Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 211655omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning strook tussen Business Park Stein 133 en 323 te Elsloo (O2021-049\0971168793)

Kennisgeving verlenging beslistermijn:

Burgemeester en wethouders van de gemeenteStein hebben besloten om de beslistermijn van de op 8 maart 2021 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met registratienummer O2021-049\0971168793 voor het aanleggen van leidingentracé gelegen aan strook tussen Business Park Stein 133 en 323 te Elsloo met een termijn van maximaal 6 weken te verlengen.

Rechtsbescherming:

Ingevolge artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen deze beslissing ter voorbereiding op het besluit op de aanvraag. De aanvraag kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.