Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 212128andere vergunningIngetrokken omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 juni 2021 op verzoek van vergunninghouder (ex artikel 2.33 lid 2 onder b Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben ingetrokken, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Zuiddijk 45b Langeweg

Uitbreiden van de woning

3 februari 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Bent u het met het besluit niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar onze website ‘www.moerdijk.nl/bezwaar-en-beroep-indienen’. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.