Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2021, 209877VerordeningenEerste wijziging van de Verordening precariobelasting Etten-Leur 2021

De raad van de gemeente Etten-Leur;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 april 2021, met overneming van de daarin vermelde motieven;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de: eerste wijziging van de ‘Verordening precariobelasting Etten-Leur 2021’

Artikel I Wijziging

  • 1.

    Alle artikelen van de 'Verordening precariobelasting Etten-Leur 2021’, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2020, met uitzondering van artikel 12 van die verordening, komen te vervallen.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan en werkt terug tot 1 januari 2021.

Artikel II Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Eerste wijziging van de ‘Verordening precariobelasting Etten-Leur 2021’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van

De raad voornoemd,

Dhr. drs. W.C.M. Voeten MBA

griffier

Mw. dr. M.W.M. de Vries

voorzitter