Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 212398omgevingsvergunning



Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, De Veken 204, 1716KJ Opmeer

Besluit aanvraag beschikking voor het plaatsen van gevelreclame op een bestaand bedrijfspand op het perceel De Veken 204, 1716KJ Opmeer (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 30 juni 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000257 voor een aanvraag beschikking voor het plaatsen van gevelreclame op een bestaand bedrijfspand op locatie De Veken 204, 1716KJ Opmeer. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • op of aan een onroerende zaak bevestigen van handelsreclame

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 199, 1715ZK spanbroek. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordtgemaakt /beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Meer informatie vindt u op www.opmeer.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uwDigiDbezwaar kunt indienen.