor te stellen het huidige contract met onze accountant nog eenmaal te verlengen met 1 jaar.

 

Arbeidsmigranten aan de Raamse Akkers 15

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot de rechtswege verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van 266 arbeidsmigranten aan de Raamse Akkers 15 in Haaren (landgoed Haarendael). Het college heeft ingestemd met het publiceren van deze van rechtswege verleende omgevingsvergunning.

 

Ontwerpbestemmingsplan Kantstraat ongenummerd in Haaren

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van twee ruimte-voor-ruimtewoningen aan de Kantstraat in Haaren. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan men mogelijke bezwaren kenbaar maken in de vorm van een zienswijze. Gelijktijdig is ook een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst raadpleegbaar. Hiertegen is echter geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Naar boven