Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 212227VerordeningenVERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2021

De raad van de gemeente Zaltbommel;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2021;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2021

Artikel I
 • A.

  Tabel 1 (tarieven betaald parkeren) van de bij de verordening parkeerbelastingen 2021 behorende tarieventabel komt als volgt te luiden:

  Tabel 1: tarieven betaald parkeren

  Zone

  Bedrag

  Per tijdseenheid

  Zone oranje assenkruis

  € 1,25

  60 minuten

  Zone oranje assenkruis

  € 0,75

  60 minuten

  Zone oranje

  € 1,25

  60 minuten

  Zone groen

  € 0,75

  60 minuten

  Zone lichtgroen

  € 0,75

  60 minuten

  • B.

   Het tijdstip waarop tegen betaling van de belasting mag worden geparkeerd wordt vastgelegd in het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen.

 • C.

  Tabel 2 (parkeervergunningen) van de bij de verordening parkeerbelastingen 2021 behorende tarieventabel komt als volgt te luiden:

  Tabel 2: parkeervergunningen

   

  Categorie

  zone blauw

  zone oranje assenkruis (van 9:00 – 18:00 uur) en zone lichtgroen

  zone oranje assenkruis (vanaf 18:00 uur), zone oranje en zone groen

  per tijdseenheid

  1

  Inwoners als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel a van de Parkeerverordening 2021 (kentekengebonden vergunning)

  niet mogelijk

  niet mogelijk

  € 87,00

  jaar

  1a

  Inwoners als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel a van de Parkeerverordening 2021 (kentekengebonden vergunning)

  Betreft 2e vergunningsmogelijkheid

  niet mogelijk

  niet mogelijk

  € 128,00

  jaar

  2

  Bedrijven als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel b van de Parkeerverordening 2021

  (bedrijfsgebonden vergunning)

  niet mogelijk

  niet mogelijk

  € 280,00

  jaar

  2a

  Bedrijven als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel b van de Parkeerverordening 2021 (bedrijfsgebonden vergunning)

  Betreft 2e vergunningsmogelijkheid

  niet mogelijk

  niet mogelijk

  € 414,00

  jaar

  3

  Personen of bedrijven met een zorgfunctie als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel c van de Parkeerverordening 2021 (wisselende parkeerplaats)

  niet mogelijk

  € 67,00

  jaar

  4

  Praktijkhoudende huisartsen als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel d van de Parkeerverordening 2021 (vaste parkeerplaats)

  niet mogelijk

  € 302,00

  jaar

  5

  Gemeentelijke dienstverlening als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel e van de Parkeerverordening 2021

  niet mogelijk

  € 67,50

  jaar

  6

  Standplaatshouders weekmarkt als bedoeld in artikel C, lid 2, onderdeel f van de Parkeerverordening 2021

  niet mogelijk

  niet mogelijk

  € 0,00

  (alleen mogelijk in zone groen, locatie Veerweg)

  weekmarkturen op vastgestelde dagen

  • Gedeelten van de tabel 2 vermelde tijdseenheden van minder dan een maand worden voor een geheel gerekend.

 • D.

  Tabel 3 (parkeerkraskaarten) van de bij de verordening parkeerbelastingen 2021 behorende tarieventabel komt als volgt te luiden:

  Tabel 3: Parkeerkraskaarten

  Zone

  Geschikt voor een parkeertijd van maximaal:

  Bedrag

  Per tijdseenheid

  Zone blauw

  parkeerkraskaart niet geldig

   

   

  Zone oranje assenkruis

  parkeerkraskaart geldig voor 4 uur

  € 1,50

  240 minuten

  Zone oranje

  parkeerkraskaart geldig voor 4 uur

  € 1,50

  240 minuten

  Zone grijs

  parkeerkraskaart niet van toepassing

   

   

  Zone groen

  parkeerkraskaart geldig voor 4 uur

  € 1,50

  240 minuten

  Zone lichtgroen

  parkeerkraskaart geldig voor 4 uur

  € 1,50

  240 minuten

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede en derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is gelijk aan de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel IV

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Eerste wijziging verordening parkeerbelastingen 2021’.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in zijn vergadering van donderdag 18 maart 2021

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

drs. M.S.P. (Monique) Muurling

de voorzitter,

dhr. P.C. (Pieter) van Maaren