Ontwerpbestemmingsplan Kantstraat ong., Haaren

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader voor de realisatie van twee ruimte-voor-ruimtewoningen aan de Kantstraat in Haaren.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een bestemmingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kantstraat ong., Haaren ter inzage.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kantstraat ong., Haaren’ [NL.IMRO.0824.BP20HRNKantstrong-ON01], ligt met ingang van 8 juli 2021 tot en met donderdag 2 september 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

• op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

• bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

 

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is alleen op afspraak in te zien op het gemeentekantoor.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Naar boven