ONTWERP-WIJZINGSPLAN ‘RUIMTE VOOR RUIMTE, AARDBORSTWEG 19a – MIERLO’

 

U kunt reageren op de ontwerp-wijzigingsplan ‘Ruimte voor Ruimte, Aardborstweg 19a – Mierlo’. Met dit ontwerp-wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen Aardborstweg 19a/19b’ opgenomen wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.6) om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. Hieronder leggen wij uit wat dit precies betekent. Ook leest u hoe u kunt reageren.

 

Waar gaat het ontwerp-wijzigingsplan over?

In het ontwerp-wijzigingsplan ‘Ruimte voor Ruimte, Aardborstweg 19a -Mierlo’ wordt toegelicht op welke wijze is voldaan aan de in artikel 3.6. opgenomen wijzigingsbevoegdheid om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. In dit artikel zijn een aantal wijzigingsvoorwaarden opgenomen. In het ontwerpwijzigingsplan wordt toegelicht op welke wijze aan deze voorwaarden wordt voldaan en zijn ook de nieuwe regels opgenomen voor de nieuwe woonbestemming.

 

Voor het perceel Aardborstweg 19a is in 2015 een postzegelbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen Aardborstweg 19a/19b’ vastgesteld. Hierin is destijds direct mogelijk gemaakt om voor het perceel Aardborstweg 19b een nieuwe woning op te richten en is voor het belendend perceel Aardborstweg 19a een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Aan de hierin opgenomen voorwaarden, zoals met name het inbrengen van een ‘Ruimte-voor-Ruimte’-bouwtitel is voldaan. De situering van het nieuwe bouwvlak is afgestemd met de omliggende bebouwing.

 

U kunt het ontwerp- wijzigingsplan bekijken

U kunt van vrijdag 2 juli 2021 tot en met donderdag 12 augustus 2021 de volgende stukken bekijken:

  • het ontwerp-wijzigingsplan Ruimte voor Ruimte Aardborstweg 19a - Mierlo;

  • publicatie ontwerpwijzingsplan Ruimte voor Ruimte Aardborstweg 19a - Mierlo;

  • ontwerpbesluit Ruimte voor Ruimte Aardborstweg 19a – Mierlo;

 

U kunt deze stukken bekijken in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op donderdagavond kunt u het besluit ook inzien tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt het ontwerp-wijzigingsplan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl.

 

Het identificatienummer van het ontwerp-wijzigingsplan is NL.IMRO.1771.Aardborstweg19a-WO01

 

U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan

U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan. Uw reactie noemen we een zienswijze.

U kunt reageren van vrijdag 2 juli 2021 tot en met donderdag 12 augustus 2021. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling.

Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u dan een brief aan burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Geef in uw brief aan dat deze over het ontwerp-wijzigingsplan ‘Voortje 45 Mierlo’ gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerp-wijzigingsplan.

U kunt ook per e-mail reageren en uw e-mail sturen naar r.andringa@geldrop-mierlo.nl of gebruik maken van een digitaal formulier dat is te vinden via het webadres https://burgerloket.geldrop-mierlo.nl/home (kies vervolgens voor het formulier ‘zienswijze’).

Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan op tijd een afspraak met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer (040) 289 38 93

 

Wat gebeurt er het ontwerp-wijzigingsplan ?

Het gaat hier om een ontwerp-wijzigingsplan. Burgemeester en wethouders nemen na afloop van de periode van terinzagelegging een definitief besluit. Zij nemen dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

 

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (040) 289 38 93.

Naar boven