Wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014

Behoort bij raadsvoorstel titel: Vaststellen 1ste wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening 2014

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021, nummer 13008;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014;

 

BESLUIT

Over te gaan tot vaststelling van de volgende Wijzigingsverordening:

1ste Wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014

Artikel I Wijzigingen

De Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014 wordt als volgt gewijzigd.

 

 • A.

  Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

  In het tweede lid onder d, wordt 'bij een subsidie van meer dan €100.00, een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.' vervangen door: ‘bij een subsidie van meer dan € 100.000 een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant. De vorm van deze verklaring is nader bepaald in het Verantwoording- en accountantsprotocol subsidies Gemeente Utrechtse Heuvelrug’;

 

 • B.

  Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

  Er wordt een lid 5 toegevoegd dat luidt:

  “Aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van de 1ste wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014 worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening. In die gevallen waar de 1ste Wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014 gunstiger is voor de subsidie-ontvanger, kan deze worden toegepast op voorwaarde dat de aanvraag nog niet is afgehandeld.”

Artikel II Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  Deze Wijzigingsverordening treedt in werking op de datum na die van bekendmaking.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening worden afgehandeld volgens het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening. In die gevallen waar de 1ste Wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014 gunstiger is voor de subsidie-ontvanger, kan deze worden toegepast op voorwaarde dat de aanvraag nog niet is afgehandeld.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening op de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2021

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

de griffier

W. Hooghiemstra

de voorzitter

G.F. Naafs

Naar boven